Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas

*    Spausdinant šį "Aidų" numerj, Vašingtone vyksta (birželio 26-28 d.) Amerikos lietuvių kongresas, suruoštas Alto iniciatyva.
*    šį pavasarį mirtis pasiėmė prel. K. Šaulį, visuomenininką, mokslininką, Lietuvos nepriklausomybės signatarą, gyvenusi Lugane Šveicarijoje— mirė gegužės 9 d.; kan. Antaną Steponaitį, labdarį, veikėją, ilgametj Kauno kalėjimo kapelioną, gyvenus) Los Angeles mieste — mirė gegužei 29 d.; prof. V. Jungferį, didį Lietuvoi bičiulį, nepriklausomybės laike dėsčiusį Kauno universitete ir iki pat mirties raštais vokiečių kalba garsinusį Lietuvą — mirė Nuernberge gegužės mėnesį.
*    Lietuvių spaudos bei radijo darbuotojų suvažiavimas, sušauktas PLB pirmininko Juozo Bačiūno jo vasar-vietėn (Tabor Farm Sodus, Mich.) birželio 6-7 d. Kviesta 300, dalyvavo 97 asmenys.


*    Meno parodos šį pavasarį pažymėtinos šios: Čiurlionio Galerijoje —j V. Petravičiaus ir R. Bukausko, Paryžiuje — V. Kasiulio, P. Gailiaus, K. Zapkus (dalyvavo 2 darbais Amerikos ambasados suruoštoje parodoj).
*    Čikagos Scenos Darbuotojų Sąjungos konkursinė premija 500 dol. teko Anatolijui Kairiui už satyrinę komediją "Viščiukų ūkis".
*    Tėvų Marijonų gimnazija Maria-napoly šiemet išleido 44 abiturientus. Pažymėjimai iškilmingai įteikti birželio 7 d.
*    Lietuvių Fronto Bičiulių konferencija įvyko Clevelande gegužės 23' -24 d.
*    Krikščionių Demokratų sąjungos konferencija įvyko taip pat Clevelande gegužės 30-31 d.
*    PLB valdybos iniciatyva 1963.6. 22 New Yorke sukviestas Vliką sudarančių organizacijų, Nepriklausomybės Talkos organizacijų ir Lietuvių Fronto Bičiulių atstovų pasitarimas Lietuvos laisvės kovos vieningos vadovybės sudarymo klausimui sudarė komisiją — "Birželio 22 Komisiją", kuri, vykdydama jai pavestą uždavinį, savo posėdžiuose sutarė apsijungusio Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto sudėtį bei struktūrą ir priėmė apsijungimo pareiškimą. Ap-sijungimo protokolą ir vienybės pareiškimą komisijos pirmininkas pateikia Vlikui, Talkai ir LFB ratifikuoti iki 1964. 9.1.
J. Puzinas, "Birželio 22 Komisijos" pirmininkas

 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai