Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vaclovas Biržiška: ALEKSAND-RYNAS, II t. senieji lietuvių rašytojai prieš 1865 m. Išleido JAV LB kultūros Fondas, Čikaga, 1963, 498 p.
Vincas Krėvė: RAŠTAI VI t. DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNŪS. Lietuvių Enciklopedijos leidykla. Bostonas 470 p.
MŪSŲ ŠOKIAI. Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados Lietuvių Antrosios Tautinių šokių šventės Repertuaras. Išleido Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados Lietuvių Pirmosios Šokių šventės Komitetas. Chicaga, 1962 m. 261 p. Šioji knyga apima ne tik tautinių šokių antrosios šventės repertuarą, bet išeina ir už jos ribų, kaip aplamai tautinių šokių vadovėlis.
Vytautas Kavolis: ŽMOGAUS GENEZĖ. Psichologinė Vinco Kudirkos studija. Chicagos Lietuvių Literatūros Draugijos leidinys. Chicago, 1963 m. 87 p. Kaina 1 dol.
K. C. Clrtautas: THE REFUGEE. The Citadel Press, N. Y., 1963. 160 p. $3.50.
R. Spalis: ANGELAI IR NUODĖMĖS. Novelės. Išleido Nida. Londonas, 1963 m. 252 p. Kaina 1 dol.
Algimantas Mackus: NEORNAMENTUOTOS KALBOS GENERACIJA IR AUGINTINIAI, Čikaga, 1962, 74 p. Įrišta į kietus viršelius. Išleido Santara.
Leonas Švedas: SUGRĮŽIMAI Į SODOMĄ IR GOMORA. Poezija. Išleido Vaiva, Chicago, 1963 m. 131 p.
Dr. Jonas Grinius: MANO VIEŠNAGĖ AMERIKOJE. Atspausta iš "Europos lietuvio", atspaude Nida, Londonas 1962 m., 32 p.
J. Narūne: GINTARO TAKAIS. Lietuvos vaizdai eilėraščiuose. Atspaude "Draugo" spaustuvė, Čikaga, 1962, 64 p.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai