Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Jasmantas: GRUODAS. Eilėraščiai. Aplankas ir iliustracijos P. Jurkaus. Pabaigoje J. B. straipsnis, aptariąs A. Jasmanto poeziją (83-92). Ateities leidyklos leidinys, Brooklyn, 1965. 95 psl. Kaina 3 dol.

Danguolė Sadūnaitė: KAI TU ARTI MANĘS. Eilėraščiai. Aplankas P. Jurkaus. Išleido "Lietuvių Dienos", talkinant Manyland Books leidyklai, Los Angeles, 1965. 39 psl. Kaina 1 dol.

Jonas Minelga: LABAS RYTAS, VOVERE. Eilėraščiai vaikams. Piešiniai Kazio Veselkos. JAV LB Kultūros Fondo leidinys, Čikaga, 1964. Didelio formato 88 psl., kietais viršeliais, kaina 2.50 dol.

Z. Raulinaitis: VAIDEVUTIS. Atspausta iš 1964 m. "Kario" 7, 8, 9 ir 10 nr. Lietuvos karinės istorijos raštų nr. 7. Brooklyn, 1965. 64 psl.

Jonas Grinius: VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS ALS DICHTER. Atspaudas iš Commentationes Balti-cae X-XI, 4. Baltisches Forschungs-institut, Bonn, 1964. 82 psl.

Algirdas Landsbergis and Clark Mills: THE GREEN LINDEN. Tai lietuvių liaudies dainų (113) antologija, kuriai redaktoriai A. Landsbergis ir C. Mills tiek senus vertimus sunaudojo, tiek naujų parūpino (iš viso 19 vertėjų). Įžanginį žodį parašė R. Payne, įvadą — M. Gimbutienė. Iliustravo V. Petravičius. Išleido Voyages Press, New York, 1964. Leidyklos adresas: 35 W. 75th St., New York 23, N. Y. Knyga kietais viršeliais, 137 psl., kaina nepažymėta.

Vincas Krėvė: THE TEMPTATION. Iš lietuvių kalbos išvertė Raphael Sealey. Įžanginį žodį parūpino Charles Angoff. Aplankas Pr. Lapės. Išleido Manyland Books, Inc., New York, 1965. Knyga kietais viršeliais, 102 psl., kaina 3 dol. Leidyklos adresas: Box 226, Wall Street Station, New York, N. Y. 10005.

LITUANUS, Lithuanian quarterly, vol. X, no. 3-4, 1964. šiame numeryje Pr. Zunde duoda str. apie Lietuvos gyventojų keitimąsi, L. Dambriūnas — lietuvių kalbos bendrą charakteristiką, Al. Plateris — lietuvių inteligentų profesinį prisitaikymą JAV, Br. Vaškelis — Jurgį Baltrušaitį, Al. Vaškelis — pietistinę dvasią Donelaičio poezijoje. Be to, J. Baltrušaičio 7 eilėraščių vertimas, dail. V. Virkau pristatymas, apžvalginiai komentarai, knygų recenzijos, bibliografija, žurnalo adresas: P. O. Box 9318, Chicago, 111. 60690.

LIETUVIŲ KOMITETO PASAULINEI PARODAI APYSKAITINIS PRANEŠIMAS, New York, 1965, su viršeliais 18 psl. Duodamas visų aukotojų sąrašas.

MENO DIENOS MELBOURNE. A. Krauso su talkininkais redaguotas programinis leidinys Australijos lietuvių meno dienų 1964 gruodžio mėn. pabaigoje. 32 puslapių leidinys su tose meno dienose dalyvavusių chorų, tautinių šokių grupių, rašytojų etc. nuotraukomis.
LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGOS BIULETENIS, nr. 2, 1965 kovo mėn., 18 psl.

KNYGŲ LENTYNA, Lietuvių Bibliografinės Tarnybos trimėnesinis žiiaraštis. 1964 metų visi keturi nr., kurių nr. 1 išleido VI. Vijeikis, o nuo nr. 2 leidimą perėmė JAV LB Kultūros Fondas. Metinė prenumerata JAV ir Kanadoj $2.50, kitur — $1.50. Nepailstantysis redaktorius A. Ružaniec - Ružancovas. Adresas: 1132 N. Walnut St., Danville, 111. 61833.

Pereitame žurnalo numeryje paminėtos V. žemaičio redaguotos knygos antraštė yra tokia: PIETINĖ LIETUVA G. VALAVIČIAUS 1559 METŲ LIETUVOS GIRIŲ APRAŠYME. Atitaisydami korektūros klaidą G. Valavičiaus pavardėj, papildome, kad kietais viršeliais knyga kainuoja 4 dol., minkštais — 3 dol.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai