Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas

Kun. Stasys Yla, TIKIU DIEVĄ. Maldynas. Išleido Tėvai Marijonai. Chicago, 1964. 702 psl.

Ale Rūta, KELIAS Į KAIRĘ. Dirvos konkurso premijuotas romanas. Išleido Viltis. Cleveland, 1964. 248 psl. Kaina 3 dol.

Šekspyro SONETAI. Vertė Alfonsas Tyruolis. Chicago, 1964. 176 psl.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Juozo Adomaičio - Dėdės šerno gyvenimo bruožai. Amerikos Lietuvių Istorijos Draugijos leidinys. Chicago, 1962. 208 psl. Kaina 2 dol.

Kun. dr. Andrius Baltinis, MODERNUSIS ŽMOGUS IR TIKĖJIMAS Į DIEVĄ. Atspaudas iš LKMA Suvažiavimo Darbų V, 133 - 170 psl. Roma, 1964.

Prof. Juozas Eretas, KRIKŠČIONIS IR KULTŪRA. Mūsų vieta šių dienų minčių ir kūrybos pasaulyje. Atspaudas iš LKMA Suvažiavimo Darbų V, 75:99 psl. Roma, 1964.


Dr. Juozas Girnius, ISTORINĖ KRIKŠČIONIŲ ATSAKOMYBĖ. — Krikščioniškoji atsakomybė istorinėje laiko tėkmėje. Atspaudas iš LKMA Suvažiavimo Darbų V, 29-73 psl. Roma, 1964.

Prof. Stasys Yla, LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA. Bendras žvilgsnis į praeitį. Atspaudas iš LKMA Suvažiavimo Darbų V, 3-28 psl. Roma, 1964.

Joseph Kajeckas, Charge d'affaires a. i. of Lithuania, Washington, D.C., THE STORY OF CAPTIVE LITHUANIA. — Multiplikuota (12 psl.) paskaita, skaityta Niagaros universitete 1934 balandžio mėn.

Sac. Joannes Baptistą Bičiūnas, DOCTRINA ECCLESIOLOGICA S. Roberti Card. Bellarmini cum ilia Jo-annis Card, de Turrecremata com-parata. Roma, 1963, 72 psl.

Recenzuojamos tik tos knygos, kurios yra gautos. Leidėjai ar autoriai prašomi paminėjimui skirtas knygas siųsti redaktoriaus adresu: 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122.
 
 


 


 


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai