Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ANTRASIS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Seimas įvyks 1963 m. rugpjūčio 29 — rugsėjo 1 dienomis Toronte, Kanadoje.
I, Organizacinė ir studijinė dalis
1.    Atstovų ir svečių registracija.
2.    Seimo atidarymas.
Į 8. Prezidiumo ir komisijų sudarymus.
4.    Seimo statuto priėmimas.
5.    Sveikinimai.
B. PLB valdybos pranešimas.
7. PLB Tarybos pranešimas. [ 8. Pranešimai iš PLB kraštų veiktos.
9. PLB valdybos rinkimai. Į
10. Studijiniai referatai ir iš jų išplaukiančios diskusijos bei   nutarimai: a)  Organizacinė  PLB padėtis ir siūlomi pakeitimai, b) Lėšų telkimas visokeriopai lietuviškai PLB veiklai finansuoti, c)  Peticija Junginėms Tautoms, d)  Tautinė, kultūrinė  ir ekonominė būklė Lietuvoje. e) PLB vaidmuo Lietuvos laisvinimo darbe. f) Jaunoji karta ir lietuvybės išlaikymas išeivijoje.
12.    Paskaita tema: Lietuvių tautos likimas laiko ir istorijos perspektyvoje.
13.    Iškilminga  akademija  O'Keefe Centre   (sekmadienį,  rugsėjo   1   d., 3:30 val).

II   Kultūrinis ir meninis pasirodymas
1.    Reprezentacinė lietuvių dailininnkų darbų paroda O'Keefe Centre. Paroda bus išstatyta 4-6 savaites ir
bus pamatyta didelio skaičiaus vietos  visuomenės, besilankančios kasdien vykstančioje programoje O'Kee-
Centre.  (Oficialus parodos atidarymas - penktadienį, rugpjūčio 30 d.)

2.    Lietuvių kompozitorių simfoninis koncertas O'Keefe Centre  (sekmadienj, rugsėjo 1 d., 4 val. p.p.).
Koncertas bus išpildytas Toronto mfoninio orkestro, diriguojant Vyt. Marijošiui ir dalyvaujant programos išpildyme mūsų piano   bei   vokaliniams solistams   ir   Toronto   "Varpui".

3.    Muzikos ir literatūros vakaras. ( «Penktadienį, rugpjūčio 30 d. 9 v.v.).
III.    Religinė dalis
1.    Pamaldos katalikams Toronto šv. Mykolo katedroje (sekmadienį, 1,30 vai.).
2.    Pamaldos kitų konfesijų, pagal susitarimą.
IV.    Pramoginė dalis ir sportas
1.    Atstovų ir svečių priėmimas ir susipažinimas (ketvirtadienį, rugpjūčio 29 d., 9 v. v.).
2.    Viešas pobūvis seimo atstovams ir svečiams kartu su plačia Kanados ir JAV lietuviška visuomene (šeštadienį, rugpjūčio 31 d., 9-12 v.).

3.    Finalinės apygardinės sporto rungtynės (šeštadienį) ir PLB taurės įteikimas.
4.    Užbaigiamoji seimo vakarienė (sekmadienį, rugsėjo 1 d. 9 v.v.).
V.    Tautinė ir kultūrine propaganda
vietos gyventojų tarpe
1.    Spaudos konferencija su Kanados angliškosios ir etninės spaudos atstovais bei kultūrinio gyvenimo vadovais.
2.    Pasikalbėjimai per radiją ir TV su PLB valdybos, dailės parodos bei muzikinės programos komitetų ir seimo prezidiumo atstovais, išryškinant seimo apimtį, reikšmę ir uždavinius.
3.    Nuolatiniai pranešimai per radiją ir TV, informuojant vietos visuomenę apie vykstantį seimą bei jo siekimus. Jei šių pranešimų nebus galima įjungti į reguliarią žinių tarnybą, bus perkamas tam reikalingas laikas komerciniu būdu.
4.    Seimo metu nepr. Lietuvos vėliava bus iškelta Toronto miesto rotušės aikštėje.
5.    Yra tariamasi ir turima vilčių, kad bus paruoštas specialus, seimą atžymįs, pašto antspaudas paženklinti visiems seimo metu iš Toronto išeinantiems laiškams.
6.    Bus padaryta visa, kad kaip galima daugiau ir žymesnių Kanados valdžios pareigūnų dalyvautų seimo iškilmingoje akademijoje, koncerte ir užbaigiamojoje vakarienėje.

Kanados ministeriui pirmininkui ar jį atstovaujančiam valdžios atstovui bus įteiktas iš anksto paruoštas specialus memorandumas Lietuvos reikalu.
Chronologinė programos tvarka bus paskelbta ir išsiuntinėta seimo atstovams vėliau.
Pasaulinės Liet. Bendruomenės valdyba

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai