Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SAULĖČIAUSIO KRAŠTO LIETUVIAI METRAŠTYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Tininis   

Australijoje gyvena apie dešimt tūkstančių lietuvių. Daugiausia jie susispietę didžiuosiuose miestuose: Sidnėjuje, Melburne, Adelaidėje, Bris-banėje, Perte. Tik ką išėjęs iš spaudos 'Australijos lietuvių metraštis" yra lyg koks veidrodis, kuriame taip ryškiai atsispindi ten įsikūrusių mūsų tautiečių gyvenimas. Jame atvaizduota saulėčiausio pasauly žemyno lietuvių kultūrinė ir materialinė veikla: organizacijos, spauda, literatūra, menas, klubai, muzika, teatras, chorai, skautija, religinis gyvenimas, ekonominės įstaigos ir kt.

šį nepaprastai gražų, didelio formato (8x12) ir beveik trijų šimtų puslapių metraštį suredagavo keturi asmenys: žurnalistas J. Veteikis, poetas JA. Jūragis, kun. P. Butkus ir dailininkas V. Ratas. Veteikis suredagavo pirmuosius aštuonis lankus, o likusius dešimt lankų — Jūragis, kuris taip pat suredagavo ir visą literatūrinį metraščio skyrių. Religinio gyvenimo skyrių redagavo kun. Butkus, o meno — grafikas Ratas. Daugiausia darbo į metraščio redagavymą įdėjo poetas Jūragis.

Literatūrinį metraščio skyrių užpildo Australijoje gyveną ar net jau iš jos išvykę dailiojo žodžio kūrėjai. Vieni jų skaitančiai visuomenei daugiau ar mažiau žinomi iš periodikoje spausdintų eilėraščių (Jūragis, Kazokas, Gricius, švabaitė, Mikštas), kitų gi kūryba gal rečiau yra puošusi laikraščių puslapius (Gasiūnas, Slavėnienė, Rackus, Kunca, Žalys, Janavičius). Gyvenamoji aplinka daro žmogui įtaką, ir užtat ne vieno čia minėtų poetų kūryboje atsispindi vietinis koloritas (Slavėnienė), egzotiškas pasaulis (Gricius). Tai suteikia jų eilėraščiams šviežumo ir nepaprastumo.

Metraštyje yra nemaža brandžios ir gilios minties poezijos. Kazoko 'Akmens svajonė" arba Jūragio "Apokalipsė" kalba apie prasmingas ir reikšmingas idėjas. Vienas iš čia išvardytų poetų yra išleidęs net tris rinkinius. Tai A. Gricius, tropinės ir egzotinės poezijos atstovas mūsų literatūroje.

Be poezijos, metrašty yra ir dailiosios prozos dalykų (Pusdešris, Zumeris, Skirka, Pilka, Zubras, Ratie-nė ir kt. šių autorių proza daugiausia liečia australišką lietuvių buitį. Tokio puikaus literatūros skyriaus suredagavimas yra didelis poeto Jūragio nuopelnas.

Kiti metraščio skyriai taip pat yra labai vertingi ir įdomūs. Ypač žaviai atrodo meno skyrius, kurį V. Ratas išpuošė Australijoje gyvenančių lietuvių tapytojų, skulptorių ir grafikų rinktinių kūrinių nuotraukomis. Nors lietuviai menininkai gyvena tolimoje Australijoje, bet jie nė kiek nėra atsilikę nuo šių dienų pasaulio meno linkmių (modernizmo ir abstraktiz-mo).

Gal kitų kontinentų lietuviai maža yra girdėję apie Australijos lietuvius menininkus. O jų yra daugiau kaip dešimt: Vaičaitis, Ratas, Šimkūnas, Eva Kubbos — grafikai; Zikaras, Firinauskienė, Jomantas — skulptoriai; Šalkauskas, Kabailienė, Mikševičius — tapytojai. Visų jų metraštyje yra po du kūrinius — per visą puslapį. Nors visų čia parodyti darbai yra vertingi, stiprūs, bet savo originalumu ypač imponuoja H. Šalkauskas, Eva Kubbos ir T. Zikaras. Jeigu pastarieji turėtų progos išstatyti savo kūrinius New Yorko, Paryžiaus ar Miuncheno dailės parodose, jie iš karto atsidurtų pirmaeilių pasaulio menininkų gretose.

šis metraštis yra tikra Australijoje gyvenančių lietuvių enciklopedija. Ateinančios kartos iš jo matys, kokia kūrybine dvasia degė jų tėvai.
Pats metraščio suredagavimas yra toks puikus ir gražus, kad jis visais at žvilgiais toli pralenkia visus kitus lietuvių   grupių  Amerikoje išleistus metraščius. Padėka ir garbė jo kruopštiems redaktoriams, ypaš poetui J.A. Jūragiui. Metraštį įsigyti galima šiuo adresu: Lithuanian Community, Box 4558 G.P.O., Sidney, NSW., Australia. Kaina: Kietais viršeliais — 3 australiški sv., minkštais — 2 sv. ir 10 šil. Persiuntimas — 10 šil.

Australijos Lietuvių Metraštis. Išleido Austr. Liet. Bendr. savaitraštis "Mūsų Pastogė". Sidney, 1961
J. Tininis 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai