Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIAM REIKŠMINGA PROGA PDF Spausdinti El. paštas
Yra didelių darbų, kuriuos padaryti pasitaiko tik viena trumpo laiko proga. Ta proga nepasinaudojus — daugiau ji niekad nesugrįš.
Tokia vienkartinė ir trumpo laiko proga yra dabar Amerikos lietuviams. Mums duota proga įamžinti lietuvių vardą Amerikos sostinėje Vašingtone, visos Amerikos globėjos — Nekaltai Pradėtos Švč. Marijos šventovėje.

šventovės administracija, kurią sudaro visų Amerikos vyskupų išrinkta kelių kardinolų ir vyskupų taryba, lietuviams parodė ypatingą pasitikėjimą ir duoda pirmenybę prieš eilę kitų prašančių tos progos — leisdama įrengti lietuvių paminklinę koplyčią pačioje šventovės širdyje— viršutinės bažnyčios viduryje dešinėje pusėje.

Koplyčios įrengimas ir išpuošimas kainuos 325,000 dolerių. Turėsime kelis tūkstančius dolerių išlaidų, kol to tikslo pasieksime. Pasiryžimas nemažas, kuris pareikalaus visų pasišventimo ir dosnumo. Laiko mums duota nedaug. Jeigu iki šių metų rudens nesurinksime žymios dalies lėšų, ta koplyčia bus atiduota kitiems, ir kitos tokios progos jau niekad neturėsime. Užtat nuoširdžiai raginame visus Amerikos lietuvius šia proga pasinaudoti. Kiekviena lietuvių parapija saviems reikalams sukelia žymiai didesnes sumas, negu reikės šiam visos Amerikos lietuvių paminklui. Kartą sukurtas, daugiau mūsų paramos nereikalaus ir bus pastovus visiems laikams Amerikos sostinėje. Būdami vieningi, nesunkiai pajėgsime šį gražų pasiryžimą ištesėti.

Mūsų planuojama koplyčia bus skirta švč. Marijos garbei, apsireiškusiai Šiluvoje. Koplyčioje bus ir kitų lietuviams savų istorinių vaizdų, švč. Marija neliks mums skolinga už mūsų meilę jai. Dosniai paremkime šį pasiryžimą, ir melskimės už gražų šio darbo pasisekimą.
Informacijų ir literatūros prašykite pas savo parapijų kunigus ir savo organizacijose.

Paminklinės Lietuvių Koplyčios Komiteto vardu:
Vyskupas Vincentas Brizgys,
Kauno koadjutorius,
Vykdomojo komiteto pirmininkas
Vyskupas Kazimieras Salatka, Grand Rapids augziliaras,
Garbės komiteto narys

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai