Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Mirtys. — Balandžio 6 Vokietijoje mirė spaudos bendradarbis Mečys Musteikis. Buvo gimęs 1915.XI. 28 Laučiūniškių k., Salako vis., Zarasų aps. Baigęs eksternu gimnaziją, tarnavo bankuose. Per pirmąjį bolševikmetį dėl pogrindinės veiklos kalintas. Susirgęs džiova, iš Vokietijos negalėjo išemigruoti. 195458 m. jis buvo Europos Lietuvių Informacijos (ELI) vedėjas. Daug rašė spaudoje: Į Laisvę, Tėviškės žiburiuose, Drauge ir kt.

— Balandžio 18 Michigan City, Ind., mirė teisininkas Boleslovas Masiulis. Vaikaitis užpalėno 1863 m. sukilimo tremtinio (j Sibirą), buvo gimęs 1889.121 Tverečiuje. Nepriklausomoj Lietuvoj jis buvo Kauno taikos teisėjas ir vėliau Kauno apygardos teismo teisėjas, 1926-28 m. Vyriausio tribunolo teisėjas, o nuo 1928 m. naujai sukurtos Valstybės Tarybos narys, nuo 1934 vicepirmininkas ir nuo 1938 pirmininkas. Ilgai dirbdamas Valstybės Taryboj, rengusioj įstatymų projektus, jis daug nusipelnė Lietuvos teisei. Be to, 1938 m. jis buvo ir teisingumo ministras (kun. V. Mirono pirmajame kabinete). Gerai mokėdamas lietuvių kalbą, nemaža rašė spaudoje ir išvertė eilę mokslo populiarizacijos veikalėlių. Visuomeniškai reiškėsi tautininkuose (193340 m. garbės teismo   pirmininkas),   Lietuvių  Kalbos Draugijoje, Lietuvių Teisininkų Draugijoje. Nuo XII tomo buvo Lietuvių Enciklopedijos teises skyriaus faktinis redaktorius (nors tai ir nebuvo formaliai žymima), pateikęs kone visus straipsnius.

Sukaktys. — Kovo 4 suėjo 85 metai Vokietijoje gyvenančiam teisininkui Kazimierui Olekai. Nepriklausomoj Lietuvoj jis buvo pirmasis Kauno taikos teisėjas (1918), netrukus paskirtas Kauno apygardos teismo nariu. 1920.II.2  1923.VI.28 vidaus reikalų ministras. Drauge I ir II seime jis buvo krikščionių demokratų atstovas. Nuo 1923 vertėsi Kaune advokato praktika.

—    Balandžio 2 minėjo 75 metų sukaktį prelatas Juozapas Karolis Miliauskas. Gimęs Pensilvanijoj 1890 m., kunigu įšventintas 1915 m. (taigi ir kunigystes 50 metų jubiliejus) klebonavo Wanamie ir drauge Nanticoke, Pa., kur abiems parapijoms pastate po bažnyčią. Nuo 1932 m. klebonauja WilkesBarre, Pa. Nors ir gimęs jau šiame krašte, uoliai jungėsi į lietuviškąją veiklą (ypač I pasaulinio karo metu ir po jo), reiškėsi spaudoj, išspausdino eilę scenos veikalėlių ir kitų leidinių.

—    Balandžio 11 sukako 50 metų kun. dr. Valdemarui Mykolui Cukuru i, mūsų žurnalo bendradarbiui. Gimė 1915 m. Barbelės vsd., Bauskės vis., Latvijoje. Biržų gimnaziją baigė 1933 m. Įšventintas kunigu 1938 m. Romoje Gregorianum univ. 1948 m. įsigijo filosofijos doktoratą (disertacija apie Dostojevskio religinį nerimą) ir Angelicum univ. 1950 m. — teologijos doktoratą (disertacija apie šv. Jono nuo Kryžiaus dvasinės nakties psichologiją). 1950 m. atvyko į JAV, kur 195864 m. buvo Wesleyan univ. katalikų studentų kapelionas ir skaitė epizodinį kultūros filosofijos kursą; 195964 m. Cromwell pavėluotų pašaukimų kunigų seminarijoj dėstė filosofiją ir psichologiją; nuo 1955 m. dirba Annhurst kolegijoj, Conn., kur dėsto etiką ir lietuvių kalbą bei literatūrą; šioj kolegijoj 1964 m. rudenį pakeltas profesoriumi. Visuomeniškai dirbo ateitininkuose ir skautuose (195762 m. Lietuvos Skautų Sąjungos vyr. dvasios vadas). Romoje 194749 m. buvo "Lietuvių Balso" redakcijoj, atskirai išleido brošiūrą apie A. DambrauskąJakštą (1938).

—    Balandžio 14 minėjo 80 metų sukaktį provizorius Jonas Makauskis. Gimė 1885 m. Reistrų k., Šilalės vis., Tauragės aps. Farmacijos mokslus baigė 1918 m. Maskvos universitete. Nepriklausomoj Lietuvoj buvo pirmasis vidaus reikalų ministerijos farmacijos skyriaus viršininkas (ligi 1920 pavasario), valstiečių liaudininkų atstovas Steigiamajame, I ir II seimuose, vėliau nuo 1924 m. turėjo Kaune vaistinę. Visuomeniškai reiškėsi valstiečiuose liaudininkuose, vaistininkų sąjungoj (pirmininkavo eilę metų), Lietuvos Raudonajame Kryžiuje (vienas iš steigėjų), lietuviųlatvių vienybės draugijoj ir kt.

—    Clevelando ramovėnai kovo mėn. paminėjo pulkininko Vlado Braziulio 70 metų sukaktį. VI. Braziulis gimė 1895 sausio 2 Petrapilyje. Be tarnybinių pareigų kariuomenėje, jis visą laiką gyvai domėjosi teatru ir buvo suorganizavęs karių teatro trupę.

—New Yorko lietuviškosios organizacijos balandžio 3 banketu pagerbė pulkininką teisininką Joną Šlepetį, pernai sulaukusį 70 metų (gimė 1894 vasario 27 Narvydžių k., Daugailių vis., Utenos aps.). Nepriklausomoj Lietuvoj buvo karo komendantas Mažeikiuose ir Šiauliuose, vėliau apskrities viršininkas Zarasuose, Panevėžyje ir Vilniuje (pirmasis Vilniaus miesto ir aps. viršininkas 193940 m.). Pirmąjį bolševikmetį buvo kalintas. Laikinojoj vyriausybėj 1941 m. — vidaus reikalų ministras. Vokietijoj ir JAV daug nusipelnė visuomenine veikla Lietuvių Bendruomenėje (JAV LB tarybos pirmininkas 195561 m.) ir kitose organizacijose.

Rašytojuose.   — New Yorko ateitininkų sendraugių surengtame vakare IV 4 skaitė kūrybą iš Rochesterio atvykęs J. Jankus ir vietiniai autoriai: Audronė - Balčiūnienė, B. Empakerytė - Lukoševičienė, K. Grigaitytė - Graudienė, P. Jurkus, Pr. Naujokaitis ir L. Žitkevičius. Be to, S. Gedvilaitė padeklamavo iš V. Mačernio vizijų, o A. Kepalaitė paskambino tris K. V. Banaičio kūrinius. Taip pat buvo pagerbta N. Mazalaitė, laimėjusi "Aidų" literatūros premiją.

—    Balandžio 11 Filadelfijos neolituanai surengė V. Volerto paskaitą apie mūsų literatūros problemas ir laimėjimus.

—    Balandžio 24 Bostono LB Kultūros Klubas International Institute patalpose vietoj įprastinio mėnesinio susirinkimo surengė literatūros vakarą. Savo kūrybos skaitė iš Čikagos atvykęs Marius Katiliškis, iš Montrealio atvykęs Henrikas Nagys ir vietiniai rašytojai Stasys Santvaras, Antanas Gustaitis ir Zigmas Gavelis. Be to, inscenizuota M. Katiliškio "Miškais ateina ruduo" fragmentai (atliko Al. Gustaitienės vadovaujamo Bostono Dramos Sambūrio nariai: Z. Zarankaitė, I. Žukauskienė, U. Kubilius ir Edv. Mickūnas; jungiamuosius tekstus skaitė pati sambūrio vadovė). Kitą dieną svečiai rašytojai laisvam pašnekesiui buvo susitikę su jaunimu.

Dailininkuose. — Romas Viesulas rengia savo darbų parodas Romoje, kur jis dabar gyvena. Kovo 1024 jo kūrinių paroda vyko II Torcoliere galerijoj, o kita paroda buvo surengta V. Magini dailės galerijoj.

—    Kovo 27 — gegužes 15 Čikagoje "Draugo" redakcijos patalpose buvo surengta Vidos Misiūnaitės tapybos, grafikos ir kolažo darbų (20) paroda. Atidaryme Br. Jameikienė kalbėjo apie modernizmą religinio meno raidoj. Parodą surenge studentų ateitininkų meno korporacija Šatrija. V. Misiūnaitė šiemet baigia meno studijas Baltimores Notre Dame kolegijoj. Tai pirmoji jos individualinė paroda.

—    Balandžio 311 Čikagoj, Čiurlionio galerijoj, vyko tapytojografiko A. Dargio ir skulptoriaus A. Mončio paroda, kurią surenge jūrų skautų korporacija Gintaras. Atidaryme žodį tarė dailininkas A. Kurauskas. A. Dargis išstatė 36 kompozicijas ir tapybosgrafikos darbų albumą. A. Mončio buvo išstatyta 15 nedidelio formato skulptūros darbų. A. Mončio skulptūros darbais buvome iliustravę pereitą mūsų žurnalo numerį. Parodą aplankė apie 800 asmenų.

—    Balandžio 729 Kanadoje Londono meno muziejuje ir viešojoj bibliotekoj buvo surengusi parodą A. Tamošaitienė. Rodė 20 įvairios technikos kūrinių (kilimų, aliejaus ir guašo tapybos darbų). Parodos proga IV.2628 Londono Tapestry Workshop A. Tamošaitienė pravedė ir kilimų audimo kursus.

—    Balandžio 24  gegužės 2 Bostono Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos skyrius savo namuose surengė Ad. Galdiko tapybos kūrinių parodą, kurioj buvo išstatyti 42 tapybos darbai. Atidaryme žodį apie dail. A. Galdiką tarė rašytojas St. Santvaras, kuris savo žodį paskelbė "Dirvoje" (IV. 28, nr. 49). Mūsų žurnale neperseniai buvo duotas St. Goštauto straipsnis apie Ad. Galdiką (Aidai, 1963, nr. 9).

—    Balandžio 24  gegužės 2 Los Angeles Lietuvių Namuose vyko J. Pautieniaus ir pik. J. Andrašiūno tapybos darbų paroda.

—    Balandžio 411 Detroite Lietuvių Namuose Lietuvių Studentų Sąjungos skyrius surengė jaunųjų dailininkų parodą, kurioj savo kūrinius išstatė 12 studentų. Lankytojai nubalsavo pirmą premiją A. Bubliui, antrą — I. Bliūdžiūtei, trečią — Ir. Černiauskaitei. — New Yorko Akademinio Skautų Sąjūdžio skyrius balandžio 1011 surengė IV jaunųjų dailininkų ir dailės mėgėjų parodą Brooklyno Apreiškimo parapijos salėje. Čia savo kūrinius rodė taip pat 12 dalyvių. Parodą globojo V. K. Jonvnas. kuris joj IV.11 kalbėjo apie meno keitimosi priežastingumą.

—    Leonas Urbonas kovo 22 Australijoj Hunters Hill miesto savivaldybės surengtoj XI konkursinej dailės parodoj laimėjo aukščiausią premiją už tapybą.

— Česlovas Janusas balandžio 4 gavo garbės atžymėjimą už akvarelę American Artists Professional League surengtoj parodoj New Yorke, First National City Bank patalpose.

—    J. Bakis su savo kūriniu dalyvavo Ontario Society of Arts metinėje parodoje Toronto dailės galerijoj kovo 19  balandžio 19. — Kanados grafikų sąjungos metinėje parodoje, atidarytoje Sarnia, Ont., balandžio 2, iš lietuvių dalyvauja V. Bričkus, J. Račkus ir T. Valius. — V. Bričkus su žmona neseniai buvo surengę savo darbų parodą New Yorko viešojoj bibliotekoj.

—    Bostono arkivyskupijos Katalikų Centro lange balandžio 1825 buvo išstatyti prof. I. Končiaus, inž. E. Manomaičio ir inž. V. Senutos lietuviški kryžiai bei koplytėlės. Bostono arkivyskupijos savaitraštis "The Pilot" (1965.IV.17) į šią parodėlę atkreipė dėmesį ilgoku straipsniu ir dviem nuotraukomis. Katalikų Centrą yra suprojektavęs inž. E. Manomaitis, taip pat jį puošia didelė A. Kašubienės mozaika, šio centro pirmojo aukšto langas skirtas nuolatinėms parodėlėms, vaizduojančioms Bažnyčios gyvenimą įvairiuose pasaulio kraštuose. Parodėlę globojo Bostono LB skyrius.

Muzikuose. — Toronto moksleivių ateitininkų kovo 21 surengtame koncerte programą išpildė solistai D. Stankaitytė ir V. Verikaitis (akompanavo St. Gailevičius) ir deklamatorė Iz. žmuidzinienė.

—    Lilija šukytė Toronto E. Johnsono koncertų salėje balandžio 14 atliko baigiamąjį muzikos studijų koncertą. Ji baigia Toronto univ. muzikos fakultetą. Kaip solistė dainininkė jau spėjo dalyvauti daugely lietuvių koncertų ir yra gavusi kvietimus dainuoti Kanados operose.

—    Pianistas Andrius Kuprevičius balandžio 20 Clevelando Music School Settlement salėje davė rečitalį, kurio programą sudarė Brahmso sonata in C. major, Schumanno, Debussy ir Liszto kūriniai.

—    Čiurlionio ansamblio koncertą Čikagoje balandžio 25 surengė Balfo Čikagos apygarda. Be choro, programoj dalyvavo solistės A. Stempužienė ir J. KrištolaitytėDaugėlienė.

—    Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas balandžio 30 Bostone, Jordán Hall salėje, surengė koncertą, skirtą W. Pistono kūrybai. Akompanavo Vytenis M. Vasyliūnas. Į koncertą atsilankė ir pats Bostone gyvenąs kompozitorius W. Pistón.

—    Gavėnios metu buvo surengti religinės muzikos koncertai: kovo 20 Montrealio Aušros Vartų bažnyčioje (vargonų programą atliko kun. Br. Jurkšas; be to solistė J. Liustikaitė ir smuikininkas Stp. Kairys I, kovo 28 Clevelando švč. Mergelės Nepaliaujamosios Pagalbos bažnyčioje (Šv. Jurgio parapijos choras, vadovaujamas Pr. Ambrazo; J. KrištolaitytėDaugėlienė   ir   kiti   solistai), balandžio 4 Los Angeles Šv. Kazimiero bažnyčioje (Th. Dubois oratorija "Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai", dalyvaujant Br. Budriūno vadovaujamam parapijos chorui ir solistams F. Korsakaitei, Ant. Pavasariui ir Rimtautui Dabšiui), balandžio 11 New Britaino Šv. Andriejaus bažnyčioje (J. Beinoriaus vadovaujamas choras taip pat atliko minėtą oratoriją), Hamiltono Aušros Vartų bažnyčioje (kun. B. Jurkšas, J. Liustikaitė ir S. Kairys), Toronto Prisikėlimo bažnyčioje (I. Romanoffo stygų orkestras ir solistai Lesia Zubrak ir V. Verikaitis). — Evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos bažnyčioje Čikagoje balandžio 11 buvo surengtas giesmių vakaras. Programą atliko J. Lampsačio vadovaujamas choras, vaikų chorelis, solistas J. Vaznelis, vyrų trigubas kvartetas mergaičių trio, Br. Variakojienės ir L. Gružo duetas, pianistė R. Lampsatytė, vargonais grojo ir akompanavo VI. Jakubėnas. — Ir kitos katalikų bei evangelikų parapijos galėtų atkreipti dėmesį į religinės muzikos koncertus. Susipažįstant su programomis krito į akis, kad apskritai buvo nedaug naudotasi lietuvių kompozitorių kūryba. Antra vertus, rengiami religinės muzikos koncertas būtų tam tikra paskata ir kompozitoriams daugiau susidomėti religine muzika.

—    Balandžio 4 Čikagos Tarptautinis Teatras Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoj lietuvių kalba atliko F. Leharo operetę "Linksmąją našlę". Solistai: Kristina Bartulienė, A. Brazis, Edv. Radvila, V. Petrauskas, G. Mikužiūtė, Paul Pokorni.

—    Solistas Arnoldas Voketaitis kovo mėn. pasirašė sutartį su Metropolitan Opera National bendrove, kuri imasi papildyti New Yorko Metropolitan operos uždavinį, rengdama operos spektaklius po JAV ir Kanados miestus. Numatoma aplankyti 70 miestų. Iš 1300 kandidatų atrinkti 28.

—    Omahos LB choras (vadovas Br. Jonušas, valdybos pirm. B. Šulskis) kovo 27 koncertavo Colorado lietuvių Denveryje Vasario 16 minėjime. Be choro, programoj buvo M. Sauliaus vadovaujamas Denver Trio, kuris išpildė Vivaldi "Concerto grosso".

Teatraluose. — Clevelando Vaidilos dramos mėgėjų teatras M. Venclausko 4 veiksmų pasaką "Užburtąją dūdelę" kovo 13 vaidino Čikagoje, balandžio 10 — Hamiltone (pakviestas ateitininkų sendraugių). Režisierius — P. Maželis.

—    Los Angeles dramos mėgėjai balandžio 1011 vaidino latvio V. Karklinio 3 veiksmų komediją "Raudonąjį vyną". Režisavo J. Kaributas.

—    Hamiltono dramos mėgėjų teatras Aukuras (vadovauja aktorė E. Dauguvietytė  Kudabienė) vaidino J. B. Priestley 3 veiksmų dramą "Pavojingą posūkį" balandžio 24 St. Catharines (Ramovės skyriaus dešimtmečio šventėje), gegužės 8 — Rochesteryje.

—    Alvudo vaikų teatras kovo 28 Čikagoje vaidino Alės Sidabraitės 4 veiksmų eiliuotą pasaką "Aliutės sapną".

Iš visur. — Šv. Tėvas Povilas VI suteikė šiuos atžymėjimus: Lietuvos atstovui Vašingtone J. Kajeckui —Šv. Grigaliaus ordino komendanto, Ateitininkų Federacijos buv. vadui S. Sužiedėliui — šv. Silvestro ordino komendanto, Pax Romana pirmininkui dr. V. Vygantui — Šv. Silvestro ordino vyčio, katalikių moterų veikėjai B. Venskuvienei —"Pro Ecclesia et Pontífice" ordino. Kun. Kazimierą Dobrovolskį pakėlė Jo Šventenybės rūmų kubikuliaru (Very Reverend monsinjoru).

—    "Herder  Korrespondenz", Vokietijoj Freiburge i. Br. leidžiamas katalikų mėnesinis žurnalas, kovo mėnesio (Jahrgang XIX, Heft 6, 261  264 p. p.) numeryje įdėjo keturių puslapių išsamų straipsnį apie Bažnyčios padėtį Lietuvoje. Straipsnis paremtas vysk. V. Brizgio memorandumu, įteiktu Vatikano susirinkimui.

—    Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje naujuosius rūmus balandžio 11 pašventino vysk. Pr. Brazys, kuris šiuo metu lanko Europos lietuvius.

—    Balandžio 11 Vašingtone, dalyvaujant Lietuvos atstovui J. Rajeckui ir jo pavaduotojui dr. St. Bačkiui, vyko VLIKo, ALTos, LB ir Lietuvos Laisvės Komiteto atstovų konferencija apsvarstyti būdus protestui dėl Lietuvos okupacijos ir reikalavimams Lietuvai išlaisvinti. Visuomenei paskelbtas bendro turinio žodis, pasirašytas V. Sidzikausko, L. Šimučio ir J. Jasaičio, kuriame raginama birželio 1320 dienomis rengti minėjimus bei demonstracijas, keliant Lietuvos laisvės reikalą. Ten pat balandžio 13 tartasi su latvių ir estų atstovais metiniame bendrojo Pabaltiečių Komiteto susirinkime. Nutarta pasiųsti JAV valstybės sekretoriui D. Ruskui motyvuotą raštą sovietinio kolonializmo klausimu, surengti Pabaltiečių Dieną New Yorko pasaulinėje parodoje, kreiptis į JAV kongreso atstovus su prašymu JAV kongrese birželio mėn. suorganizuoti Pabaltiečių Dieną, išleisti bendrą brošiūrą apie Pabaltijo valstybių padėtį.

—Liepos 34 Kanadoje, Toronto, rengiamas    Ateitininkų   Federacijos
VII kongresas. Pagrindines paskaitas skaitys dr. A. Sužiedėlis ir dr. J. Girnius. Be to, simposiumo būdu bus svarstomas atvirumo klausimas (pagal kongreso šūkį: atvirybe laikui, ištikimybė idealai!). Meno vakaro pirma dalis skiriama literatūrai, antra — muzikinei programai (solistai J. Vaznelis ir P. Bičkienė, pianistė A. Kepalaitė). Kongreso rengimo komisijai pirmininkauja dr. J. Sungaila; jam talkina kun. dr. Pr. Gaida, V. Aušrotas, A. Gurevičius, A. Kuolienė, K. Mangllcas, L. švėgždaitė ir V. Tamulaitytė.

—    Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas šaukiamas 1966 liepos mėn. pradžioje Čikagoje. Šio kongreso rengimo komitetas susirinko pirmojo posėdžio š. m. kovo 27, numatė kongreso tikslus bei uždavinius ir kreipėsi atitinkamu žodžiu į laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą.
—    Akademinio   Skautų   Sąjūdžio Vidurinio rajono studijų dienos vyko kovo 2728 Čikagoje. Pašnekesius pravedė V. Černius, V. Germanas, dr. T. Remeikis, E. Vilkas, R. Kviklytė ir kt.

—    Pabaltijo Moterų Taryba, pirmininkaujama G. žilionienės, kovo 28 New Yorke minėjo 18 metų sukaktį. Pagrindinis kalbėtojas buvo "Reader's Digest" vyr. redaktorius E. Lyons. Meninę programą atliko pianistė A. Kepalaitė ir dainininkė S. Valiukienė. Tarp svečių buvo kino artistė Lilia Skala.

—    Kovo 28 New Yorke, Apreiškimo parapijos salėj, Pasaulio Lietuvių   Katalikių  Organizacijų  Sąjunga
surengė studijų dieną, skirtą klausimui, ko galima iš Amerikos pasimokyti ir ko reikia nesimokyti. Tą klausimą diskutavo K. Keblinskienė ir D. MinkūnaitėDzikienė.

—    Prof. Birger Nerman, Pabaltijo komiteto Stockholme pirmininkas, ir to pat komiteto sekretorius prof. Arvo Horm kovo 2829 lankėsi Čikagoje, kur posėdžiavo su ALTos valdyba.

—Balandžio 34 Londone, Lietuvių Namuose, įvyko Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos aštuonioliktas metinis atstovų suvažiavimas Iš 11 skyrių dalyvavo 15 atstovų, kurie atstovavo 397 nariams. Apie sąjungos   veiklą   pranešimą   padarė pirmininkas inž. J. Vilčinskas. Valdyba liko ta pati ir kitiems metams.

—    Balandžio 10 Čikagoj įvyko Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio seniūnų tarybos suvažiavimas. Sąjūdžio pirmininku perrinktas inž. K. Oželis, seniūnų tarybos pirmininku išrinktas L. Virbickas.

—    Balandžio 24 Bostone vyko Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos metinis suvažiavimas. Pranešimus darė dr. P. Grigaitis, K. Bielinis ir kt. Pirmininku perrinktas J. Pakalka. Kitą dieną vyko "Keleivio" 60 metų sukakties minėjimo banketas.

—    New  Yorko   pasaulinė   paroda
šiemet vėl atidaryta balandžio 21. Atidarymo dienos parade dalyvavo ir lietuvių grupė. Prie lietuvių kryžiaus iškelta ir Lietuvos vėliava. Vatikano paviljone išstatytas Sibiro maldaknygės originalas ir visų jos laidų po 1 egz. Ligi šiolei šios maldaknygės išėjo 12 leidimų (iš viso 610.000 egz.); išversta į septynias kalbas.

—Romoje balandžio 3 kunigystės šventimus gavo Liudas Januška ir Kęstutis žemaitis. Kitą dieną šv. Kazimiero kolegijos koplyčioje jie koncelebravo pirmąsias mišias lietuvių kalba.

—    Paskaitų skaitė: dr. A. Sužiedėlis kovo 26 New Yorko Diskusijų Ratelyje kalbėjo apie laisvalaikio psichologiją, o kovo 27 Bostono LB Kultūros Klube skaitė paskaitą "Kaltės sąvoka psichinio sutrikimo sampratoje". —Dr. J. Jakštas kovo 27 Toronto Akademikų Draugijos pakviestas kalbėjo apie S. Daukantą kaip istoriką. — Kun. dr. P. Celiešius kovo 27 Los Angeles ateitininkų sendraugių surengtoj paskaitoj svarstė J. Girniaus "žmogaus be Dievo" knygos keliamuosius klausimus. — Dr. V. Kavolis balandžio 9 New Yorko Santaros  Šviesos skyriaus surengtoj paskaitoj dėstė apie "ideologijų išsekimo amžių". — Prof. R. Sealey balandžio 24 Toronto Akademikų Draugijos susirinkime skaitė apie romėnų istorijos reikšmę dabartinėje kultūroje. — V. Rastenis balandžio 24 Čikagos SantarosŠviesos skyriaus surengtoj paskaitoj kalbėjo apie pasimetimą tarp kairės, dešinės, Lietuvos ir Amerikos.

—    Dr. K. Avižonis šiais mokslo metais kaip profesorius svečias (visiting professor) Kansas universitete skaitė Rusijos ir Pabaltijo kraštų istorijos kursą. Pastoviai jis profesoriauja Elon kolegijoj, Chapel Hill, N. C.

—    Minnesotos universiteto imigrantų archyvui torontiškis Stasys Dargis padovanojo pilną Aidų žurnalo komplektą nuo 1947 ligi 1964 imtinai, 1175 nr. nr.

—    Romanas Arlauskas nuo 1959 m. trukusiose ketvirtosiose pasaulio korespondencinėse šachmatų pirmenybėse laimėjo trečią vietą, surinkdamas 7Vi taško (pirmąsias dvi vietas laimėjo sovietų šachmatininkai). Tuo būdu jis pirmasis iš lietuvių pasiekė didmeisterio vardą. R. Arlauskas gyvena Australijoje.

—    Londone nuo š. m. kovo mėn. pradėtas leisti "East West Digest" žurnalas, kuris informuos apie Rytų  Vakarų santykius ir apie padėtį komunistų pavergtuose kraštuose. Adresas: Church House, Petersham, Surrey, England, žurnalo leidėjas — The Foreign Affairs Circle. Panašaus pobūdžio kas tris mėnesius išeinąs žurnalas News Digest — International pernai pasirodė Australijoj, redaguojamas J. P. Kedžio. Kaina 2 dol. metams. Adresas: Box 62, P. O. Belmore, Sydney, N. S. W., Australia. Leidėju pasirašo Australian Lithuanian Information Alliance.

—    Lietuvių Fondo pelnas, gautas už pagrindinio kapitalo nuošimčius 1964 m., 5500 dol. šiaip paskirstytas: P L B Kultūros Tarybai $1,000 — kultūrinei premijai; Čikagos skautams remti djai $300 — stovyklavietės įrengimui; Pedagoginiam Lituanistikos Institutui $500 — mokomosios medžiagos reikalams; "Tėvynės žvaigždutes" "Draugo" vaikų skyriui $100 — konkursų reikalams; Čikagos Aukštesniajai Lituanistinei mokyklai $300 —švietimo priemonėms įsigyti; Lituanus žurnalui $400 — mūsų iškiliųjų rašytojų pristatymui; JAV LB vbai $1,000 — 3čio ir 4to sk. vadovėliams išleisti, $500 — jaunimo vaidinimų išleidimui paremti, $500 — jaunimo skaitinių išleidimui paremti; liet. spaudai — $400 ir Lietuvių Rašytojų Draugijai — $500 literatūros premijai.

Pasisakysime dėl šio paskirstymo vėliau, kai, praėjus šiek tiek laiko, mažiau grės pavojus erzelinei reakcijai.

—    V. Liulevičius rašo pasaulio lietuvių istoriją, kurioje nagrinėja lietuvių emigracijos priežastis, lietuvių įsikūrimo sąlygas, religinę bei kultūrinę veiklą, pagalbą Lietuvai ir kt. Darbas jau įpusėtas. Kurie norėtų tą darbą palengvinti, prašomi jam paskolinti istorinių leidinių bei istorinės vertės turinčių fotografijų. Medžiagą siųsti Pasaulio Lietuvių Archyvo adresu: 5620 So. Claremont Ave., Chicago, 111. 60636, U.S.A. Lydraštyje siuntėjai prašomi nurodyti, ar siunčiami spaudiniai ir fotografijos turi būti grąžinti, ar padovanojami Pasaulio Lietuvių Archyvui, kuriame ir kiti panaudos mokslo reikalams.

— Dėl užuominos š. m. Aidų 1 nr., kad ir K. V. Tauro knyga "Guerilla Warfare on the Amber Coast" nepralaužė abejingos tylos ir nesusilaukė didesnio atgarsio amerikiečiuose, V. Vaitiekūnas laiške redakcijai konkrečiai paryškina, kokio atgarsio vis dėlto susilaukta, ir tuo būdu parodo, kaip svarbu šią tylą laužti: Tik "Guearilla Warfare on the Amber Coast" išėjus, knygos metriką paskelbė "Publishers Weekly", "The Library Journal" ir "The New York Times", žurnalistas ir radijo komentatorius Norman Ross savo aptarimą "The War of Lithuania — a Story of Patriotism" paskelbė Čikagos "Daily News" ir apie 40 kitų JAV laikraščių, žurnalistas E. A. Mowrer savo pasisakymą "3 Baltic States Beaten, but Never Conquered by Reds" paskelbė 26 Amerikos laikraščiuose. M. W. Graham, Californijos univ. prof., recenzavo knygą "Journal of Central European Affairs"; Harvardo univ. prof. St. Hughes — "Commentary" žurnale; "Foreign Affairs" redaktorius ir "Research Institute of America" bendradarbis G. L. Steibel — "New Leader" žurnale. CBS radijo komentatorius P. Gibson ir radijo komentatorius E. Hyder, Hamilton, Canada, taip pat gana plačiai komentavo knygą savo apžvalgose. Senatorius K. B. Keating knygos turinį ir visą "Introduction" įtraukė į "Congressional Record". Per 600 Amerikos bibliotekų knygą nusipirko. 1963 knyga buvo papildomai spausdinama ("second printing"). Už JAV sienų knygą recenzavo Londono "Soldier", "Australian Army Journal"; "Bundeskorrespondenz" ir "Heidenheimer Zeitung" Dieter Friede, "Russische Perpetuum Mobile" autorius, paskelbė platų knygos įvertinimą. Tai yra man žinomi duomenys, tikriausiai nevisi.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai