Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MUZIKOS PEDAGOGAS JUOZAS BERTULIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Žilevičius   
Juozas Bertulis š. m. sausio 1 d. sulaukė 70 metų amžiaus, šia proga pateikiame iš jo pedagoginės veiklos žinių. Muzikos srity pradėjo mokytojauti 1910 m. Jis tuo laiku Žagarėje su choru vakarėlyje pasirodė pirmą kartą scenoje. Kai 1916 m. buvo Tryškių pradžios mokyklos vedėju, šalia kitų dalykų mokė ir dainavimo. Nuo to laiko visą savo gyvenimą pašventė jaunimui, mokydamas muzikos meno. Paskutiniais laikais jį randame dirbantį Čikagoje su įvairiais lituanistiniais sambūriais, ansambliais ar duodant privačias pamokas.
1917 metais tose pat pareigose kaip Tryškiuose jau dirbo Jurbarke.

Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, jis muziką ir dainavimą dėstė (1918 -1919 m.) Šiaulių gimnazijoje. Stojo savanoriu Lietuvos kariuomenėn, Anykščių vid. mokykloje protarpiais mokytojavo. 1921-24 m. mokytojavo Ukmergės gimnazijoje ir greta dėstė muziką lenkų gimnazijoje, žydų vid. mokykloje ir pradžios mokyklos mokytojams vasariniuose kursuose muziką ir choro praktiką.

1927-30 m. Klaipėdoje Vytauto Didžiojo gimnazijoje ir Ad. Brako vad. scenos meno kursuose dėstė muziką ir dainavimą. 1929 m. baigęs Klaipėdos konservatoriją, ten pat buvo pakviestas muzikos teorijos mokytoju ir vėliau inspektorium dirbo iki 1940 m. 1943 m. dėstė muziką Klaipėdoje vokiečių muzikos mokykloje. 1945-50   m.   mokytojavo Muencheno lietuvių gimnazijoje, UN-RRos universitete, DP konservatorijoje ir UNRRos vaikų centre. Minėto universiteto h"..vo pakviestas Tarptautinės studen ^ organizacijos meno vadovu. Vėliai/, to pat universiteto vadovybės pa-iistas, organizavo DP konservai, iją, paskirtas jos direktorium ir mokytoju su 28 pedagogų personalu ir 400 įvairių tautų studentų su parengiamuoju skyrium.

Atvykęs į JAV ir apsigyvenęs Los Angeles, Calif., tuoj ėmėsi muzikinės veiklos su vaikais. Vėliau persikėlė į Čikagą. Prisiglaudęs prie Aušros Vartų parapijos vargonin-kauti, ten dirba lituanistinėje mokykloje. Lygia greta dirba Donelaičio lit. mokykloje, prie Jaunimo Centro studentų ansamblio, prie Al-vudo ir šiaip visur, kur reikalinga su jaunesniaisiais ką nors pastatyti. Nors sulaukęs gražaus amželio, yra judrus, kupinas sumanymų, jaunimo tarpe pats tokiu virsdamas, visų mėgiamas.

Kadangi jis yra puikus kompozitorius, profesionalas, tad yra parašęs įvairios rūšies kūrinių, kurių tarpe yra nemažai pavestų ir pedagoginiams muzikos dalykams: "Muzikos metodika" su priedu — paaiškinimu "žaidimai, kaipo tinkamiausia priemonė muzikos pamokoms vesti"; "Muzikos instrumentuotės vadovėlis" su priedu "Matematika, kaip lengviausia priemonė instrumentuotei";  "Solfedžio metodika" su priedu "Individualus klausos lavinimas muzikalių ir nemuzikalių mokinių"; "Kišeninis enciklopedinis žodynas", "Muzikos harmonijos metodika", "žaidimai". Pradžios mokyklai ir vaikų darželiui dainorėliai: "Pirmieji skambučiai", "Lietuvos skambučiai". Vaikams baletinė pjese "Karalaitė gulbė", "Kūčių vakaras', pagal L. Brazdionės siužetą "Siu" u jaunini' nuotaika", taip pat 2 aktų (3 paveikslų) baletas "Našlaitė". Vieno akto septyni fcaletukai: Sapnas miške, Išdykus mergaitė, Pasaka, Aukuras, Drugeliai, Ponia Zuikienė, Vargšė DP mergaitė. Operetės: Abejotinas asmuo su baletu, Spunka.

Be to, 1929 m. Klaipėdoje organizavo pradžios mokyklų mokytojams trejų metų vasarinius kursus, dėstydamas juose muziką, chorų vedimo metodiką ir kt. Kadangi buvo baigęs Augštuosius Kūno Kultūros kursus Palangoje, prie Klaipėdos lietuvių gimnazijos buvo įsteigęs trejų metų plastinių šokių kursus vaikams, vakarinius sporto kursus suaugusiems.

Be to, daug rašo spaudoje muzikos ir kitokiais klausimais. Yra aktualus Liet. Muzikologijos Archyvo Čikagoje kuratorijos vicepirmininkas, nemažai laiko pašvenčia archyvo reikalams.
Malonu matyti sukaktuvininką taip jaunatviškai veikiantį. O jisai daug yra dirbęs savo gyvenime ne tik su jaunimu, bet ir su chorais, juos lavindamas muzikoje. Tenka palinkėti, kad jo darbo našumas nemažėtų, bet dar daugiau klestėtų.
J. Žilevičius

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai