Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINÊTI PDF Spausdinti El. paštas
Kazys Almenas, UPĖ Į RYTUS, UPE Į ŠIAURĘ. Romanas, Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, Čikaga, 1964. 2 tomai, 302 ir 325 psl. Tomo kaina po 3 dol. Knygos viršelio aplanką piešė P. Jurkus.

PIETINĖ LIETUVA GRIGALIAUS VALANČIAUS 1559 METŲ LIETUVOS GIRIŲ APRAŠYME (400 metų sukakčiai paminėti). Redagavo Vincas žemaitis. Lietuvos Miškininkų Sąjungos Išeivijoje leidinys nr. 3, Čikaga, 1964. 253 psl. Leidinys įsigyjamas pas V. Andukavičių, 7038 S. Talman Ave., Chicago, 111. 60629. Pirmąją knygos dalį (3198 psl.) sudaro Z.Ivinskio, V.žemaičio, J.Dainausko, S. Kolupailos, J. Totoraičio ir P. Būtėno straipsniai, antrąją dalį (99173 psl.)—V.žemaičio paruoštas ir verstas G. Valavičiaus Lietuvos Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos girių aprašas, trečiąją dalį (177253) — įvairūs priedai. Pradžioje duota A.J.A. Žemaičio angliškai parengta knygos apžvalga.

B. Armoniene  A. L. Nasvytis, PALIK AŠARAS MASKVOJE. B. Armonienės atsiminimai, surašyti A. L. Nasvyčio. Išleido Viltis, Cleveland (išleidimo metai neduoti, knyga gauta 1965 m.). 253 psl. Kaina 3 dol.

Vytautas Bagdanavičius, M.I.C., LIETUVIS LAIKRAŠTININKAS IŠEIVIJOJE, žurnalistikos filosofijos metmenys. Lietuvių žurnalistų Sąjungos leidinys nr. 1, Čikaga, 1964, 16 psl. —Tai paskaita, skaityta Lietuvių laikraštininkų suvažiavime Čikagoje 1959 spalio 3 (šioj brošiūroj ji užima 9 psl.).

Juozas Bertulis, ŠEŠIOS GIESMĖS (mišriam chorui arba 3 lygiems balsams); PRO DEFUNCTIS (Requiem aeternam trim vyrų balsams ir mezzosopranui solo, Miserere mišriam chorui ir baritonui solo); ŽILVITIS (liaudies daina mišriam chorui, baritonui solo ir fortepijonui). Visi trys leidiniai išleisti autoriaus lėšomis Čikagoje 1964, sukrauti J. Karvelio Prekybos Namuose.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJA. Dayton, Ohio, 1914  1964. 140 psl. — Šios parapijos 50 metų jubiliejaus leidinys lietuvių ir anglų kalbomis.

ŠV. PRANCIŠKAUS TREČIOJO ORDINO RITUALAS. Pagal angliškąjį ritualą spaudai paruošė Trečiojo ordino Šv. Kazimiero Provincija, išleido prel. Pranciškus Juras. Putnam, Conn. 1964. 174 psl.

JAV LB EAST CHICAGO APYLINKĖ. Veiklos dešimtmetį prisimenant. 19541964. 24 psl. — Šis smulkiu šriftu spausdintas leidinys išsamiai ir atvirai dokumentuoja LB East Chicago apylinkes veiklą. Įžangos žodį pasirašė apylinkes pirm. P. Indreika.

LUX CHRISTI, 1965 sausio mėn. nr. J. (52), 90 psl. Turinyje kun. V. Budrecko vertimas Liturgines komisijos instrukcijų ir straipsnis apie bendruomeninį  dalyvavimą    mišiose,
V.Gidžiūno, O.F.M. — Krikščionybės įvedimas Lietuvoje, prel. V. Balčiūno — Kunigyste, prel. A. Deksnio — Pamokslėliai apie šv. mišių auką.

TĖVYNĖS ATGARSIAI, Čikagos Aukštesniosios Lituanistikos mokyklos mokinių laikraštis, 1965 vaasrio mėn., nr. 1 (39). 24 psl. Šis nr. išleistas dr. A. Lipskio lėšomis. Redakcinis kolektyvas, fotografai ir platintojai sudaryti iš pačių moksleivių. Leidėjas — mokyklos tėvų komitetas, globėjas — A. Kezys, S.J. Laikraštis spausdintas spaustuvėje ir gausiai iliustruotas. Numerio kaina 10 centų. Vertingas pavyzdys ir kitoms lituanistinėms mokykloms, kaip į lietuviškąjį auklėjimąsi įjungti pačius moksleivius.

Į LAISVĘ,  1964 spalio mėn. nr.35 (72), 64 psl. Straipsniai: L. Prapuolenis: Prisitaikymo politikos apraiškos 1941, V. Vaitiekūnas: Sovietinės indoktrinacijos bruožai.

Į LAISVĘ, 1964 gruodžio mėn., nr. 36 (73), 64 psl. Straipsniai: 1964 (metine apžvalga), A.Musteikis — Akademinė laisve, E. V. Žėrutis — Lietuviškosios rezistencijos organizacija užsienyje.

LITUANUS. Summer 1964, vol.X, No. 2, 80 psl. Straipsniai: V. S. Vardys: Soviet colonialism in the Baltic States, V. Trumpa: The désintégration of the Polish  Lithuanian Commonwealth, P. Rėklaitis: The problem of the eastern border of gothic architecture. Be to, paminimi mirusieji poetas F. Kirša ir rašytojas J. Kaupas, apibūdinant juos ir duodant jų kūrybos vertimų. Recenzijų skyriuje J. Puzinas aptaria M. Gimbutienės veikalą The Balts, J. Gimbutas — G. Raenko veikalą Die Bauernhausformen im baltischen Raum. Pabaltijo valstybes liečiančią 1962  63 m. bibliografiją duoda B. Jonaitis.

AKĖČIOS, humoro leidinys, kurio 1 nr. pasirodė 1965.1.1, 8 psl. Leidžia Romuva ir Vaga Niujorke.

MARGUTIS, 1965 sausio mėn., nr. 1, skirtas L. Vanagaitienės ir A. Mackaus atminimui. Numerį išleido VI. Vijeikis.

Recenzuojama tik tos knygos, kurios yra gautos. Leidėjai ar autoriai prašomi paminėjimui skirtas knygas siųsti redaktoriaus adresu: 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai