Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas

MŪSŲ LIETUVA. I tomas. Paruošė Bronius Kviklys. Išleido Lietuvių Enciklopedijos leidykla. Bostonas, 1964. 752 p.
Juozas Mikuckis: DERLIAUS VAINIKAS. Eilėraščiai. Išleido Nida. Londonas, 1964. 359 p.
Aloyzas Baronas: SAULĖS GRĮŽIMAS. Novelės, Išleido Nida. Londonas, 1964. 141 p. Kaina 1 dol.
Marija Gimbutienė: THE BALTS. Frederick A. Praeger, Publisher. New York (64 University Place, New York 3, N. Y.). 1963. 286 p. $6.95
Pranas Garšva: NEGĘSTANTI ŠVIESA. Marijonų veikla Amerikoje. Išleido prel. M. Kemėžis. Chicago, 1964 m. 351 p. Kaina $3.50.
Dr. Joseph B. Končius: VYTAUTAS THE GREAT, GRAND DUKE OF LITHUANIA. The Franklin Press, Inc. Miami, Florida, 1964. 211 p.


ST. FRANCIS SCHOOL, Lawrence, Mass. 1964.
KRISTIJONAS DONELAITIS. Redagavo Domas Velička. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas, Čikaga, 1964 m. 56 p. Kaina 2 dol.
Turinys: Mykolas Drunga: Tolminkiemio klebonas Kristijonas Donelaitis. Ištraukos iš Donelaičio vertimų vokiečių, latvių, lenkų, rusų, čekų ir anglų kalbomis. — Donelaičio šešios pasakėčios. — Martynas Lek-šas: Donelaičio pasakėčių charakteristika. — Donelaičio pasakėčių žodynėlis.
Pik. įeit. Leonas Valkūnas: DIDIS VALDOVAS IR LIETUVA. Išleido šaltinis, Londonas, 1964 m. 16 p.
Stasys Žilys: GYVENIMO ŠALTINIAI (sakramentai). Viršelis ir kiti piešiniai knygos autoriaus. Išleido kunigai P. Dziegoraitis, F. Kireilis, J. Pakalniškis, V. Pikturna ir V. Širka jų 25 m. kunigystės proga, 358 p., atspaude Immaculata, Putnam, Conn., nuotraukos A. Kezio, S.J., kaina 3 dol., 1964 m.
TAI SMAGU — žaidimai vaikams. "Eglutės" priedas, 32 p. Atspaude Immaculata, Putnam, Conn. Leidinėlis gausiai iliustruotas.
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ MISIJA. Išleista pranciškonų vienuolyno įsteigimo bei jų pastoracinės veiklos Niagara pusiasaly Kanadoje 15 m. sukakčiai atminti. Viršelis N. Kulpavi-čienės, 1964 m.

Atsiųsta paminėti šios Ars Sacra leidyklos Muenchene 1963 m. išleistos knygos:
Otto Karrer: DIE WORTE JESU, 370 p.
Richard Thalmann: PFINGST-BRIEFE. 46 p.
Johannes B. Metz: ARMUT IM GEISTE, 64 p.
Antoni Golubiew: BRIEFE AN FREUND JAN. Iš anglų kalbos vertė Elise Eckert ir Otto Karrer. 254 p.
Hermann Zeller, S.J.: ICH SUCHE BLEIBENDES, 80 p.
Dr. Herma Piesch: MYSTIK, 80 p.
DAS EVANGELIUM NACH MAT-THAEUS. Vertė Otto Karrer. 136 p.
TĖVYNĖS SARGAS. 1964. Nr. 1. Redaguoja dr. V. Litas ir kan. V. Zakarauskas.
GIMTOJI KALBA. 1964 Nr. 1. Redaguoja L. Dambriūnas.
MOTERIS. 1964 Nr. 2. Red. Iz. Matusevičiūte.
MARGUTIS. 1964 m. gegužės nr. Red. A. Mackus.
LAIŠKAI LIETUVIAMS. 1964 gegužės nr. Red. K. Trimakas, S. J.
MŪSŲ METAI. Moksleivių metraštis, 1963-1964. Čikagos Augštesnio-sios Lituanistikos Mokyklos Tėvų Komiteto leidinys. Chicago, 1964. 240 P-
ANTONIANUM. Pranciškonų gimnazijos V abiturientų laidai prisiminti. Gausiai iliustruotas iš gimnazijos gyvenimo vaizdais. 72 p.

Atitaisymas
Aidų nr. 5 Shakespeare'o "Septyniuose žmogaus Amžiuose" pasiliko šios korektūros klaidos:
Išspausdinta antroje eilutėje: "šioje scenoj". Turi būti: "Šioj scenoj".
Išspausdinta 7 eilutėje: "Mokins". Turi būti "Mokinys".
Išspausdinta 9 eilutėje: "O patsai". Turi būti: "O pats".
Išspausdinta 25 eilutėje: "apdribęs'  Turi būti: "apdribęs".
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai