Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas

Andrius Baltinis — Lietuviškosios praeities aktualumas ...................................... 49
Algimantas Mackus — Ištraukos iš "Chapel B"   ................................................. 57
Mykolas Krupavičius — Aleksandras Stulginskis  ................................................ 59
Bronius Bdskys — Gyvybe kaip cheminis procesas .............................................. 68
Jonas Puzinas — Sūduvių problema ........................................................................ 73
A. Pakalniškis — Taip maitinosi mūsų tėvai  .......................................................... 81

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Kun. V. Bagdanavicius — Sutartines veiklos reikalu   .......................................... 87
Kun. dr. P. Celiesius — Amerikos katalikybe  ....................................................... 88
J. Girnius — Kun. dr. J. Vaišnorai 60 metų  ........................................................... 89
St. Meringis — Jadvyga Oškinaitč ......................................................................... 90
A. Matulis — Miré Agnes Miegel  ......................................................................... 90
Alaušius — Pora smulkmenų  .................................................................................. 91
Mūsų buityje  ............................................................................................................ 92

KNYGOS
J. Girnius — Prunskio "Mokslas ir religija" ......................................................... 95
Atsiųsta paminėti  .................................................................................................... 96 Viršelio 1 psl. — Šv. Jurgis (Biržų kultūros muziejus)

Šis numeris iliustruotas liaudies skulptūromis

Redaguoja — Juozas Girnius     •     Leidžia — Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. Administracijos adresas: 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221


FEBRUARY, 1965

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Broooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y., and at additional mailing offices.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai