Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
*    Dailininkui prof. Adomui Galdikui šiemet sueina 70 m. amžiaus. Gimė jis 1893 m. spalio 18 d. Girši-nų kaime, Mosėdžio valsčiuje, Kretingos apskrity. Sukakties proga ruošiama jo apžvalginė paroda Čiurlionio Galerijoje Čikagoje. Taip pat ir kituose miestuose bus suruoštos jo darbų parodos. Pirmoji atidaroma Filadelfijoje — gegužės 4 d.
*    Amerikos Lietuvių Katalikų Religinis kongresas, turėjęs įvykti New Yorke 1964 m. vasarą, nukeliamas neribotam laikui. Nauja kongreso data siejama su Marijos Nekalto Prasidėjimo šventovės Vašingtone šventinimu. Ten lietuvių katalikų lėšomis bus įrengta viena koplyčia mūsų tautai priminti.
*    New Yorke veikia organizacija, vadinama "Rytų ir vidurio Europos kilimo amerikiečių konferencija", kuriai vadovauja prel. Jonas Balkūnas. Balandžio 8 d. turėjo ji aštuntą metinį susirinkimą. Organizacija apima 15 milijonų amerikiečių narių. Priimtos rezoliucijos — prašyti Amerikos vyriausybę, kad nuolat pasisakytų už apsisprendimo teisių pavergtom tautom; kad imtųsi iniciatyvos tirti sovietinį kolonializmą vidurio ir rytų Europoje per specialų tam reikalui J. Tautų kolonializmo komitetą. Pasisakyta taip pat prieš sovietų didelį muitą maisto ir drabužių siuntiniams anapus geležinės uždangos Prašyta vyriausybę sustiprinti radijo transliacijas vidurio ir rytų Europos tautoms, nepripažinti rytų bei vidurio Europoje status quo; reikalauti, kad mainų programa su Sovietais ar sovietų valdomais kraštais būtų   tvarkoma   lygybės   pagrindu.
Konferencija taip pat kreipėsi į Atstovų Rūmų tvarkos komiteto pirmininką Howard W. Smith, prašydama paremti kongresmano Flood rezoliuciją už specialų komitetą pavergtom tautom.
Organizacijos pirmininku liko prel. J. Balkūnas.
*    Alto valdybos posėdy kovo 4 d. nutarta įjungti į Alto sudėtį Lietuvių Studentų Sąjungą JAV ir Amerikos Lietuvių R. Katalikų Moterų Sąjungą. Kitų organizacijų prašymai pavesti svarstyti specialiai komisijai.
*    Kovo 18 d. New Yorko apylinkės kunigai, susirinkę New Yorke Americana viešbuty pagerbė Balfo ilgametį pirm. dr. J. B. Končių jo prelatu pakėlimo proga. Pagerbtuvėse dalyvavo vysk. V. Brizgys.
*    Dailininkų Vytauto O. Virkau ir Audronės Skuodaitės tapybos darbų paroda atidaryta Čikagoje Čiurlionio Galerijoje balandžio 20 d. Parodą ruošia Santaros-Šviesos Federacija.
*    Pianisto Andriaus Kuprevičiaus koncertas įvyko kovo 9 d. New Yorke Town Hall salėje.
*    Prof. Steponui Kolupailai suėjo 70 m. amžiaus. Sukaktis paminėta Jaunimo Centro salėje balandžio 6 d. Minėjimą ruošė Akademinis Skautų Sąjūdis.
*    Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. Vaclovas Sidzikauskas šiemet taip pat mini 70 m. amžiaus sukaktį.
*    Dail. Telesforas Valius, "Aidų" meninės dalies prižiūrėtojas, ilgesniam laikui išvyko į Paryžių. Iš ten jis lankys ir kitus Europos meno centrus.
*    Kovo 4 d. Brill galerijos patalpose Clevelande atidaryta dail. Antano Vaikšnoros tapybos darbų paroda.
*    Dail. Anastazijos Tamošaitienės tapybos darbų paroda balandžio 19 d. atidaryta Montrealyje "Socialinio centro" patalpose. Išstatyta 45 kūriniai.
*    Dail. Viktoro Petravičiaus iliustruotą liaudies pasaką, pirmą kartą atspausdintą 1936 metais Lietuvoje, jos iliustratoriui sutikus, ėmėsi perspausdinti Kultūros Fondas. Tai puiki knyga skirta mūsų jaunajai kartai.
*    Pranciškonų spaustuvėje Brook-lyne šį pavasarį spausdinama dr. A. Šapokos "Vilniaus miesto istorija", A. Maceinos — "Niekšybės paslaptis" ir Tretininkų konstitucijos, parengtos Tėv. Justino Vaškio, O.F.M.
 
Karaliaus Mindaugo 700 m. mirties minėjimas įvyks birželio 8 d. New Yorke Waldorf Astoria viešbutyje ateitininkų nepaprastos konferencijos metu. Programai ištraukas iš Vinco Krėvės dramos "Mindaugo mirtis" ruošia dramos aktorius Juozas Daubėnas, kuris dėsto dramos meną Amerikos dramos akademijoje New Yorke. Taip pat dalyvaus solistas J. Vaznelis ir Čikagos.
*    New Yorke buvo pasitarimas Amerikos lietuvių katalikų istorijos leidimo reikalu. Pasitarime dalyvavo prel. J. Končius, T. Viktoras Gidžiūnas, dr. A. Kučas ir S. Sužiedėlis. Pasitarta dėl pirmojo tomo apimties ir temų. Pirmąjį tomą redaguoja dr. A. Kučas. Amerikos lietuvių katalikų istorijos išleidimui kun. J. Karalius, šv. Jurgio lietuvių parapijos klebonas Shenandoah, Pa., yra jau suteikęs 3,000 dol. Leidimu rūpinasi Kunigų Vienybės pirmininkas prel. Pr. Juras.
*    Paskelbus Lietuvių Fondo narių pirmąjį suvažiavimą, pagyvėjo naujų narių fondan įstojimas. Tai suprantama, nes kas jau apsisprendė į LF įsijungti, tas savo nusistatymą vykdo šiandien, kad suvažiavime turėtų sprendžiamąjį balsą. Tarp kitų į Lietuvių Fondo lėšų telkimo vajų labai sėkmingai įsijungė LB Hartfordo, Conn., apylinkė. Per trumpą laiką jau spėjo sudaryti plačią lėšų telkimo organizaciją. Apylinkės valdybos iniciatyva suorganizuotas vajui pravesti komitetas, kuriam talkininkauja būrys aukų rinkėjų. Jau gauta daugiau 4,000 dol. pasižadėjimais ir įmokėta LF sąskaiton 690 dol., iš kurių 300 dol. įnešta LB Hartfordo apylinkės vardu ir 390 dol. aštuoniolikos pavienių asmenų, pasižadėjusių įstoti fondan pilnateisiais fondo nariais.
*    Evangelikų kunigas Algirdas Jurėnas iš graikų kalbos lietuvių kal-bon išvertė Šv. Rašto N. Testamentą ir psalmes. Išleido Britų Biblijos draugija Londone. Vertėjas šiuo metu dirba prie Senojo Testamento, versdamas jį iš hebrajų į lietuvių kalbą.
*    Pasaulio lietuvių archyvo išlaikymas yra sunki finansinė našta JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdybai. Asmenys ir organizacijos prašomos prie šios svarbios institucijos išlaikymo prisidėti piniginėmis aukomis. Aukas siųsti CV iždininkui adresu: Zigmas Dailidka, 5291 So. Fairfield Ave., Chicago 29, 111. Iki šiol archyvo išlaikymą finansiškai parėmė tik Illinois Lietuvių Gydytojų Draugija ir Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Čikagos skyrius.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai