Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI, pataisymai PDF Spausdinti El. paštas
Petras Klimas: 1$ MANO ATSIMINIMŲ. Lietuvių Enciklopedijos leidykla, Boston 1979. 416 psl., 12 dol.
Kazimieras Barėnas: BRITANIJOS LIETUVIAI 1947-1973 METAIS. D. Britanijos lietuvių sąjunga, London 1978. 366 psl., gausiai iliustracijų.
P. I. Kušneris (Knyševas): PIETRYČIŲ PABALTIJO ETNINĖ PRAEITIS. MAŽOJI LIETUVA. Vertė Aleksandras Tenisonas. Lietuvių miškininkų sąjungos leidinys Nr. 6, Chicago 1979. 224 psl.
V. Stanley Vardys and Romuald J. Misiūnas (eds.): THE BALTIC STATES IN PEACE AND VVAR 1917-1945. The Pennsylvania State University Press, University Park and London 1978. 240 psl., 14 dol.
Dr. Alex Shtromas: WHO ARE THE SOVIET DISSIDENTS? 19 psl. brošiūra
— paskaita, skaityta Bradford un-te, užsisakoma šiuo adresu: P. van den Dungen, School of Peace Studies, University of Bradford, Bradford, BD 7 1DP, kaina 60 pensų.
TĖVYNĖS SARGAS, 1979, Nr. 1 (42), 96 psl., 3 dol. Šiame numery rašo P. Maldeikis, K. Valiūnas, V. Bagdanavičius, J. Sakas-Sakevičius, J. Augustaitis (pradeda str. apie 1926.XII.17 perversmą) ir kt.
TECHNIKOS ŽODIS, 1979, Nr. 1 (163), 32 psl. Duodami J. V. Danio, V. Petraičio, B. Saldukienės ir kt. str.
PASAULIO LIETUVIS, 1979, Nr. 2 (60 psl.), Nr. 3 (48 psl.). Redaguoja R. Kasparas ir R. Sakadolskis. Informuojama apie viso laisvojo pasaulio lietuvių gyvenimo svarbesnius įvykius ir kylančias problemas.

PATIKSLINIMAI
Š. m. Aidų Nr. 4 143 psl. po nuotrauka turi būti toks parašas: Jonas Puzinas su vaikaičiais Raimondu, Aru ir Gailute Tamošiūnais. Nr. 4 222 psl. III skilties pirmoje eilutėje nuo viršaus vietoje "atsivertimas" turi būti "atsivėrimas". To paties numerio 231 psl. I skiltyje, kur rašoma apie Poezijos dienas Chicagoje, vietoj Elenos Bradūnaitės turi būti — Elena Blandytė.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai