Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MIRĖ AGNES MIEGEL PDF Spausdinti El. paštas

Baigusi 85 amžiaus metus, 1964 spalio 26 Vakarų Vokietijoje mirė vokiečių rašytoja Agnės Miegel. Gimusi, augusi ir veikusi Karaliaučiuje, karo audros buvo išblokšta iš Rytprūsių ir priversta gyvenimą baigti daline tremtine. Kaip savo laidotuvinėj kalboj pastebėjo pastorius B. Flies, ją atsisveikino "daugybė viso pasaulio žmonių, tarp kurių visų pirma tie, su kuriais ji dalijosi ir kentėjo iš tėviškės išvarymo likimą".

 

Agnės Miegel yra žinoma vokiečių rašytoja, kuri mylėjo Mažąją Lietuvą ir savo raštuose lietė lietuvių tautą ir jos istoriją. Ji gimė 1879 kovo 9 d. Karaliaučiaus mieste. Jos tėvai ir protėviai buvo kilę iš Marko, Elsasso ir Salzburgo apylinkių. Mokyklas ji lankė Karaliaučiuje, VVeimare ir Berlyne. Savo akademinį išsilavinimą ji papildė įvairiomis kelionėmis į Šveicariją, Prancūziją, Angliją, Olandiją ir Italiją. Po tėvų mirties ji dirbo kaip žurnalistė prie "Ostpreussische Zeitung". Pradedant 1906 metais, jos poetiniai kūriniai pamažu užsitarnavo žymią vietą Vokietijos literatūriniame gyvenime. 200 metų Immanuelio Kanto gimimo sukaktuvių proga Karaliaučiaus universitetas 1924 m. ją apdovanojo garbės doktorato laipsniu (Dr. phil. h. c). Vėliau jos literatūriniai nuopelnai buvo atžymėti eile kitų žymių premijų, kaip Kleist - Preis, Herder - Preis, Goethe - Preis der Stadt Frankfurt, Preis der Bayerischen Akademieder schoenen Kuens-te, Kulturpreis der Landsmannschaft Westpreussen ir t.t. Visi jos raštai 6 tomais išleisti 1953 - 1955. Po Karaliaučiaus palikimo (1945) tremties likimas ją atvedė į Bad Nenndorfą prie Deisterio (Hannoverio) kur ji ir baigė savo gyvenimą.

 

 

Nors ir paviršutiniškai panagrinėję A. Miegel jaunystę, sutinkame lietuvių, kurie paliko didelį psichologinį įspaudą jos poetiniame išsivystyme. Tuo būdu tipingi lietuviški papročiai, mitologija, lietuvių tautinio charakterio bruožai ir lietuvių istoriniai įvykiai atrado įdomią ir svarbią vietą poetės eilėraščiuose, baladėse ir prozoje. Jos tokie lyriški kūriniai, kaip "Henning Schindekopf" (1901), "Lied des Gedimin", "Memel" (1953) ar tokie proziniai paveikslai, kaip "Die schoene Malone" (1926), "Die Fahrt der sieben Ordensbrueder (1926), "Meine alte Dina" (1934) aiškiai rodo, kokiu intensyvumu Agnės Miegel yra palietusi savo poetine plunksna mūsų tautinę - kultūrinę, istorinę ir kasdieninę egzistenciją. Todėl ir lietuviai, kuriuos iš mano patyrimo Agnės Miegel gerbė ir mylėjo, esame jos mirties paliesti.

Plačiau A. Miegel kūryba ir santykiai su lietuviais buvo nagrinėti šiame žurnale dr. A. Šešplaukio straipsnyje "Lietuviškasis elementas Agnės Miegel kūryboje", Aidai, 1961, nr. 8.

 


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai