Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VASARIO 16 MINĖJIMAI JAV KONGRESE PDF Spausdinti El. paštas
Vienu iš konkrečių laimėjimų Amerikos Lietuvių Tarybos veikloj reikia laikyti jau tradicija virtusius Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimus JAV kongrese. Praeityje šiems minėjimams būdavo skiriama daug dėmesio. Ilgainiui patys organizatoriai, atrodo, jų ima nebevertinti. Praėjusiais metais ALTos biuras dar paskelbė kalbėjusių kongreso narių sąrašus, nors ir nelabai rūpestingai paruoššiemet nė to nebepadaryta. O tačiau planingoje laisvinimo veikloje Vasario 16 minėjimai JAV kongrese turi savo vietą ir prasmę.

Keleris metus pasekus ir palyginus kongrese pasakytas kalbas, galima padaryti šias išvadas: kalbų turinys gerėja, kalbėtojams operuojant tikslesniais statistiniais duomenimis ir istoriniais faktais; sentimentalų tuščiažodžiavimą pakeičia konkrečiai formuluoti siūlymai. Tai ženklas, kad aprūpiname šio krašto parlamentarus kasmet geresne informacija ir mezgame glaudesnius su jais kontaktus.

Perskaičius šių metų kalbas, galima justi, kad senato ir atstovų rūmų nariai savo kalboms paruošti daugiausia naudojo šiuos šaltinius: Lietuvių Komiteto Pasaulinei Parodai išleistą brošiūrą, Rezoliucijoms Remti Komiteto pateiktą informacinę medžiagą, vysk. V. Blizgio laišką, atskirų kolonijų veikėjų savo senatoriams ir kongresmanams parūpintą informaciją. Šios neatsitiktinės informacijos dėka JAV kongreso nariai šiemet jau stiprokai akcentavo ir naujus faktus: Mindaugo karūnacijos datą, Lietuvos atliktą misiją viduramžiais ginant Europą, 1830 ir 1863 m. sukilimus, visose gyvenimo sritvse nepriklausomybės metu padaryta pažangą, netgi prabilta apie nartizanus. Konkretindami savo kalbų išvadas, per 20 kongreso nariu ta proga įnešė naujas ar pakartojo senas rezoliucijas, reikalaujančias Pabaltijo valstybių laisvės bylą iškelti Jungtinėse Tautose. Pastarasis faktas tampa išskirtinai reikšmingas dabar, kai Įėjimą i Jungtines Tautas savo konkretaus darbo planuosna įjungė ir Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas.

Minėjimų kongrese negalima palikti izoliuotu, nors ir kasmet pasikartoiančiu. įvykiu, ir neužtenka tik suregistruoti kalbėtojus ir atskira brošiūra išleisti jų kalbas. Mūsu pareiga žiūrėti, kad su pasakytais kongreso narių žodžiais nenutiltų ir ta proga padaryti įsipareigojimai. Efektyvus Lietuvos laisvinimo veiklą planuojąs ir diriguojąs centras kiekvienoje JAV valstybėje, kur turime draugiškai nusiteikusių ir tą draugiškumą viešai pareiškusių kongreso narių (tokių valstybių turime per 20), turėtų suorganizuoti stiprias centrines atstovybes ir per jas vykdyti rūpestingai išdirbtus planus. Tai būtų ne tik racionalus panaudojimas Lietuvos laisvės kovai federalinės šio krašto sistemos, bet ir maksimalus periferijos potencinių jėgų įjungimas į laisvinimo darbą.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai