Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Kun. K. Garucko laiškai vysk. J. Labukui ......................................................................................... 281
Antanas Gailiušis — Žvilgsnis į JAV Lietuvių Bendruomenę ir jos ateitį ........................................ 287
Alfonsas Gricius — Eilėraščiai ........................................................................................................... 294
Dr. Jonas Grinius — Liaudies filosofai lietuvių rašytojų žvilgsniu ................................................... 295
Romas Viesulas — Telesforas Valius (Fragmentai in memoriam) ................................................... 303
Antanas Tulys — Inteligentų stalas ................................................................................................... 309

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Izidorius Vasyliūnas — Kompozitorius Julius Gaidelis ....................................................................... 315
Jurgis Gimbutas — Nepaprastas eilinis Lituanistikos instituto suvažiavimas .................................. 317
Mikas Šileikis — Mirė dailininkas Adomas Varnas .......................................................................... 323
O. J. G. — Amerikiečiai įvertino Vardžio knygą ................................................................................ 324

KNYGOS
Jonas Duoba — Raktas, bet tik pažangiesiems (Antanas Rubšys: Raktas į Naująjį Testamentą) .. 325
V. Kulbokas — Rudenys ir pavasariai (Albinas Baranauskas) .......................................................... 327
Šis Aidų numeris iliustruotas Telesforo Valiaus grafikos kūrinių nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Motina (antroji versija). Viršelių 4 psl. — Tremtiniai. Taip pat JAV LB, Lituanistikos instituto suvažiavimo New Yorke ir Juliaus Gaidelio nuotraukomis. Telesforo Valiaus nuotrauka (V. Maželis) — 303 psl.Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebu^ Aporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas
(Radio Liberty, Mūnchen), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp.,
Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A.
Matulis (University of Wisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A- Norvilas
(Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia
Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Juhann-Gottfr d-Herder-Institut, Marburg a. d.
Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New Yo k), K. I. Skrupskelis (University
of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College) K $Ma* 'Edinboro State College, Pa.),
V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zarark ■ idad Nacional de Colombia,
Bogota).
SEPTEMBER, 1979
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the 17 * iciscan Fathers,
361 Highland Blvd., Brooklyn, Nevv York 11207. ♦ Subscription 0. single copy
$1.50. Second class postage paid at Brooklyn, N.Y. (ISSN 0002-208Xv

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai