Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SKAITYTOJAI RAŠO PDF Spausdinti El. paštas
Parašė P. Jonikas   
Aprašydamas JAV ir Kanados antrąjį Kultūros Kongresą, L. A. š. m. "Aidų" Nr. 2 (p. 78) tarp kitko pažymi, kad kongreso "Uždaromajame posėdyje gautos ir dvi žymios aukos
—    dr. E. Lenkauskas Ohio Liet. Gydytojų dr-gijos vardu Kultūros Fondui įteikė 1000 dol. ir dr. J. Dau-paras A. Mažiulio veikalui "Lietuviškoji Krikščionybė' taip pat 1000 dol."

Tai dera patikslinti ta prasme, kad anos gydytojų draugijos 1000 dol. buvo skirta specialiam reikalui —    leisti Vc. Biržiškos Aleksandry-nui", (kuris KF leidžiamas, eina Lituanistikos Instituto veikalu), o dr. Dauparas tik įteikė ten pasižadėjimą skirti 1000 dol. Mažiulio veikalui baigti, bet pinigai bus sumokėti per Lituanistikos Institutą, autoriui paprašius. Šis patikslinimas reikšmingas ir ta prasme, kad jis parodo ir anų sumų aukotojų intencijas, šiame kongrese išreikštas.

Kadangi "Aidai" stengiasi plačiau aprašyti minimąjį kongresą, sužymint jo reikšmingesnes idėjas, nuotaikas, darbus, faktus bei vardus, manau, bus tikslinga ir teisinga, jei gerb. Redaktorius aną mano patikslinimą išspausdinsite artimiausiame "Aidų" numeryje, tuo būdu nenutylint nei mūsų instituto, juoba kad tai atitiko ir to paties kongreso intenciją spaudos atžvilgiu (priimtą jo rezoliuciją spaudos sekcijoje spaudai būti galimai objektyvesnei).
P. Jonikas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai