Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŠEŠTASIS LIETUVIŲ KATALIKŲ AKADEMIKŲ SUVAŽIAVIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.   

Artinantis šeštajam Lietuvių Ka-talikų Mokslo Akademijos suvažiavimui, laikas supažindinti mokslininkus ir mokslo mėgėjus su paruošiamaisiais suvažiavimo darbais, sekcijomis. paskaitų temomis ir paskaitininkais. Kaip kitiems, taip ir šiam suvažiavimui vietą parinko ir programą nustatė centro valdyba, vietiniam akademijos židiniui pavesdama sudaryti komitetą. Toks techniškiems New Yorko suvažiavimo reikalams tvarkyti komitetas yra sudarytas: pirmininkas dr. V. Jeskevičius, S. J., sekretorius dr. A. Vasys ir iždininkas prel. J. Balkūnas. Komitetas įvairiems suvažiavimo darbams atlikti sudarė pamaldų ruošimo, finansų, informacijos, nakvynių, registracijos, banketo ir sveikinimų komisijas. Visais tačiau suvažiavimo Mlkalais reikia kreiptis tik komiteto pirmininko adresu: Rev. V. K. Jaskiewicz, S. J., Fordham University, New York, N. Y. 10458. Telef. FD 7-5400 ext. 218.


Pats  suvažiavimas  įvyks   rugsėjo 5-7 d. Fordhamo universitete, kur gauta koplyčia pamaldoms, auditorijos paskaitoms ir ribotam akademikų skaičiui nakvynės. Tuo tarpu trijų dienų suvažiavimo darbų tvarkos, kokią dieną ir valandą bus skaitomos paskirų sekcijų paskaitos, paskelbti negalime. Ji bus paskelbta vėliau. Čia pranešame tik tai, ką centro valdyba ir vietinis komitetas jau yra nuveikę.

Suvažiavimo atidarymo paskaitą tema "Mokslas tarp krikščionybės ir materializmo" buvo sutikęs skaityti dr. A. Maceina; jeigu jis jokiu būdu negalės į JAV atvykti, numatyta šiai paskaitai kviesti kitą prelegentą.

Suvažiavime veiks devynios įvairių mokslų sekcijos:
Teologijos  sekcijai  vadovauja  dr. LiUiima, S. J. Jis skaitys ir paskaitą tema  "Gyvosios dvasios  uždaviniai materializmo akivaizdoje".

Filosofijos sekcijai vadovauja dr. J. Girnius. Bus dvi paskaitos:  "Filosofinė medžiagos samprata" — kun. dr. F. Jucevičius, ir "Vertybių ne-medžiagiškumo klausimas" — dr. J. L. Navickas.
Teisės mokslų sekcijai vadovauja dr. Br. Kasias, kuris suvažiavime skaitys paskaitą tema "Krikščioniškos valstybės ir visuomenės sąvokos raida".
Istorijos mokslų sekcijai vadovauja dr. Z. Ivinskis. Bus dvi paskaitos: "Pavėluotas Lietuvos krikštas" — dr. J. Jakštas, ir "Veiksniai nulėmę katalikybės atgimimą Lietuvoje 17-me amžiuje" — kun. lic. R. Krasauskas.
Medicinos mokslų sekcijai vadovauja dr. D. Jasaitis, šioje sekcijoje yra patvirtintos šios paskaitų temos: "Vėžio etiologija" — dr. Z. Danilevičius, ir "Antibiotikai terapijoje ir patologijoje" — dr. Al. Grinius.
Tiksliųjų ir gamtos mokslų sekcijai vadovauja dr. A. Darnusis. Paskaitas skaitys: dr. R. Zalubas, dr. R. Kontrimas ir dr. J. Gylys. Bus "stalo diskusijos" temomis: "Met-mens ateities Lietuvos moksliniam ir pramoniniam tyrimui" ir "Laikas ir fizinis pasaulis".

Politinių ir socialinių mokslų sekcijai vadovauja dr. V. Vardys. Paskaita tema:   "Laisvė enciklikos — Pacem in terra — šviesoje" —- dr. A. Musteikis ir koreferentai.

Pedagogikos ir psichologijos sekcijai vadovauja dr. V. Bieliauskas. Paskaita tema "Religinė ir empirinė psichologija" — dr. A. Sužiedėlis.

Literatūros ir kalbos mokslo sekcijai vadovauja dr. L. Andriekus, O. F. M. Paskaitos: "Lietuvių kalbos raida dabartinėje Lietuvoje" — dr. A. Salys, "Dabartinės lietuvių literatūros problemos" — A. Vaičiulaitis, "Lietuvių kalbos kilmininko vartojimas ir santykiai su kitomis indoeuropiečių kalbomis" —dr. A. Sennas.

Suvažiavimą baigiant, bus 100 metų nuo spaudos uždraudimo paminėjimo paskaita: "Lietuvių tautos kova dėl raidės" — prof. S. Sužiedėlis.

čia pateiktas sekcijų paskaitų ir paskaitininkų sąrašas dar nepilnas, nes jis netrukus bus dar žymiai praplėstas, kai tik sekcijų vadovai centro valdybai praneš visų savo sekcijų paskaitų temas ir paskaitininkus. Suvažiavimo metu kiekvieną rytmetį numatomos pamaldos Fordhamo universiteto koplyčioje. Sekmadienį jas laikys J. E. vysk. V. Brizgys.

Kadangi suvažiavimas šaukiamas laisvomis nedarbo dienomis, nes rugsėjo 5 — šeštadienis, 6 — sekmadienis, 7 — Darbo dienos šventė, dėl to laukiama daug atvykstančių, ypatingai, kad suvažiavimo proga bus galima aplankyti ir pasaulinę parodą. Žinoma jau, kad parodos metu New Yorke nakvynės viešbučiuose brangios ir sunkiai gaunamos, dėl to bandoma rasti nakvynes lietuvių šeimose. Nakvynėmis tačiau bus aprūpinti tik tie, kurie iš anksto, bent prieš dvi savaites prieš suvažiavimą, apie savo atvykimą praneš komiteto pirmininkui nurodytu adresu.
Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai