Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
$500 UŽ KOMEDIJINIO ŽANRO VEIKALĄ PDF Spausdinti El. paštas
Scenos Darbuotojų Sąjunga Čikagoj skelbia dramos veikalui parašyti konkursą šiomis sąlygomis:
1.    $500 skiriama už geriausiai pa-
rašytą komedijinio žanro veikalą.
2.    Tematikos pasirinkimas laisvas.
3.    Veikalas turi būti sukurtas 2-3 vai. vaidinimui ir įmanomas pastatyti  išeivijos  meniniams  vienetams.
4.    Scenos Darbuotojų Sąjunga įsipareigoja premijuotą veikalą pastatyti vienų metų bėgyje, pasilikdama visas teises į veikalą vieniems metams nuo premijos įteikimo.
5.    Konkurse gali dalyvauti visi laisvojo pasaulio lietuviai rašytojai.
6.    Veikalai perrašyti mašinėle ir atžymėti slapyvardžiu, pridedant tikrąją autoriaus pavardę atskirame voke, turi būti atsiųsti iki 1963 m. gruodžio 15 d.
7.    Nepremijuoti veikalai grąžinami autoriams; vokai su autorių pavardėmis neatidaromi.
8.    Veikalai siunčiami Scenos Darbuotojų Sąjungos pirmininkei Sofijai Adomaitienei, 6727 So. Campbell Ave., Chicago 29, III.
Jury komisija: Zita Kevalaitytė-Visockienė, Marija Lemešytė-Dikinienė, kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC, Balys Chomskis ir Kazys Oželis.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai