Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
P. Juškys — Kelių kultūros paminklų likimas ir tautine lygybe Sovietų Sąjungoje .. 97
Antanas Jasmantas — Mirties aušros (eil.) .............................................................. 100
V. Mykolaitis-Putinas — Prieštaringas kraitis (eil.) ................................................. 101
Antanas Rukša — Lietuvos Vytauto Didžiojo Universitetas ................................... 102
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai  ..................................................................................... 107
Rimvydas Šilbajoris — Įspūdžiai iš A. Vaičiulaičio kūrybos .................................... 108
Vincas Trumpa — Istoriko atsakomybės klausimu  ................................................. 117
Antanas Maceina — Krikščionybė ir filosofija ......................................................... 124

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Alausius — Klausimu, dėl kurio nesijaudinama  ....................................................... 133
J. G. — Mirė buvęs VDU rektorius prof. J. Gravrogkas ......................................... 134
R. Vsl. — K. Zapkaus nauja paroda .......................................................................... 135
K. Žoromskis — P. Vaškio skulptūrinė keramika .................................................... 135
Mūsų buityje  .............................................................................................................. 136

KNYGOS
Dr. Pr. Skardžius — Lietuvių kalbos istorijos studija (J. Palionio)  ......................... 139
Agr. EI. Gimbutiene — Žemės ūkio švietimas Lietuvoje (J. Dauparo) ................... 139
Titas Alga — Romanas apie didelį miestą ir nedidelį žmogų (P. Ta-
rulio "Vilniaus rūbas") ............................................................................................... 142


Viršelio 1 psl. — P. Vaškys: Išdidumas (6"4', 1966)
Šis numeris iliustruotas P. Vaškio keramikos, R. Laniausko tapybos ir Lietuvos dailininkų grafikos darbų nuotraukomis. Lietuvos universiteto senatas 1922-23. A. Vaičiulaičio ir J. Gravrogko atvaizdai.

Redaguoja — Juozas Girnius    •     Leidžia Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administracijos adresas: 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221

MARCH, 1968

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y., 11221. Subscription $7.00; single copy 70tf. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai