Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
FILATELISTŲ DRAUGIJOS "LIETUVA" XIII PARODA — LITHUANIA PHILATELIC SOCIETY'S XIII - LITHPEX. Čikagoj Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 1968.11. 16-18 paminėti Lietuvos nepriklausomybės 50 m. sukakčiai ir pirmojo Lietuvos pašto ženklo išleidimui surengtos parodos didelio formato 40 psl. iliustruotas leidinys. Straipsniai anglų kalba, tarp jų W. E. Nortono str. "Forerunner cancellations of ethnographic Lithuanian territories".
Danguolė Sadūnaitė: TU ESI MANO ŽEME. Eilėraščiai. Išleido J. Kapočius. Bostonas, 1968. 46 psl., kaina $1.50.

II VATIKANO SUSIRINKIMO DOKUMENTAI. 2 dalis: dekretai ir pareiškimai. Vertė prel. V. Balčiūnas ir A. Tamošaitis, SJ. Knygų serijos "Krikščionis gyvenime" leidinys. Bostonas, 1968. 304 psl., kieti viršeliai, kaina $3.50. Knygos mecenatas — prel. I. Albavičius.

Jonas šiaurietis: APOCALIPSĖ. Išleido Kanadoj J. Burcikas. Mont-realis, 1988. 80 psl., kaina $2.50.

Bronius Budriūnas: LIETUVOS ŠVIESOS KELIU. Kantata mišriam ir moterų chorams su solo sopranu ir bosu. žodžiai B. Brazdžionio. Čikaga, 1968. 36 psl., kaina 2 dol. (chorams 20 egz. po $1.50, 35 egz. po $1.25, 50 egz. ar daugiau po 1 dol.). Išleido PLB valdyba pirmininko J. Bačiūno lėšomis. Gaunama — J. J. Bachunas, Sodus, Mich, 49126.

AUKURAS. Clevelando Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos ansamblio "Aukuro", vadovaujamo Alf. Mikulskio ir kanklių vadovės O. Mikulskienės, plokštelė. Įdainuota A. Mikulskio chorinis ciklas "Saulės ratas" (antroj daly) bei 5 dainos ir po vieną J. Bertulio, F. Strolios ir J. Gaidelio dainą. Kaina 5 dol. Gaunama iš leidėjo: Fine Music Records, 4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio, 44121.

V. Stanley Vardys: ALTES UND NEUES IN DER SOWJETISCHEN NATIONALITAETENPOLITTK SEIT CHRUSCHTSCHOWS STURZ. Atspaudas iš žurnalo "Osteuropa", 1968 nr. 2, p. 81-95.
LITHUANIAN CATHOLIC WOMEN. Brooklyn, 1968. 32 puslapių leidinukas, pateikiąs žinių apie Lietuvą ir lietuvių katalikių moterų organizacinę veiklą Lietuvoj ir išeivijoj. Skirtas paminėti Lietuvių katalikių moterų draugijos 60 metų sukakčiai. Išleido Lietuvių katalikių moterų organizacijų pasaulinė sąjunga. Ji leidžia ir savo biuletenį L.K.M.O.S. ŽINIOS, kurio šį pavasarį išėjo 1 (4) nr.

STIMME DER FREIHEIT, April 1938 (10. Jahrgang), Sonderausgabe "Baltische Staaten", Vakarų Vokietijoj Saarbrūckene einančio mėnesinio laikraščio specialus numeris paminėti Baltijos valstybių nepriklausomybės 50 metų sukakčiai. Iš lietuvių rašo: St. Lozoraitis, J. Eretas, P. Karvelis, A. Upėnas ir kt.

TREJI VARTI, 1968, 7 ir 8 nr. Pirmajame šių numerių duota A. Landsbergio ir A. Barono novelių vertimai, antrajame — dr. A. Salio str. apie baltų tautas (iš Lietuvių Enciklopedijos) .

TECHNIKOS ŽODIS, 1968 1 ir 2 nr. šiuose numeriuose yra pasikalbėjimas su ar^ Ad. Damušiu, N. Balčiūno įspūdžiai iš Vilniaus, D. Kačinsko str. apie kibernetiką Sovietų S-goj, K. čampės — atominę energiją. B. Saldukienės — lietuviškojo gintaro kilmę ir kt.

Moksleivių laikraštėliai: ŽIBURĖLIS (Cicero aukštesniosios lituanistinės m-los), 1938. 10 nr.; PIRMYN, JAUNIME (Toronto ateitininkų moksleivių), 1988.IV, nr. 2 (27), red. E. Girdauskas; KELIONĖ (Putna-mo bendrabučio), 1968.VI, 8 nr., red. A. Rygelytė (,šį numerį sudaro lietuvių literatūros rašiniai studenčių, Annhurst kolegijoj lankiusių lietuvių kalbos kursą, kurį dėstė sesuo M. Jurgita).

FILATELISTŲ DRAUGIJOS "LIETUVA" BIULETENIS, 1968, 3 (120) ir 4 (121) nr.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai