Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Pranas Garšva — Tautinė parapija išeivijoje ................................................................... 281
Mykolas  Vaitkus — žvelgiant atgal .................................................................................  286
Mykolas Vaitkus — Užtvanka praplyšo, Stebuklo žaibas, Dausų paukštė,
Tu skrendi, tu vejies, Vilties gėlytė, Zavai, Išbusk ir paleisk, Nebe tie,nebe tie,
Nelaukiama viešnia, Varpelis  (Eil.) ................................................................................... 287

Pr. Pauliukonis — Amerikos lietuvių istorija kaip tautinio auklėjimo priemonė .... 291
Vyt.  Alantas — Šventaragis sutinka Ramunę ................................................................. 297
Leonardas Andriekus — Nerimas, Pokalbis, Ant kranto,
Vaikai, Ar jis žinos, Brangenybės (Eil.) ............................................................................  302

Vaclovas čižiūnas — Mūsų politinės vienybės ir strategijos klausimu ...................... 304
Česlovas  Obcarskas — Nakties elegija ............................................................................  310
Dr. Pr. Skardžius — Dievas ir perkūnas ........................................................................... 311

KŪRYBOS  PASAULY
KNYGOS IR ŽURNALAI
Jurgis Gimbutas — Lietuvos meno istorijos tyrinėjimai
(Paul Rėklaitis: Einführung in die Kunstgeschichtsforsch-
ung des Grossfürstentums Litauen) ..................................................................................  319

J.  V. —  Lietuviai sovietų vergų stovyklose (Kipras Bielinis:
Teroro ir vergijos imperija — Sovietų Rusija) ................................................................. 321


MENAS
Mikas Šileikis — Dail. J. Paukštienės dailės paroda ...................................................... 322
St. Daunys — MŪSŲ tautiniai šokiai ir antroji tautinių šokių šventė ........................ 322

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K.   Mockus — Organizaciniai klausimai ......................................................................... 325

PASTABOS
J. Vaitkūnas — Vydūno 1913 m. laiškas Lietuvos Tarybai ............................................ 327
Studijų savaičių sukaktis Europoje ................................................................................... 327
ĮVYKIAI  .................................................................................................................................. 328

ILIUSTRACIJOS
Jadvyga Paukštienė: Jurginai — viršelių 1 p., šv. Kazimieras— 295 p., Vytautas prie jūros — 299 p., Pieta — 306 p., Autoportretas — 315 p., Vasara Marquette Parke —
viršelių 4 p    
šv. Tėvo  Pauliaus VI   nuotrauka        283
Mykolo Vaitkaus nuotrauka        288
J.  Mulokas — Kryžiaus keliai (detalė)        290
V.   K.  Jonynas — Vitražas (detalė)        296
T.  V a I i u s — Vinjetė        302
A.  Mončys — Pelikanas        318
Tautinių šokių šventės nuotrauka        323


Redakcija straipsnius taiso ir trumpina savo nuožiūra


SEPTEMBER, 1963
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August,  by the Franciscan  Fathers,  Kennebunkport,  Maine. Subscription $6.00,  single copy 60c.  Second-Class postage  paid  at  Kennebunkport,  Maine and  at  additional   mailing  offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai