Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI, pataisymai PDF Spausdinti El. paštas
LITUANISTIKOS DARBAI, IV. Redagavo Vincas Maciūnas. Lituanistikos instituto leidykla, Chicago 1979. 327 psL 10 dol.
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1977 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI. Redagavo J. K. Rėklaitienė. Chicago 1979 296 psl., 10 dol. Abiem leidiniams užsisakyti adresas: Institute of Lithuaniar Studies, 2422 W. Marąuette Rd., Chicagc. IL 60629.
Kun. dr. J. Gutauskas: DIDŽIŲJŲ BENDRIJOS TĖVŲ MINTYS. Senosios krikščionių literatūros antologija "Krikščionis gyvenime" knygų serijos Nr 18, Putnam 1979. 303 psl., 7 dol.
Arūnas Pemkus: PROF. DR. JONO PUZINO DARBŲ BIBLIOGRAFU Diplominis darbas. Pedagoginis limanis-tikos institutas, Chicago 1979. 48 psl.
Liudas Dovydėnas: VASAROS VIDUDIENIS. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Aplanko nuotrauka Jono Dovydėno. Chicago 1979. 242 psl. 8 dol.
J. Burkus: ARTI TIKSLO. "Sūduvos leidinys. Hot Springs 1979, 6 dol.
Milda Kvietytė
: PETELIŠKIŲ SALA Pasakos ir vaizdeliai vaikams. Iliustrav: Ada Korsakaitė-Sutkuvienė. Išleido " Pasakų" fondas (6540 So. Campbell A ve. Chicago) 1979. 64 psl., 4 dol.
Balė Vaivorytė: VILTRAKIŲ VAIKAI Apysaka jaunimui. Antroji laida. Viršeli: iliustracija D. Stončiūtės-Kuolienės, teksto iliustracijos — Povilo Osmolskio. Buenos Aires 1979. 112 psl.

PATIKSLINIMAI Š. m. Aidų Nr. 6 Mūsų buityje skyriuje, kur rašoma apie dienraščio Draugo koncertą (geg. 20 Chicagoje), reikalingi šie patikslinimai: koncerto programoje, be suminėtųjų, dar dalyvavo: Andrius Kuprevičius; Draugo kultūrinis priedas šiemet mini ne 20, o 30 m ėjimo sukaktį.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai