Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Sesuo Ona Mikailaitė   
MIRGA GIRNIUVIENĖ (parašė ir iliustravo): Senojo bokšto paslaptis. Detektyvinė apysaka jaunesniems skaitytojams. Išleido JAV LB Švietimo Taryba Chicagoje, 1978 m. Minkšti viršeliai. 150 psl. Kaina 4 dol.

Džiugu matyti, kad lietuviškų knygų lentyna, skirta jaunesniesiems skaitytojams, kone kasmet papildoma patraukliais leidiniais. Mažėja progos teisintis ir skųstis, kad mūsų vaikams trūksta gerų lietuviškų skaitinių. Ypač malonu, kad į rašančiųjų eiles įsijungia jaunesnioji karta, kuri šiuo metu augina vaikus ir gerai supranta, ką reiškia vaikui augti dviejų kultūrų pynėje.

Mirga Pakalniškytė-Girniuvienė, gimusi 1948 metais ir užaugusi Chicagoje, įstojusi į mūsų jaunų ir veiklių akademikų eiles, įsigydama filosofijos doktoratą, taip pat augina gražią, lietuvišką šeimą. Šią savo pirmąją knygą ji skiria savo dviem dukrelėm. Ji lengvai galėjo pasirinkti ir kitą literatūrinį žanrą savo debiutui — poezijos rinkinį, mokslinę studiją ar kitką, nes spaudoje yra pasireiškusi įvairiopai. Tačiau ji pasirinko pirmoje eilėje parašyti knygelę vaikams. Reikia ypatingai tuo pasidžiaugti ir pabrėžti, kad jauniems tėvams akademikams bei profesionalams jų vaikų lietuviškas bei krikščioniškas auklėjimas jokiu būdu nėra antraeilis rūpestis. Tai turi kelti visų su jaunimu dirbančiųjų viltį bei pasitikėjimą mūsų lietuviškąja ateitimi.

Dabar apie pačią knygą. Geros psichologinės įžvalgos dėka pasirinkta 8 - 11 m. amžiaus vaikams labai mėgstama tema — detektyviniai nuotykiai. Jaunieji sekliai — trys mergaitės ir berniukas — sėkmingai išaiškina senojo bokšto paslaptį ir tokiu būdu praturtėja įvairiomis įdomiomis patirtimis bei draugystėmis. Intriga vykusiai užmezgama ir išnarpliojama, o jos fone įpinamos aktualios dvilypėje aplinkoje augančio vaiko problemos — draugų reikalingumas ir jų pasirinkimas, bendravimas su lietuviais ir su kitataučiais, pastangos būti geriems ir nesėkmės, fantazijos ir realybės pynė kasdieniškoje miesto aplinkoje, vaikiškas išdykumas bei išradingumas ir nuoširdus noras padėti kitiems. Taip be didelio pertempimo lietuvybės ir gero elgesio dėsniai "prakalba" vaikui suprantamu ir patraukliu būdu. Išlaikoma gera pusiausvyra tarp pramoginio ir pamokomo pasakojimo.

Vaikas neskaitys knygos, kuri jam neįdomi, o suaugę bus patenkinti, kad, noriai skaitydamas, vaikas šį tą ir išmoks, jam kils klausimai. Tai duos progų pokalbiui šeimoje, lituanistinėje mokykloje, stovyklose.

Vis dėlto lietuvybės ugdymas bei charakterio auklėjimas yra ir gyvo pokalbio reikalas vaikų su tėvais, su auklėtojais ir vadovais. Vienpusiškas idealų "diegimas" yra mažiau sėkmingas, negu aktyvus paties vaiko įtraukimas į tų idealų pasisavinimą savo galvojimu, išvadomis, sprendimais. Tikiuosi, kad ši knyga bus panaudojama kaip tiltas tokiam pokalbiui.

Senojo krašto paslaptis yra parašyta paprasta, kasdieniška kalba Daugumas vaikų patys galės pasiskaityti. Ir tai yra didelis pliusas. Gal ir galima būtų kai kur prikibti prie kalbos netobulumų, tačiau nenorėčiau to daryti. Bendras vaizdas yra geras. Linksmos, nuotaikingos vaikiško stiliaus iliustracijos suderintos su pasakojimo nuotaika. Sveikintina autorė ir tėvai, kurie šia knyga pasinaudos.
Sesuo Ona Mikailaitė

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai