Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Įvykiai PDF Spausdinti El. paštas
    Pasaulio lietuvių bendruomenės antrasis seimas buvo Toronte rugpjūčio 30 - rugsėjo 1 d. Atidarė pirm. dr. J. Sungaila. Invokaciją atkalbėjo prel. J. Balkūnas. Į prezidiumą išrinkti po atstovą iš kiekvieno krašto — dr. P. Lukoševičius (Kanada), J. Jasaitis (JAV), kun. dr. J. Aviža (Vokietija), K. Čibiras (Urugvajus), F. Senkus (Anglijos įgaliotas), kun. J. Petrošius (Prancūzija), G. Procu-ta (N. Zelandija), Ign. Padvalskis (Argentina), prel. V. Balčiūnas (Italija), Z. Domeika (Venezuela), J. Ba-čiūnas (Australijos įgaliotas). Pirmininkavo pakaitom Lukoševičius, Jasaitis ir kun. dr. J. Aviža. Sekretoriate buvo A. šapokaitė, V. Judzinta-vičiūtė ir B. Birietienė. Sudarytos taip pat komisijos — revizijos, mandatų, nominacijos, rezoliucijų.

Programoje buvo sveikinimai, pranešimai, nutarimai, tarp kurių minš-tina valdybos perkėlimas į Clevelan-dą. Į valdybą penkeriems metams išrinkta: J. Bačiūnas, St. Barzdukas, V. Kamantas, A. Mikulskis, A. Nas-vytis. Pagal konstituciją 2 narius pasirenka pati valdyba. Seimą didžiai praturtino literatūros vakaras, koncertas ir pamaldos Toronto katedroje. Literatūros vakaro programoje buvo rašytojai Alė Rūta, Vytautas Alantas, K. Grigaitytė-Graudienė, K. Bradūnas ir pianistas A. Kuprevičius. Koncerto programoje — Stasys Baras, Aldona Stempužienė, Lilija Šukytė, smuikininkas Iz. Vasyliūnas, Varpo choras, vadovaujamas St. Gailevičiaus. Šimkaus kantatą "Atsisveikinimas su Tėvyne" atliko Varpo ir Hamiltono parapijos jungtinis choras su solistais Stempužienė, šukyte, Verikaičiu, akompanuojant Skrinskai-tei, diriguojant Gailevičiui. Taip pat buvo spaudos ir meno parodos. Pamaldas Toronto katedroje laikė vysk. V. Brizgys, pamokslą sakė prel. V. Balčiūnas. Dalyvavo Toronto arkivyskupas, tardamas nuoširdų žodį; jam padėkojo prel. J. Balkūnas. Akademijoje, kurioje buvo S. Sužiedėlio pranešimas lietuvių tautos likimo klausimu, dar kalbėjo Lietuvos atstovas Vašingtone J. Kajeckas ir Kanados ministerio pirmininko vardu sen. O'Connalli, Ontario provincijos ministeris Yeremko ir Toronto burmistras.

*    Rugpjūčio 9 d. įvyko Čikagoje Alto valdybos posėdis. Dalyvavo: E. Bartkus, T. Blinstrubas, dr. P. Grigaitis, dr. T. Remeikis, A. Rudis, dr.
VI.    Šimaitis, L. šimutis ir J. Talalas.

*    Rugpjūčio 20 d. Vokietijoje mirė kun. dr. L. Gronis, ilgametis Vilkaviškio  Kunigų  seminarijos  profesorius ir Vasario 16 gimnazijos direktorius.

*    Marijonų šv. Kazimiero provincijos provincijolu išrinktas kun. dr. V. Rimšelis, M.I.C. Iki šiol jis buvo "Draugo" moderatorius.

*    Rugpjūčio 31 d. - Rugsėjo 1-2 d. Čikagoje buvo suvažiavę lietuviai gydytojai paminėti Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjungos 50 metų įsteigimo sukaktį. Dabar sąjunga turi 300 narių. Pagrindiniai kalbėtojai buvo dr. S. Biežis, dr. K. Drangelis, dr. V. Tauras. Suvažiavimo proga buvo dailės paroda ir koncertas. Illinois Lietuvių Gydytojų draugija įteikė Lietuvių Fondui $1,000. Lietuvių Fondo pirm. kun. A. šantaro pranešimu, dabar šis fondas turi $84,100, kurių 41 proc. įnešė gydytojai. Suvažiavimo proga taipgi šiam fondui paaukojo šie asmenys: dr. J. šalna $500, dr. E. Ringus $500, dr. J. Plikaitis, dr. J. Skrinska $250, dr. V. Janavičius $100, dr. V. Rutkauskas $100, dr. J. Zub-rickas $100, dr. J. Plechavičius $100, dr. J.S. Gedaugas Prijalgauskas $100.
Sąjungos pirmininku išrinktas dr, F. Kaunas.

*    Dail. PAULIAUS AUGIAUS grafikos darbų monografija jau ruošiama. Vytautas Saulius ir dail. Algirdas Kurauskas yra pasiėmę visą medžiagos paruošimo, tvarkymo ir spaudos darbą. Monografijoje tilps dail. Telesforo Valiaus ir dail. Algirdo Kurausko studijiniai rašiniai, kurie bus išversti ir į anglų kalbą. Bibliografas A. Rožancovas monografijai paruošė tinkamą bibliografiją. Monografija bus didelio formato (11x14), spaudžiama specialiame, grafikos medžio raižiniams pritaikintame popieriuje. Leidinys planuojamas 300 puslapių apimties ir ii spaudos išeis dar šių metų gale. Knyga bus tinkama tiek jaunimui, tiek suaugusiems, tiek amerikiečiams, galės būti naudojama įvairiomis progomis dovanoms. Kaina 15 dol. Monografiją leidžia dail. Pauliaus Augiaus žmona Danutė Augienė. Egzempliorių skaičius ribotas, kurį nulems lietuviškos visuomenės susidomėjimo didumas. Skaitytojas leidinyje ras daug visai naujų, niekur lig šiol nespausdintų ir nematytų dail. P. Augiaus darbų, nes bus panaudota ir rankraštinė medžiaga. Monografija užsakoma šiuo adresu: Danutė Augienė, 6508 So. Talman Ave., Chica-go 29, 111. Užsisakant įmokėti nereikia.

*    Dr. M. Gimbutienė 1963-64 mokslo metais dėstys Kalifornijos universitete, Los Angeles mieste. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai