Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
STUDIJŲ SAVAIČIŲ SUKAKTIS EUROPOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė M. M.   
Rugpjūčio 7-14 dienomis Koenigs-winteryje prie Bonnos, Vokietijoje, įvyko dešimtoji lietuvių studijų savaitė. Jos pagrindinė tema — "Tauta tėvynėje ir svetur". Paskirose paskaitose bei pranešimuose buvo nagrinėjami šie klausimai:
1. Tautiškumas: jo sąvokos kitimas ir jo prasmė tremtyje (paskaitininkas — dr. K. J. Čeginskas iš Upsalos) ;
2. Lietuvis tarp kitataučių — tremtis, kaip uždavinys (prof. J. Eretas iš Bazelio);
3. Kalbos vaidmuo ir vertė tautybei išlaikyti (rašytojas R. Spalis iš Halifaxo);
4. Kultūrinė kūryba ir jos pavojai pavergtoje Lietuvoje (dr. J. Lingis iš Stockholmo);
5. Kultūrinė kūryba ir jos pavojai svetur (kun. dr. A. Baltinis iš Čikagos) ;
6. Religinės bendruomenės vaidmuo tautiniu atžvilgiu (kun. dr. S. Matulis  iš Londono);
7. Pranešimas apie studentų gyvenimą pavergtoje Lietuvoje (pranešėjai — stud. V. Macaitytė ir stud. W. Toerneris, abu neseniai atvykę iš Vilniaus);
 8. Pranešimas apie Vokiečių - Pabaltiečių draugijos veiklą Vokietijoje ir galimybes per ją veikti lietuvybei (pranešėjai A. Gruenbaum ir V. Banaitis, abu iš Miuncheno);
 9. Lietuvybė Amerikoje (pranešėjai kun. dr. A. Baltinis, dr. J. Grinius iš Miuncheno Ir dr. P. Vileišis iš Jungt. Valstybių).

Savaitės metu paminėtos trys reikšmingos sukaktys: 1. 700 metų nuo Mindaugo mirties. Minėjimui skirtą paskaitą skaitė istorikas kun. dr. R. Krasauskas iš Romos); 2. 100 metų nuo 1863 m. sukilimo. Paskaitininkas — kun. dr. J. Vaišnora, MIC (iš Romos); 3. V. Mykolaičio-Putino 70 metų amžiaus. Paskaitininkas V. Natkus (iš Hechingeno, Vokietijoje).

Vieną vakarą buvo suruoštas koncertas, kurio programą atliko menininkai iš Amerikos: solistai Pr. Bič-kienė ir L. Stukas, pianistas A. Va-saitis ir aktorius V. Žukauskas.

Studijų savaitės metu vyko dvi parodos: lietuvių moderniosios grafikos, kurioje buvo išstatyti dailininkų P. Augustinavičiaus, V. Jonyno, V. Petravičiaus, T. Valiaus, R. Viesulo, A. Dargio, V. Rato, ž. Mikšio, A. Liutkaus. Prano Gailiaus ir O. Virkau grafikos kūriniai; ir senosios grafikos — senųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos žemėlapių. Abi parodas rengė Vokiečių - Pabaltiečių draugija Vokietijoje. Techniškai jas suruošė dr. P. Rėklaitis

Rytais kasdien vyko pamaldos. Katalikams mišias atnašavo ir pamokslus sakė kun. J. Petrošius iš Paryžiaus. Evengelikams — ev. kun. J. Urdzė.

Studijų savaitės moderatorium buvo prof. A. Maceina. Savaitės atidarymo metu buvo paminėtas kuklus šių studijų dešimtmečio jubiliejus. Ta proga daugiausia paskaitų skaičiusieji (dr. K. J. Čeginskas, prof. Ant. Maceina, prof. J. Grinius ir prof. Z. Ivinskis) ir nuolatiniai dalyviai (penki) buvo pagerbti specialiais ženkleliais, o visi šios studijų savaitės dalyviai buvo apdovanoti tik ką pasirodžiusiu leidinėliu — "10 Studijų Savaičių Europoje". Jame yra trumpa jų istorija, visos programos, kas kiek paskaitų skaitė ir kt.

Studijų savaitės pradėtos 1954 m. Vokietijoje ir vyko kasmet po vieną. Pirmąsias šešias surengė Europos Lietuvių Fronto bičiuliai vieni. Septintąją rengė drauge su Vokietijos ateitininkais sendraugiais. Aštuntąją — su ateitininkais sendraugiais ir studentais. Devintąją surengti dar prisidėjo Lietuvių skautų ir skaučių rajonai Vokietijoje, o taip pat ir Vokietijos lietuvių studentų sąjunga. Dešimtąją rengė dar daugiau organizacijų: Europos LFB, Vokietijos ASS, Vok. SAS, Vok. skautų ir skaučių rajonai, Vokietijos Liet. Stud. s-ga, evangelikų "Jaunimo ratelio" vyresnieji nariai ir Vokiečių Pabaltiečių draugija. Devintąją ir dešimtąją globojo Vokietijos PLB Kr. valdyba. Tokiu būdu studijų savaitės lietuviškajai veiklai apjungia visas gyvąsias lietuvių organizacijas Vokietijoje. Visos organizacijos čia bendradarbiauja sutartinai ir gražiai.

Per paskutiniąją studijų savaitę dalyvių skaičius pakilo iki 130. Dalyvavo nemažas būrys ir jaunimo, neseniai atvykusio iš Lietuvos. Iš viso per visas dešimt studijų savaičių dalyvavo 363 asmenys; jie visi išvardinti minėtame leidinėlyje.
Dešimtosios savaitės uždarymo iškilmėse prof. A. Maceina paskelbė sekančiai studijų savaitei numatytą pagrindinę temą: "Krikščionybė moderniame pasaulyje". Vienuoliktosios studijų savaitės moderatoriumi pakviestas dr. K. J. Čeginskas.
M. M.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai