Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas

Juozas Girnius — Žvelgiant į ateitį ....................................................................... 1
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Vyno stebuklas, Vaiduoklis pasitinka grį-
žusį iš tremties, Barbarai, Vienatvė, Epitafija (eil.) .............................................. 10-11

Ina Užgiriene — Kūrybingumo klausimu .............................................................. 12
Algirdas Landsbergis — Pokalbis su mėnuliu ....................................................... 19
Julius Kaupas — Dėdė Anzelmas ........................................................................... 20
V. Vizgirda — Juozas Mikėnas ............................................................................... 26
A. R.-D. — Iš pernykštės lietuvių veiklo: .............................................................. 29

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Girnius — Sveikinant naują vyskupn .........................................................37
J. G. — Prof. Steponą Kairį palydint ...................................................................... 39
K. V. Cukuras — Rahner — dabarties teologas ................................................... 39
J. Girnius — Vakarų "maištininkas" — Nobelio laureatą, .................................. 41
Kun. dr. P. Celiesius — Bažnyčios prigimties konstitucija .................................... 43
J. Gimbutas — Privengiama architektūros tema ................................................... 44
Mūsų buityje ............................................................................................................ 45


KNYGOS
Andrius Sietynas — Pakeliui į naują prozos žod; ................................................... 47
K. V. Cukuras — Žilio "Gyvenimo šaltiniai" ......................................................... 48
Numerio bendradarbiai .............................................................................................48

 


Viršelio 1 psl. — M. K. Čiurlionio — Pasaka Viršelis ir vinjetės — dail. Vytauto Igno

Leidžia — Tėvai Pranciškonai • Redaguoja — Juozas Girnius Administracijos adresas: AIDAI, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 1122 Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122

JANUARY, 1965

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Broooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents! Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y., and at additional mailing offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai