Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIAI SOVIETŲ VERGŲ STOVYKLOSE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. V.   
Iki šiol yra išėjusios kelios knygos daugiausia apie atskirų lietuvių pergyvenimus sovietų vergų stovyklose. Tačiau mums trūksta išsamios ir dokumentuotos studijos apie sovietų ištremtos lietuvių tautos dalies tragediją. Tokios studijos paruošimas turėtų būti vienas iš mūsų veiksnių svarbesnių uždavinių. Betgi iki šiol nei mūsų veiksmai, nei atskiri asmenys tuo reikalu nėra parodę didesnio susirūpinimo.

Kipras Bielinis savo knyga "Teroro ir vergijos imperija — Sovietų Rusija" tarsi bando šį trūkumą užpildyti. Šioje nedidelio formato 310 puslapių knygutėje jis yra tarsi užsibrėžęs tai atlikti gana plačiai. Pirmiausia jis nupiešia bolševikų teroro sistemą apskritai (čeka, GPU, NKVD) ir pacituoja sovietų baudžiamąjį kodeksą (17-58 p.p.); po to aprašo sovietų tardymo būdus, priemones bei mokslą (59-97 p.p.) ir sovietų prievartos darbo stovyklas (jų administravimą, vergų išnaudojimą, maitinimą, bausmes 97138 p.p.); pagaliau jis pavaizduoja Pabaltijo žmonių kančias įvairiose sovietų vergų stovyklose (138-308 p.p.). Tai yra knygos pats plačiausias ir lietuviams įdomiausias skyrius. Jame randame suminėta gana daug lietuvių, kurie "buvo sovietų ištremti į Vorkutą, Intą ar įvairias stovyklas Uralo kalnuose, Vakarų Sibire, Krasnojarsko srity, Jenisėjaus žemupy, Kazachstane, Tolimuosiuose Rytuose.

Tačiau šiai knygutei daug trūksta iki rimtos studijos. Nors autorius nurodo naudota literatūrą, tačiau skaitant nevisada aišku, kur jis remiasi vienu ar kitu šaltiniu ar net apskritai iš kur paėmė žinias. Patys šaltiniai taip pat nurodyti ne vienoj, bet keliose knygos vietose. Pagaliau šie šaltiniai yra kelių svetimų autorių (išskyrus J. St. nespausdintą vokiečių belaisvių apklausinėjimą) pergyvenimų sovietų vergų stovyklose aprašymai. Autorius visai nepasinaudojo ta medžiaga, kuri buvo lietuvių surinkta ir iki šiol tebėra nepaskelbta apie lietuvių trėmimus 1941 metais. Todėl K. Bielinio pateiktas vaizdas apie sovietų ištremtus lietuvius yra žymiai nepilnas.

Autorius, pasakodamas apie ištremtus lietuvius, ryškiau iškelia socialdemokratų veikėjus, pateikdamas apie juos daugiau žinių. Taip pat pradėdamas pasakoti apie sovietų ištremtus lietuvius apskritai, nurodo, jog tokių būta ir prieš 1941 metus ir sumini keletą pavardžių (šemetą, Abrasonį, 138 p.), tačiau kažkodėl jis neprimena vysk. T. Matulionio ir k., kurie taip pat prieš 1941 metus kentėjo sovietų vergų stovyklose.

Nežiūrint viso to, knygutė yra gana įdomi. Ji atskleidžia ne tik sovietų vergijos sistemą, bet ir parodo, kokias kančias ištremtieji lietuviai turėjo iškentėti. Knygutė iliustruota keliais brėžiniais ir nuotraukomis. Įvade autorius pateikia keletą statistinių duomenų, kaip sovietinis okupantas naikina lietuvių tautą.

Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA — SOVIETŲ RUSIJA, 310 p. Išleista Amerikos Liet. Socialdemokratų Sąjungos Literatūros Fondo lėšomis, New Yorkas, 1963 m. Kaina 2 dol. 50 centų.
J. V.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai