Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Girnius — Iš darbo Lietuvių Enciklopedijoje .................................. 237
Leonas Lėtas — Eilėraščiai ......................................................................... 246
Vytautas Bagdanavičius — Pilnaprasmis pasaulio kūrimas ....................... 248
Jurgis Jankus — Karštis .............................................................................. 255
Alina Skrupskelienė — Marksisto Kristus ................................................. 259
Jolita Kavaliūnaitė — Jean-Jacques Rousseau vienišumas ....................... 266

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
R. G. Toleikis — Kun. Karolis Garuckas .................................................. 268
Meila Balkus — Whitney muziejaus paroda ............................................. 274
A. Radžius — Urano žiedai ......................................................................... 276
Mūsų buityje ................................................................................................ 277

KNYGOS
M. G. Slavėnienė — Naujoji dvikalbė poezijos antologija ........................ 278
Sesuo Ona Mikailaitė — Senojo bokšto paslaptis (Mirga Girniuvienė) .. 280

Viršelių 1 psl. — Vladas Vildžiūnas: "Ecce Homo" (marmuras). Viršelių 4 psl. — Antanas Mončys: "Karalius tinginys" (medis). Šis numeris iliustruotas Ločerio Laimio, S. Kvietienės, Antano Mončio kūrinių ir "Naujosios vaizdinės tapybos" (Whitney muziejaus paroda) nuotraukomis. Taip pat Lietuvių Enciklopedijos pabaigtuvių, Edith Stein, Jean-Jacques Rousseau, kun. Karolio Garucko gyvenimo ir St. Santvaro nuotraukomis. 246 psl. — Vilniaus vaizdas.Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja - T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ RankraSčiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Radio Liberty, Mūnchen), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. PaSkus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontiticia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia. Bogota).
JUNE, 1979
Cultural magazine published monthiy, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second class postage paid at Brooklyn, N.Y. (ISSN 0002-208X)

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai