Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŽILIO "GYVENIMO ŠALTINIAI" PDF Spausdinti El. paštas

Jau kuris laikas lietuviškos knygos mylėtojas dairėsi ir laukė, kada pasirodys knyga, kurioj būtų galima rasti religinę tikrovę giliau paliečiančių minčių, pateiktų naujai ir patraukliai, šio meto žmogui suprantama kalba. Iki šiol pasirodžiusios kelios religinio turinio knygelės nepakilo aukščiau proginių pamokslėlių lygio, tenkinosi tik kai kuriomis momento padiktuotomis temomis arba pačių autorių asmeninių refleksijų vinjetėmis.

Vatikano susirinkimo išjudintas krikščionių religinio gyvenimo ir sąžinės pagrindinis perkvotimas palietė ir lietuvių tikinčiųjų sluoksnius. Iš ten jau kuris laikas girdimas balsas šaukte šaukėsi, kad ir mūsų tarpe šitoks gilesnis tikėjimo pagrindų permąstymas būtų atliekamas, kad būtų duodama medžiagos, spausdinto žodžio, kuris vadovautų tai dvasinei kelionei į gelmes.


Į šį balsą atsiliepė Romoje gyvenąs jaunas, neseniai teologinius mokslus baigęs, kunigas Stasys Žilys. 1934 m. vasaros pabaigoje pasirodžiusi jo knyga "Gyvenimo šaltiniai" kaip tik ir ryžtasi būti tuo pakvietimu naujai permąstyti sakramentus — tuos regimus ženklus, šaltinius, kurių pagalba krikščionis - katalikas yra vedamas prie pagrindinio religinio gyvenimo šaltinio — malonės. Tai nėra griežta prasme teologinis veikalas, nors jame ir sąžiningai apmestas visas sakramentinės teologijos laukas. "Gyvenimo šaltinius" gal geriau būtų pavadinus suaugusių, šio meto gyvenimo pulsą pajutusių ir gilesnės prasmės ieškančiųjų katekizmu, kuriame jie ras savo jau žinomų tiesų gilesnį pagrindimą ir tolimesniam mąstymui kelių nurodymą. Kad tokios buvo ir paties autoriaus intencijos, matome iš knygos prakalbos, kur jis paaiškina: ".. . bandysime nuplėšti dalį kasdienybės šydo, dengiančio pagrindinę krikščioniško gyvenimo tikrovę — sakramentus. . . autoriaus pastangas išaiškintus dalykus suvesti krūvon turės sekti skaitytojo darbas: įsimąstymas ir ugdymas savy gilaus, vienalyčio žvilgsnio į sakramentus" (10-11 p.). Šiam veikalui ypatingą vertę teikia panaudojimas naujausios teologijos duomenų, pastatančių šį sakramentinės tikrovės apmąstymą naujon perspekty-von, ir ypač lakus, gyvas, beveik grakštaus teologinio essay aukštumas siekiąs, autoriaus žodis. Skaitytojas ras, ypač pirmoje dalyje, daug mintį provokuojančių vietų. Pav.: "Sakramento ženklas  yra lyg rankos paspaudimas. Jis, atrodo, visų vienodas, bet kokią skirtingą vidaus nuotaiką ir jausmus išreiškia kiekvienas pasisveikinimas. Tik sakramentai tai ne susitinkančiųjų rankos paspaudimas, o tiesiog sąlytis dviejų širdžių — tvarinio ir Tvėrėjo" (48 p.). Jeigu dar pridursime, kad knygos meninis apipavidalinimas — autoriaus simboliniai piešiniai ir A. Kezio, S. J., nuotraukos — yra dailus, norėtume laukti, kad šitai vertingai religinio turinio knygai neliks uždaros nė vienos lietuviškos šeimos durys.

Stasys Žilys, GYVENIMO ŠALTINIAI. Išleido penkių kunigų kolektyvas, spaudė Immaculata Press, Put-, nam, Conn., 1934. Kaina 3 dol.

 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai