Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
BOSTONO SPAUDA APIE IZ. VASYLIŪNO SMUIKO KONCERTĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė P. B.   
Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas vasario keturioliktą Jordan Hall Bostone davė savo koncertą, kurio programoje buvo Mozarto, Brahmso ir J. Gruodžio sonatos. Prie pianino  talkino Vytenis Vasyliūnas. Rytojaus dieną "Christian Science Monitor", rašydamas apie koncertą, pažymėjo, kad "Izidorius Vasyliūnas . . . yra gabus specialistas, su plačios apimties nuotaikomis". Recenzentas William Saunders nurodė, kad Mozarto sonatos andante dalyje Vasyliūno smuikas "dainavo sodriu, skaidriu tonu". Brahmso sonatoje Vasyliūnas, kaip rašo Monitor, "grojo su pagavimu ir mostu, subtiliai atskleisdamas Brahmso melancholiškos introspekcijos nuotaikas". Juozo Gruodžio sonatos pateikimas, anot Monitor recenzento, buvo kerintis.

Įdomi kritiko nuomone apie pačią Juozo Gruodžio sonatą, rašyta 1922 m.: "Tai gaivus ir spontaniškas kūrinys, pilnas gausių melodijų. Galima būtų tarti, kad joje prisimenama švelni provincijos rimtis rudenį". Apie Gruodžio sonatos atlikiimą rašoma: "Vasyliūnas junjoras atliepe į jos emocijas, ir pianinas bylojo iškalbingai. Vasyliūnas senjoras žavėtinai pagavo gailingą lėtosios dalies liūdesį, staigų scherzo humorą ir triukšmingą pabaigos akrobatiką. Nebuvo jokio rėksmingo manierizmo, jOkio technikos demonstravimo dėl pačios technikos. O buvo jaudinantis tono gaivalingumas, kurį palaike Įsigyvenimas ir vaizduote".

Bostono savaitraštis "Pilot" vasario 23 d. nurodė, kad itin sunki antra Brahmso sonatos dalis praskambėjo gražiai. Apie J. Gruodžio kompoziciją atsiliepiama šiais žodžiais:   "Gruodžio  sonata  yra  gerai sukonstruota vėlyvųjų romantikų stiliumi, su lengvu modernizmo paspalvinimu kai kuriose iš jos harmonijų ir apsčiu malonių liaudies melodijų panaudojimu. Jąja su tokiu tviskėjimu ir buvo   baigtas   šis   malonus koncertas".

Balandžio 7 Iz.   Vasyliūno   vadovaujamas lietuvių choras atliko Dubols oratoriją "Septyni Kristaus žodžiai" Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Cambridge, Mass.
P. B.

* Čikagoje Studebaker teatre ruoštieji lietuvių operos pastatymai kovo mėnesį praėjo labai sėkmingai. Apie juos plačiau bus kituose "Aidų" numeriuose.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai