Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Pulgis Andriušis: RINKTINIAI RAŠTAI. I tomas. Išleido J. Kapočius Bostone 1968. 263 psL, kaina 5 dol. Šį tomą sudaro įvadinis A. Zub-ro str. apie P. Andriušio kūrybą (5-19), autoriaus memuaro-autobiogra-finiai apmatai Septinton įleidus (23-185) ir lyrinės apysakos Anoj pusėj ežero (183-262).

Aloyzas Baronas: THE THIRD WOMAN. Autorizuotą vertimą iš lietuvių kalbos atliko Nola M. Zo-barskas. Įžanginį žodį parašė Charles Angoff. Išleido Manyland Books, Inc., New York, 1968. Aplankas P. Jurkaus. 169 psl., kaina 5 dol.

Halina   Didžiulytė - Mošinskienė: OŠIANČIOS PUŠYS. Išleido Lietuviškos knygos klubas Čikagoje 1968. Aplankas P. Jurkaus. 178 psl., kaina 2.50 dol.

Pranas Naujokaitis: AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. Išleido Lietuviškos knygos klubas Čikagoje 1968. Aplankas P. Jurkaus. 64 psl., kaina 2 dol.

Dr. A. Kučas: SHENANDOAH LIETUVIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJA (1891-1966). Išleista Brooklyne, N.Y., 1968. Iliustruotas leidinys lietuvių ir anglų kalbomis (į anglų kalbą vertė kun. J. A. Neverauskas). 316 psl.


LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ METRAŠTIS. I tomas, 4 dalis: Pramonę kuriant ir gamybą plečiant. Išleido ALIAS, red. K. Kru-likas, redakcinė komisija: J. Dačys, Br. Galinis ir V. Kubilius. Boston-New York, 1968. 102 psl., kaina 2 dol.

TREJI V ARTI, 1968 liepos-rugpiū-čio mėn., Nr. 10. Šiame numery duotas M. Induse-Mucenieces platus str. apie P. Augiaus grafiką (su daug iliustracijų), išversta pora Al. Barono novelių ir su jų autoriumi supažindinta dr. A. Klimo straipsniu.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai