Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Kotryna Grigaitytė: RUDENS SAPNAI. Premijuotas poezijos rinkinys. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1963 m. 80 p. Kaina $2.00.
Zenonas Ivinskis: LIETUVOS VALSTYBINGUMO IŠPLĖTIMAS SLAVŲ ERDVĖJE. Atspaudas iš Tautos Praeities, T. I, kn. 4. Chicago, 1962 m. 501-520 p.
Titas Narbutas: MARIJOS ŠVENTOVES AMERIKOJE. Išleido Immaculata, Putnam, Conn., 1962 m. 211 p. Kaina $2.50.
K. Pr. Vaseris: PADANGIŲ KELIAI. Išleido kun. Pr. Vaseris, Melbourne, 1962 m. 74 p. Kaina 14 Sil.
Petras Sagatas: PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. Išleista autoriaus lėšomis. 1962 m. 111 p.
ARENA. Redaguoja K. A. Jelenski, Ivan Jelinek, Algirdas Landsbergis, Velta Snikere, Paul Tabori. Leidžia PEN Centre for Writers in Exile, 8 Egliston Rd., London, S.W. 15, 1962 m. nr. 9, 136 p. Daug vertingos literatūrinės medžiagos anglų kalba.
METMENYS. Nr. 5. 1962. 192 p.
N.N.K, ir "Europos Lietuvio" KALENDORIUS 1963 m. Išleido Nidos leidykla Londone. Kalendorius sieninis su nuplėšiamu lapeliu kiekvieną dieną, labai dailiai suredaguotas ir atspaustas. Taip pat kiekvienai dienai pateiktas tekstas — daugiausia ištraukos iš liet. rašytojų raštų.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai