Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NUMERIO BENDRADARBIAI PDF Spausdinti El. paštas

Savo negausioje lietuviškosios išeivijos bendruomenėje savieji autoriai aplamai buvo gerai skaitytojams pažįstami. Tačiau laiko bėgyje sulaukiame naujų bendradarbių, kurie daugumai ar bent daliai skaitytojų gali būti pirmą kartą sutinkami vardai. Antra vertus, ir skaitytojuose sulaukiame jaunosios kartos žmonių, kuriems ir žinomieji vardai jau nebėra tiek žinomi (ne visuose namuose yra ir "Lietuvių Enciklopedija" pasiinformuoti). Todėl ir iškyla reikalas šioje vietoje įvesti naują skyrelį "numerio bendradarbiai". Pirmiausia jį skiriame supažindinti su tais bendradarbiais, kurie pirmą kartą pasirodo šiame žurnale. Eet taip pat jį panaudosime informacijai ir apie senuosius žurnalo bendradarbius, visų pirma aktualiomis žiniomis.


Petras Ceiiešius (g. 1906 m.), kunigas (1933), filosofijos daktaras (1950), pernai perėmė redaguoti Kunigų Vienybės žurnalą "Lux Christi" ir persikėlė vikaru į Los Angeles lietuvių parapiją.

Valdemaras Cukuras (g. 1915),kunigas (1938), filosofijos ir teologijos daktaras (1948 ir 1950), dėsto Annhurst kolegijoj (Conn.).
Jurgis Gimbutas (g. 1918) inžinierius, 1948 m. Stuttgarto aukštojoj technikos mokykloj įsigijęs daktaro laipsnį už disertaciją apie senąją lietuvių statybą. Dirba Bostone inžinieriumi ir atsideda lietuvių namo-tyrai.

Julius Kaupas (1920 - 1964) gydytojas, rašytojas, literatūros kritikas ir literatūrinis publicistas. Į mūsų literatūros istoriją įėjo 1948 m. išleista originalia pasakų ir fantastinių istorijų knyga "Daktaras Krypš-tukas pragare", už kurią gavo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimo literatūros premiją. Nespėjusį sutelkti antron knygon periodikoj paskelbtus ir naujai parašytus kūrinius pernai jį ištiko ankstyva mirtis. Rengiamasi išleisti jo raštus. Nuoširdi padėka Daliai Kaupienei už parinktą kūrinį, būdingą mirties tikrovės įsiveržimu j rašytojo pamėgtąjį vaikystės pasaulį.

Algirdas Landsbergis (g. 1924), rašytojas, beletristas (romanas Kelionė, 1953; novelių rinkinys Ilgoji naktis, 1956) ir dramaturgas (Vėjas gluosniuose, Penki stulpai turgaus aikštėje, Meilės mokykla). Neseniai jis su Clark Mills išleido lietuvių liaudies poezijos antologiją "The Green Linden".

Alfonsas Nyka Niliūnas (g. 1920), poetas (Praradimo simfonijos, 1946; Orfėjaus medis, 1953; Balandžio vigilijos, 1957). Pernai rudenį jis išleido Šekspyro "Hamleto" vertimą.

Ina Užgirienė - Čepėnaitė, psichologė, gimė 1937 Kaune, vidurinį mokslą baigė Čikagoje 1953 m., įsigijo doktoratą 1962 m. ir nuo 1963 m. yra Illinois universiteto asistentė profesorė. Buvusi "Mūsų Vyčio" ir "Lituanus" žurnalų redakciniuose kolektyvuose. Dedamasis jos straipsnis yra paskaita, skaityta Studijų savaitės metu 1964 rugpiūčio mėn. "Dainavos" stovykloje.

Viktoras Vizgirda (1904), dailininkas, vienas iš pagrindinių savo meto moderniosios lietuvių dailės pradininkų, Vilniaus dailės akademijos direktorius 1941-43 m.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai