Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
L. Andriekus, O.F.M. — Visiem žmonėm aš atvėriau savo sielą: Pop. Jonas XXIII ... 233
Simas Sužiedėlis — Karaliaus Mindaugo dilemos .......................................................... 236
Vaclovas čižiūnas — Mūsų politinės vienybės ir strategijos klausimu ....................... 240
Nerimą Narutė — Relikvijos (eil.)  .....................................................................................  243
Dr. P r. Skardžius — Dievas ir Perkūnas ........................................................................... 253
Benediktas Rutkūnas — Spinduliai, Staklės, Pasaulio slėny (eil.) ............................... 257
Dr. J. Sav. — jvairios krikščionių konfesijos ir Visuotinis Susirinkimas .................... 258
Vladas Jakubėnas — "Cavalleria rusticana" ir "Pajacai"
— šeštas Čikagos Lietuvių operos pastatymas .................................................................. 264


KŪRYBOS   PASAULY KNYGOS IR ŽURNALAI
Stasys Santvaras — K. Grigaitytės "Rudens sapnai" .......................................................  269
T. Sakalas — Jono Griniaus "Gulbės giesmė" ..................................................................  270
A. Plukas — Knyga apie Lietuvos partizanus ..................................................................  271


MOKSLAS
J. Gimbutas — Pirtis prie Baltijos .......................................................................................  272
PLB  kultūrinė premija .........................................................................................................  273

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Domas Jasaitis — Pro república nostrr. .............................................................................. 274
J. V. — Ateitininkų nepaprastoji konferencija New Yorke ............................................ 278
Įvykiai ......................................................................................................................................  230

ILIUSTRACIJOS
šv. Petro bazilikos vidus           viršelių    1 p.
Pop. Jono XXIII nuotrauka        235
H. I. žmuidzinienė — Trojos arkliukas         243
V. Ignas — Pieta (medžio rėžinys)               248
V. Dobužinskis — Vinjetė         252
A. Vitkauskaitė - Merker — šv. Petro bazilika Romoje ...    261
Nuotrauka iš "Pajacų" operos         264
Lietuvos laisvinimo veiksnių nuotrauka         275
Dr. Juozo Girniaus nuotrauka (V. Maželis)        279

Redakcija straipsnius taiso ir trumpina savo nuožiūra

JUNE, 1963
AIDAI - ECHOES, cultural  magazine published  monthly,  except July and August,  by the Franciscan  Fathers,   Kennebunkport,  Maine. Subscription $6.00,  single copy 6Cc.  Second-class postage  paid  at  Kennebunkport,   Maine and  at additional   mailing  offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai