Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ARKIV. M. REINIO LEIDINIO MINTIS PDF Spausdinti El. paštas
Kun. V. Bagdanavičius Katalikų Federacijos taryboje iškėlė mintį paruošti ir išleisti apie Vilniaus arkiv. Mečislovą Reinį kolektyvinį atsiminimų ir vertinimų leidinį, kuris galėtų būti panašus į savo laiku išleistą leidinį arkiv. Jurgiui Matulaičiui paminėti. Savo mintį kun. V. Bagdanavičius parėmė šiuo arkiv. M. Reinio įvertinimu:

Arkivyskupas M. Reinys yra tokia turtinga ir tvirta asmenybe, kad joje pavyzdžio ieškos būsimieji katalikiškosios akcijos veikėjai, taip kaip šiandien tautinio įkvėpimo mes ieškome pas Valančių. Arkiv. M. Reinys yra didysis lietuviško kaimiečio jaunuolio prakalbintojas ir jo išvedėjas į laisvą organizacinį, kultūrinį ir religinį gyvenimą. Ir jei šiandien lietuvis žmogus komunizmo vergijoje nėra bent dvasiškai visiškai bejėgis ir turi keletą atramos taškų, kurių atsirėmęs gali, bent pats savyje, apginti savo kultūrinį gyvenimą, tai yra ne maža dalimi arkiv. M. Reinio nuopelnas. Būdavo jaudinantis vaizdas matyti vysk. M. Reinį pavasarininkų seimuose ir seimeliuose klausantis bediskutuojančių kaimiečių, kai kiti kunigai ir vyskupai jau būdavo senai prasišalinę. (Už tai jis buvo kaltinamas pažeminąs vyskupo autoritetą). Jei pridėsim jo filosofines ir psichologines studijas, jo kovą už katalikų aukštąją mokyklą, jo veiklą seime ir užsienio reikalų ministerijoje, Vilkaviškio vyskupijoje ir Vilniaus arkivyskupijoje, pagaliau du jo kalėjimus (vieną kartu su kan. P. Dogeliu, kitą — atnešusį jam kankinio vainiką), tai mes gausime tokį žmogų, kuris teikia prasmę savo šimtmečiui. Ne be reikalo vienas Vokietijos užsienio reikalų ministerijos valdininkas, aprašydamas kartu su juo praleistas kalėjimo dienas Vladimire, neranda žodžių išreikšti savo padėkai arkiv. M. Reiniui už tas filosofines, religines ir politines pamokas, kurias jis gavo iš jo kalėjime. Jo laikysena "buvo Bažnyčios šventojo laikysena" (žr. "Draugas", 1958 birželio 7 d. ir "Modern Age", 1958, nr. 2, 182185 psl.).

Visa tai turėdami prieš akis, manau, galėtume susitelkti bendram darbui išleisti arkiv. M. Reinio atsiminimų ir jo veiklos vertinimų knyg? Jei mes to nepadarysime, jau niekas to nepadarys. Kai kurie artimieji jo bendradarbiai jau dabar yra atsiskyrę iš šio pasaulio (pvz. dr. J. Leimonas). žinoma, nedaug ryšių arkiv. M. Reinys turėjo su Amerikos lietuviais, nors ir čia jis lankėsi. Tačiau yra viena priežastis, kuri neatleidžia Katalikų Federacijos nuo šio uždavinio, būtent: niekas kitas negali arkiv. M. Reinio taip suprasti ir įvertinti, kaip katalikų akcijos žmogus. O šiandien niekur kitur nėra lietuvių organizuotos katalikiškos akcijos, kaip tik išeivijoje. Dėl to yra mūsų pareiga rūpintis šiuo dalyku. Reikia sutelkti kokia 20 autorių, suorganizuoti redakcinį kolektyvą ir surasti lėšų tokiai knygai išleisti. Nesiūlome leisti biografijos, nes tai būtų persiauras, tik vieno autoriaus požiūris, kuris sunkiai galėtų apimti tokią šakotą asmenybę. —

Reikia tikėtis, kad šis kun. V. Bagdanavičiaus, M.I.C., pasiūlymas neliks be atgarsio, bet bus pradėtas vykdyti.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai