Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Rapolas Serapinas — Vydūnas—filosofas moralistas ........................ 145
Danguole Sadūnaite — Eilėraščiai ....................................................... 153
Antanas Rukša — Lietuvos Vytauto D. Universitetas ....................... 155
Jorge Guillen — Eilėraščiai (verte B. Ciplijauskaitė) ......................... 161
Vladas Jakubėnas — "Kovotojai" (J. Gaidelio kantata) .................... 162
Antanas Jasmantas — Kristaus sugavimas ......................................... 166
Girias Ošerovičius — Eilėraščiai .......................................................... 170
Algirdas Budreckis — Lenkų ultimatumas (1938) ............................... 171

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Al. — Jaunimo ir "nebe jaunimo" klausimu ........................................ 178
Juozas Girnius — "Treji Varti" ir Zarinių Janis ................................. 179
A.    G. — Ir Ipolitas Tvirbutas iškeliavo ............................................. 181
B.    Ciplijauskaitė — Jorge Guillen ..................................................... 182
Dr. V. Mar. — Rumunija ir Vatikanas ................................................. 183
Mūsų buityje .......................................................................................... 185

KNYGOS
Titas Alga — Naujasis Vlado Šlaito rinkinys ....................................... 187
Pr. Skardžius — L. Jurgutytės-Baldaufienės lituanistinė disertacija .. 188
A. Rukša — Mykolo Lietuvio XVI a. atsiminimai  .............................. 188
Alausius — Iš lituanistinių knygų Lietuvoje ......................................... 189

Viršelio 1 psl. — V. Kasiulis: Notre Dame de Paris (aliejus).
Šis numeris iliustruotas V. Kasiulio tapybos darbų nuotraukomis. Be to, Vydūno, D. Sadūnaitės, V. Čepinskio, M. Romerio, St. Šalkauskio, J. Guillen, G. Ošerovičiaus, J. Zarinio ir I. Tvirbuto atvaizdai, Dainavos ansamblis atlieka "Kovotojų" kantatą.

Redaguoja — Juozas Girnius    •    Leidžia Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administracijos adresas: 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221

APRIL, 1968

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y., 11221. Subscription $7.00; single copy 70tf. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai