Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NUMERIO BENDRADARBIAI PDF Spausdinti El. paštas

Vytautas Bagdanavičius, M.I.C. (g. 1908), kunigas (1936). Vokietijoje 1945-49 m. redagavo religinės kultūros žurnalą "Naująjį Gyvenimą". Dabar yra Lietuviškos Knygos Klubo vedėjas.
Andrius Baltinis (g. 1909), kunigas (1936), filosofijos daktaras (1948). Nuolatinis "Aidų" bendradarbis filosofiniais ir visuomeniniais bei tautiniais klausimais.

Bronius Baškys, biochemikas, gimė 1920 Šiaulių aps., eksternu baigė Jurbarko gimn. 1944 m. studijas pradėjo Hamburgo univ. ir baigė Bostono univ., kuriame 1959 m. įsigijo daktaro laipsnį. Dirba riebalų tyrimo srityje — Harvardo univ. 1957-60 m. ir nuo 1960 Tufts univ. (prie Bostono). Drauge 1960-63 m. buvo Bostono univ. asistentas. Savo srities straipsnių yra paskelbęs žurnale Archives of Biochemistry and Biophysics.

 

 Mykolas Krupavičius (g. 1885), prelatas, lietuvių krikščioniškosios demokratijos pagrindinis atstovas, visų demokratinių Lietuvos seimų narys ir žemės ūkio ministras (1923-26), tremtyje VLIKo pirmininkas (1945 - 55). Apie A. Stulginskį autorius plačiau rašo "Tėvynės Sarge", 1947 nr. 1).

Stasys Pilka (g. 1898) dramos aktorius ir režisierius, su mažomis pertraukomis (3 metų išvyka į JAV ir metai Šiaulių teatre) nuo 1921 ligi 1944 vaidino Kauno valstybiniame dramos teatre. 1948 m. apsigyvenęs Čikagoje, reiškėsi kaip režisierius.

Anatolijus Matulis, germanistas, gimė 1928 m. Kuktiškėse, Utenos aps., vidurinį mokslą baigė Vokietijoje Ravensburge, Detroito technologijos institute įsigijo bakalaureatą ir toliau perėjo į germanistikos studijas, magistro laipsnį gaudamas Wayne valstybiniame universitete, daktaro— Michigano valstybiniame universitete. Nuo 1963 m. yra moderniųjų kalbų skyriaus vedėjas Purdue universiteto Fort Wayne padalinyje.

Aleksandras Pakalniškis, fizikas, gimė 1910 m. Plungės vis., baigė Lietuvos Mokytojų Profesinės Sąjungos gimnaziją suaugusiems Kaune 1935 m., Vytauto D. universiteto baigimo diplomą įsigijo 1940 m. Lietuvoje. 1942 - 44 m. buvo Plungės aukštesniosios prekybos mokyklos, vėliau drauge ir amatų mokyklos direktorius. Į JAV atvyko 1949 m., dirba kaip kelių inžinierius Čikagoje.

Algimantas Mackus (1932 - 1964), poetas, kurio tragišką mirtį visi pergyvename. Dedamieji eilėraščiai yra iš jo vienintelio palikimo — Ciklo "Chapel B". Nuoširdi padėka Daliai Mackuvienei už parinktus šio ciklo eilėraščius, kurie dar niekur nespausdinti.

Jonas Puzinas (g. 1905) proistorikas, profesorius Vytauto D. (nuo (1934 m.), Vilniaus (nuo 1939 m.) ir Pabaltijo (Pinneberge) universitetuose, Vilniaus univ. dekanas (1941-1944), Pabaltijo univ. (1947-49) lietuvių sektoriaus prorektorius ir rektorius. Lietuvių Enciklopedijos vienas iš trijų pagrindinių redaktorių.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai