Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Mirtys. — Balandžio 8 Lenkijoje mirė geologas ir paleontologas Česlovas Pakuckas. Buvo gimęs 1898 gruodžio 20 Taurušiškių k., Punsko par., Seinų aps. Kaune baigęs gimnaziją eksternu 1922, studijas pradėjo Muensterio univ.. po metų persikėle į Vienos univ., kurį baigė daktaro laipsniu 1927. Pakviestas į Vytauto D. univ. asistentu 1930, ha-bilitavosi 1933 ir docento titulu dėstė istorinę geologiją ir palentologiją. 1940-44 naujai sukurtos Geologinės Tarnybos viršininkas ir drauge nuo 1942 Vilniaus univ. geologijos katedros vedėjas. 1944 rudenį atsidūręs Vokietijon, ilgėdamasis šeimos, po poros metų grįžo į gimtinę Lenkijos ribose. 1946-54 dirbo Breslavo univ., nuo 1954 buvo Liublino univ. geologijos katedros vedėjas. VDU Matematikos - Gamtos Fakulteto Darbuose, Kosme ir kt. paskelbė apie 20 originalių mokslo darbų ir antra tiek referatinių straipsnių. Jo mokslo darbai liečia triaso, juros, kreidos ir kvartero periodus. Su dr. VI. Viliamu 1938 išspausdino vadovėlį "Geologija ir fizinė geografija". Visuomeniškai reiškėsi ateitininkuose.

— Gegužės 6 Vilniuje mirė rašytoja Liūne Janušytė. Varpininko gydytojo F. Janušio duktė, gimė Kretingoje 1909 liepos 21, baigė Klaipėdos Vytauto D. gimnaziją 1928 ir studijavo Vytauto D. univ. humanitarinių mokslų fakultete. Gausiai reiškėsi feljetonais periodikoje nuo 1926, išleido du feljetonų rinkinius (Ant ko ir pasirašau, 1935; Važiuojam, 1936) ir humoristinę apysaką "Korektūros klaidą" (1938). Ribotų horizontų, liko eilinė feljetonistė. Jau pirmąją sovietinę okupaciją sutiko spėjusi subolševikėti, bandė rašyti vaikams (Pirmosios dienos, 1948; žalioji šeima, 1950), scenai (keletas pjesių ir su J. Mackoniu operetės "Auksinės marios" libretas). 1964 išleista jos feljetonų rinktinė "Iki pasimatymo...".

Sukaktys. — Gegužės 10 sulaukė 60 metų mokytojas Antanas Krausas. Gimė 1905 Sedoje, Mažeikių aps. Baigęs Vytauto D. univ. humanitarinių mokslų fakultetą 1930, dirbo pedagoginį darbą (Šiauliuose, Skuode ir kt.). Nuo moksleivio dienų vydūnistas, kėlė abstinencijos, vegetarizmo, gyvulių globos idėjas, ypač daug veikė skautuose, išleido bei redagavo ištisą eilę skautiškų ir kitokių leidinių, bendradarbiavo daugely laikraščių. Nuo 1949 gyvena Australijoje, reikšdamasis spaudos ir visuomenės darbu.

—    Gegužės 10 sukako 60 metų evangelikų-liuteronų kunigui Jonui Pauperui. Gimė 1905 Klaipėdos aps. 1931 baigė Vytauto D. univ. evangelikų teologijos fakultetą, 1933 Bazelio univ. įsigijo teologijos licenciatą, 1933-36 docentavo Vytauto D. univ. evangelikų teologijos fakultete, vadovaudamas sistematinės teologijos katedrai. 1935-40 buvo švietimo ministerijoje patarėju evangelikų reikalams ir Valstybės Tarybos bendradarbiu-žinovu. 1948 atvykęs į JAV, kunigauja Čikagos lietuvių Ziono parapijoj.

—    Gegužės 11 minėjo 50 metų sukaktį marijonų provinciolas kun. dr. Viktoras Rimšelis. Gimė 1915 Mur-mų k., Švenčionių aps. Persikėlęs Lietuvon 1932, stojo j marijonus ir baigė jų Marijampolės gimn. 1937. Filosofijos studijas ėjo Angelicum univ. Romoje, teologijos — Kaune ir Tuebingene. Kunigu įšventintas 1943. Toliau studijas gilino Romoje Angelicum univ. ir 1946 įsigijo teologijos doktoratą (disertacija išleista Romoje 1952: Natūra et peccatum, 195 psl.). Atvykęs į JAV, 1947-55 dėstė filosofiją ir teologiją marijonų kunigų seminarijoj Cla-rendon Hills, 111., 1954-55 buvo tos seminarijos rektorius ir 1957-60 namų vyresnysis. Nuo 1960 buvo "Draugo" moderatorius. 1963 išrinktas provinciolu.   Lietuvių   Enciklopedijoj paskelbė daug straipsnių dogmatinės teologijos klausimais, 1954-57 redagavo "Lux Christi", išleido knygą apie Tėvą Pijų.

—    Gegužės 13 sukako 50 metų gydytojui Zenonui Danilevičiui. Gimė 1915 Petrapilyje. Vytauto D. univ. baigė medicinos mokslus 1938. Vokietijoje gyveno Nuertingene ir Schwaebisch Gmuende, kur vadovavo savo įsteigtiems gailestingųjų seserų kursams. 1947 atvykęs į JAV ir išlaikęs reikalaujamuosius egzaminus, vertėsi gydytojo praktika Čikagoje. Sveikatos sumetimais prieš pora metų atsisakė gydytojo praktikos ir perėjo dirbti vienu iš vyresniųjų redaktorių žurnale "The Journal of the American Medical Association". 1943 jis išleido medicinos populiarizacijos knygą "žmogų".

Rašytojuose. — "Dirvos" novelės konkursą antrą kartą iš eilės laimėjo Andrius Mironas už novelę "Po laivu". Jury komisiją sudarė A. Augustinavičienė, B. Auginas ir A. Laikūnas. Premija — 250 dol., mecenatas — S. Kašelionis. Premijos į-teikimo iškilmės buvo surengtos Čikagoje V. 8., jose dalyvavo solistė P. Bičkienė ir aktorė E. Vilutienė.

—    The Literary Review, Fairleigh Dickinson univ. N. J., leidžiamas trimėnesinis literatūros žurnalas, pavasario nr. (VIII:3) paskyrė pabaltiečių literatūrai. Estų kūrybos vertimų duota 30 psl., latvių — 37, lietuvių — 48. Lietuvių literatūrai atstovauja poetai J. Aistis, K. Bradūnas, V. Mykolaitis-Putinas, H. Nagys, A. Nyka-Niliūnas, H. Radauskas, A. Škėma, J. Vaičiūnaitė, beletristikai — P. Andriušis, J. Kaupas ir A. Markevičius. Įvadinį žodį parašė A. Landsbergis ir C. Mills, šio žurnalo redaktoriai yra C. R. Decker ir Ch. Angoff. žurnalo metinė prenumerata 5 dol., atskiras nr. — pusantro dolerio. Adresas: B. De Boer, 188 High St., Nutley, N. J.

—    Toronto latvių laikraštis Latvija Amerika, išeinąs du kartu per savaitę, sausio 9 — balandžio 7 numeriuose (3-28 nr.) paskelbė J. Girniaus žmogaus be Dievo ištraukas: nuo pradžios ligi 68 psl. ir baigiamąjį žodį (530-544). Išvertė Janis Zarinš (anksčiau išvertęs ir "Tautą ir tautinę ištikimybę"). Minėtąjį laikraštį šių ištraukų spausdinimo metu redagavo dabar jau pasitraukęs teisininkas Aleksandrs Kund-rats, šiemet atšventęs 50 metų sukaktį. Jo senelis buvo lietuvis, ir jis savo redaguotame laikraštyje rodė lietuviams daug bičiuliško palankumo.

Dailininkuose. — Balandžio 24 Filadelfijos West Hill kapinėse atidengtas paminklas prieš tris metusi mirusiam dailininkui Adalbertui Staneikai. Tą pačią dieną Filadelfijos priemiestyje Wyncote, kur gyveno ir dirbo, buvo atidaryta velionio
tapybos darbų pomirtinė paroda. Jo asmenį ir kūrybą aptarė dr. J. Pušimis paskaitoj per Filadelfijos Bendruomenės Balso radijo programą.

Balandžio 25 — gegužės 10 vykusioj šeštojoj metinėj religinio meno parodoj, rengiamoj ryšium su Čikagos universiteto   meno   festivaliu. Iš 42 dalyvavusių dailininkų 9 buvo lietuviai, pasirodę su 15 darbų. Savo kūrinius buvo išstatę A. Dargis, Br .Jameikienė, V. Kasiulis, A. Marčiulionis, V. Petravičius, A. Korsakaitė-Sutkuvienė, A. Valeška, T. Vaius ir R. Viesulas.

Gegužės 1-9 Čikagoj Čiurlionio galerijoj Santaros - šviesos skyrius surengė Australijos lietuvių grafikų parodą. Buvo išstatyti 47 grafikos darbai 5 grafikų: H. Šalkausko, E. Kubbos, A. Šimkūno, V. Rato ir A. Valčaičio. Daugiau ar mažiau visiems buvo bendra abstraktinio ekspresionizmo kryptis.

Gegužės 9 — birželio 5 Clevelando Gallery International patalpose vyko Vytauto Igno tapybos ir grafikos darbų paroda. Parodoj drauge dalyvavo Clevelando meno instituto profesorius skulptorius J. Kingston.

Gegužės 9-16 Detroito ALIAS skyrius (pirm. VI. Bajalis) buvo surengęs Viktoro Petravičiaus grafikos ir tapybos darbų parodą. Iš 30 grafikos darbų parduoti 29, iš 10 tapybos darbų — 2. Parodoj buvo išstatyta 15 visai naujų spalvotų medžio mitinių.

— Iš Prancūzijos grįžusio Kęstučio Zapkaus tapybos darbų paroda čikagos Kazimir Art Gallery vyko gegužės 17 — birželio 18. Vienas jo paveikslas buvo išstatytas kviestinėj Amerikos dabartinio meno d-jos parodoj, vykusioj   gegužės   mėnesį čikagos Meno Institute.

- Gegužės 19 — birželio 30 čikagoj " Draugo" patalpose savo tapybos darbus rodė kun. Petras Dziegoraitis.

-Gegužės 22 — birželio 18 Čikagos Meno Instituto fotografijos galerijoj   vyko  Algimanto   Kezio,  S.J., nuotraukų paroda.

- Gegužės 22-30 Čikagoj čiurlionio galerijos patalpose jūros skautų korporacija Gintaras surengė Vytauto Kasiulio kūrinių parodą  (perkelta iš Clevelando).

—    Aleksandros Merker - Vitkauskaitės vienas paveikslas išstatytas pasaulinės parodos New Jersey valstybės paviljone Modern Artists Guild parodoj balandžio 21 — birželio 21.

Muzikuose.
— Gegužės 1 Los Angeles LB apylinkės vakare buvo ištraukomis išpildyta F. Loewe "žavioji dama" (My fairlady). Išpildė G. Gudauskienės - Nasvytytės vadovaujamas operetės sambūris. Jai režisuoti talkino S. Makarevičius. Ištraukas išvertė ir jungiamąjį tekstą paruošė ir skaitė V. Kevalaitie-nė - Sruogaitė. Solistų partijas atliko L. Zaikienė, R. Dabšys, A. Poli-kaitis ir V. šaras.

—    Gegužės 1 Rochesterio pabal-tiečių koncerte, surengtame Rezoliucijoms remti komiteto (pirm. J. Jurkus), programą išpildė latvių solistė L. Gleškė ir V. Verikaitis.

—    Gegužės 2 Bostone koncertavo solistės P. Bičkienė (akompanavo VI. Jakubėnas) ir St. Daugėlienė (akompanavo R. Daugėlaitė).

—    Čiurlionio ansamblis gegužės 8-9 Clevelande minėjo savo veiklos 25 metų sukaktį V. 8 įvyko akademija (kalbėtoja A. Augustinavičienė), V. 9 — pamaldos ir koncertas (Muzikos Instituto salėje). Koncerto programoj dalyvavo ir solistės J. Au-gaitytė, A. Stempužienė, J. Krištolai-tytė. Pasiryžta išleisti Čiurlionio ansamblio monografiją.

—    Gegužės 9 Čikagoje Jaunimo Centre, uždarant Australijos lietuvių grafikų parodą, su savo pirmuoju koncertu pasirodė naujai įsisteigęs styginis kvartetas: P. Matiukas — pirmasis smuikas, Alf. Paukštys — antrasis smuikas, Vyt. Jančys — viola, P. Armonas — violenčelė. Koncerte pirmą kartą išpildytas ir Vyt. Jančio styginis kvartetas A-Dur, parašytas prieš keliolika metų. Koncertas pasisekė ir parodė kvarteto pajėgumą. Muzikas J. Strolia po koncerto "Drauge" (V.15) savo mintis būdingai užvardijo antrašte: "Ar ne šito mums trūko?". —Tą pačią dieną Jaunimo Centre vyko ir Čikagos skautams remti d-jos surengtas dainos ir žodžio vakaras, kurio programoj dalyvavo solistė Daiva Mongir-daitė ir aktorius Vitalis Žukauskas.

—    Gegužės 15 surengė savo koncertą Hartfordo "Aido" choras, kuriam vadovauja J. Petkaitis.

—    Gegužės 22 St. Catharines Niagaros pusiasalio SLA dešimtmečio minėjime koncertinę dalį išpildė so. liste A. Stempužienė.

—    Clevelando vyrų oktetas gegužės 1 koncertavo Montrealyje, o gegužės 22 — Clevelande. Oktetui vadovauja R. Babickas.

—    Kun. K. Balčys balandžio 24 dalyvavo solistu, Amsterdamo mažajam simfoniniam orkestrui išpildant Haydno "Pasaulio sukūrimą".

—    Gina čepkauskienė gegužės 3 debiutavo Montrealio televizijoje, padainuodama ariją iš operos "Romeo et Juliette". — S. Valiukienė gegužės 9 ir 13 dalyvavo Čikagos Kamerinio orkestro d-jos koncertuose, išpildydama jai specialiai parašytas A. Custerio "Songs of the season". — Vyt. Strolia gegužės 23 dirigavo Brooklyno Boro Park simfoniniam orkestrui, kuris atliko ir Brahmso IV simfoniją.

Teatraluose.
— Bostono Dramos Sambūris gegužės 2 gastroliavo New Yorke "Darbininko" vakare su L. Fodoro "Brandos atestatu". — V. Krėvės kūrinių ištraukos, anksčiau vaidintos New Yorke ir Ne-warke, gegužės 22 buvo pakartotos Waterburyje (LB apylinkės pakvietimu).

—    Detroito dramos mėgėjų sambūris gegužės 1 BALFo vakare suvaidino Z. Arlauskaitės-Mikšienės režisuotą komediją "Tetą iš Amerikos". Su ta pačia komedija gastroliuota Clevelande V. 15, Windsore — V.22.

—Gegužės 15 ir 16 Čikagoj Jaunimo Centre įvyko Anatolijaus Kairio trijų veiksmų satyrinės komedijos Viščiukų ūkio premjera. Vaidinimą surengė Scenos Darbuotojų Sąjunga, režisavo Algimantas Dikinis, vaidino J. Cijūnėlienė, E. Petrokaitė -Rukuižienė, R. Stravinskaitė, Alg. ir Arvydas Dikiniai, E. Radvila, J. Raudonis ir R. Stakauskas. Autoriui įteikta 500 dol. premija, kurią jis pernai laimėjo už šią komediją scenos veikalų konkurse. Čikagos lietuvių dienraščiai pripažino komedijos aktualumą, bet drauge nurodė ir draminių trūkumų, kurie sunkino režisieriaus uždavinį, ypač paskutiniame veiksme.

—    Gegužės 16 Hamiltono dramos teatras "Aukuras" Ottawoje vaidino J. B. Priestley "Pavojingą posūkį". Vaidino režisorė E. Dauguvietytė, K. Bungarda, L. Verbickaitė, A. Stanevičius, S. Martinkaitė, A. Žilvytienė ir A. Ulbinas. Ši drama tinka gastrolėms, ir "Aukuras" su ja aplankė eilę lietuvių kolonijų.

—    Dalia Mackuvienė-Juknevičiūtė gegužės mėn. vaidino Čikagos Goldman teatre, L. Tolstojaus "Anoj Ka-reninoj" (scenai pritaikė J. Goodwin ir E. Leontovich). V. 7-18 ji vaidino Doli (Kareninos brolio žmona), V.19-29 — Kiti, jos seserį.

Iš visur. — Gegužes 15 įvyko jaunimo žygis į Vašingtoną prie Baltųjų Rūmų pademonstruoti pritarimą prez. L. B. Johnsono politikai Vietname ir apskritai nenuolaidžia-vimui komunizmo agresijoms. Vykdomąjį New Yorko komitetą sudarė A. Mažeika jr. (pirm.), A. Budrec-kis, A. Sniečkus, P. Vytenis ir Vašingtono ryšininkas Arv. Barzdukas. žygiui organizuoti ir finansuoti buvo sudaryti komitetai ir kitose vietovėse. Dalyvavusiųjų priskaičiuota apie 2000. Jie buvo suvažiavę iš viso Atlanto pakraščio ir iš kitur. Baltuosiuose Rūmuose prezidentui skirtą memorandumą priėmė prezidento asistentas teisiniams reikalams L. White. Delegacijoj dalyvavo A. Mažeika, A. Budreckis, R. Legec-kis, I. Sandanavičiūte, A. Vainius ir P. Vytenis. Kita delegacija buvo priimta Atstovų Rūmų pirmininko J. W. McCormacko.

—    JAV Atstovų Rūmų užsienio reikalų pakomisijo pirmininke Edna Kelly pravedė apklausinėjimą apie padėtį Sovietų Sąjungos okupuotuose Pabaltijo kraštuose, šiuo klausimu iš lietuvių liudijo V. Sidzikauskas, VLI-Ko ir Lietuvos Laisvės Komiteto pirm., ir Alfonsas Milukas, prieš pora mėnesių atvykęs iš Lietuvos, aštuonerius metus iškalėjęs Sibire. Apklausinėjimus paskatino JAV kongreso narių įneštosios rezoliucijos Pabaltijo valstybių laisvės klausimu.

—    Vysk. V. Brizgys paskelbė Mėlynosios armijos gegužės 13 dienos proga laišką, prisimindamas Lietuvos pavergimo 25 metų sukaktį ir pabrėždamas maldos už Lietuvą ir visus lietuvius pasaulyje reikalą.

—    Gegužės 12 iš Europos į JAV atvyko vysk. Pr. Brazys. Dalyvauja įvairiuose lietuviu suvažiavimuose bei parengimuose. Išbus ligi rugpiūčio pradžios.

—    Nuo gegužės 7 Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos valdytojo pareigas iš kan. J. Stankevičiaus perėmė prel. J. Labukas.

—    Prel. P. Juro įsteigto ir globojamo Alkos muziejaus naujos patalpos Putname pašventintos gegužės 16 per Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos N. Anglijos židinio susirinkimą.

—    Ateitininkų Sendraugių Sąjungos centro valdyba gegužės 5 posėdyje nutarė leisti prof. Pr. Dovydaičio monografiją. Medžiagą prašoma siųsti J. Mikailai, 16870 Stoepel, Detroit, Mich. 48221.

—    Kun. dr. P. Jatulis pakeltas prelatu. Jis gyvena Romoje, pastoviai bendradarbiauja Lietuvių Enciklopedijoje istoriniais straipsniais ir pradėjo dirbti prie Ukrainos bažnyčios istorinių dokumentų leidimo.

—    Įvairūs suvažiavimai: balandžio 26 savaitgalyje Bardi miestelyje, I-talijoje, vadovaujant vysk. Pr. Braziui, tris dienas vyko Europos kunigų suvažiavimas, aptaręs pastoracines problemas ir kreipęs dėmesio į santykius su pasauliečiais. — Gegužės 1-2 New Yorke vyko Lietuvių Moterų Klubų Federacijos (ligšiol vadintos Lietuvių Moterų Atstovybe) suvažiavimas. Federacija priklauso tarptautinei organizacijai General Federation of Women's Clubs, veikiančiai 53 valstybėse ir apimančiai apie 11 milijonų narių. Suvažiavime dalyvavo šios tarptautinės moterų federacijos pirm. W. H. Hasebroock, be to dr. M. M. Preminger, Alberto Schweitzerio sekretorė. — Gegužės 18-19 Čikagoj vyko Kunigų Vienybės suvažiavimas (apie 80 dalyvių), kuriame išklausyta vysk. Pr. Brazio paskaita, susirūpinta apaštalavimu tarp nutolusiųjų nuo Bažnyčios, svarstyti kiti aktualūs klausimai. Naujon valdybon išrinkti kun. E. Abromaitis (pirm.), kun. P. Cinikas, M.I.C., prel. A. Deksnys, kun. dr. A. Juška (sekr.) ir kun. P. Patlaba. Anksčiau Kunigų Vienybei pirmininkavo prel. P. Juras. Suvažiavimo metu surengta religinės dailės ir architektūros parodėlė. — Gegužės 22-23 Filadelfijoje posėdžiavo JAV LB tarybos sesija, kurioj aktualiuosius Lietuvos laisvės rūpesčius referavo V. Sidzikauskas, o į ateities uždavinius žvelgė dr. A. Klimas. — Gegužės 29-30 New Yorke vyko Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos seimas, kuriame ateičiai gaires smaigstė inž. J. Jurkūno paskaita. Nauja valdyba sudaryta Čikagoje: J. Jurkūnas (pirm.), D. Bartkuvienė, T. Elinstrubas, C. Modestavičius ir M. Šimkus. — Lietuvos Laisvės Kovotojų S-ga naują vadovybę išsirinko ko-respondenciniu būdu. Ją sudaro M. Naujokas, J. Jurkūnas, Al. Siliūnas, J. Mildažis ir A. Šantaras.

—    Filisterių Skautų Sąjungos suvažiavimas vyko gegužės 29-30 Cle-velande (58 dalyviai su 91 įgaliojimu, be to, svečiai, iš viso ligi 120 asmenų). Be organizacinių reikalų, kreiptas dėmesys į ALT, LB, Lietuvių Studentų S-gą ir Lituanus (referentai dr. A. Avižienis, V. Kaman-tas, R. Kezys, L. Grinius, A. Zapa-rackas). Drauge vyko studijų dienos, skirtos lietuvio inteligento profesinės ir visuomeninės atsakomybės kryžkelei. Case technologijos instituto prof. R. Davis kalbėjo apie profesionalo vaidmenį   amerikiečių   visuomenėje.

"Etninių mažumų" dvilypumą jis vertino teigiamu veiksniu ir asmeniui, ir abiem visuomenėm, jei sugebama būti tarpininku tarp "galimai prieštaraujančių ir galimai viena antrą papildančių kultūrų". Vyt. Černius analizavo lietuvį profesionalą ameri-kietiškoje aplinkoje ir lietuviškoje visuomenėje. "Grupė" (t. y. tautinė imigrantų bendruomenė) suteikianti šilumos bei pripažinimo, sunkiau naujųjų ateivių svetur iškovojamo, bet grupinė izoliacija sudaranti ir pavojų pasilikti praeityje, "nestatyti tilto ateičiai". Pranašavo, kad technologų vaikai ilgiau lankysią lituanistinę mokyklą už sociologų vaikus (sava tautinė grupė išbalansuojanti technologinėse profesijose jaučiamą žmogiškųjų ryšių trūkumą, o sociologai, dirbą su žmonėmis, randą daugiau dvasinio pasitenkinimo ir amerikietiškoje visuomenėje). Ta pačia tema surengtam simposiumui vadovavo R. Kezys (dalyviai inž. dr. J. Gimbutas, dr. I. Užgirienė, D. Bulga-rvtė, inž. V. Kamantas ir P. Molis). Nė vienas neneigė profesinių ir visuomeninių reikalavimų suderinamumo, bet jaunesnieji prelegentai rodė susirūpinimo, kad laiko stoka reikalaujanti kompromisų. Prof. dr. R. Šilbajoris papasakojo savo įspūdžius iš Maskvos, kur jis metus praleido pagal "kultūrinių mainų" sutartį, studijuodamas Tolstojų. Pobūvio meninę programą išpildė A. Stempužienė. Suvažiavimo metu vykusioj parodoj tapybos darbus rodė D. Ancevičienė, V. Černienė, J. Jokšaitė, M. Kižienė, A. Muliolis, V. Ramonis, V. Raulas, Z. Sodeikienė, A. Trinkūnas ir K. Zapkus (iš viso išstatyti 39 kūriniai). (Informacija J. Gimbuto).

—    Illinois Lietuvių Gydytojų Draugija savo 1965 kultūrines premijas taip paskirstė: 500 dol. Čikagos lietuvių operai ir 500 dol. dr. J. Kaupo raštų išleidimui (tokia pat suma buvo ir anksčiau paskirta). Nauju pirmininku išrinktas dr. V. šaulys.

—    Skaitytos paskaitos: New Yorko Santaros - Šviesos susirinkime gegužės 7 V. Trumpa kalbėjo apie liberalą ir tautinę ištikimybę. — New Yorko Diskusijų Ratelyje gegužės 14 dr. R. Vaišnys (iš Yale univ.) nagrinėjo mokslinius metodus ir mokslines vertybes. — Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos N. Anglijos židinio susirinkime Putname gegužės 16 Ant. Mažiulis skaitė paskaitą apie tautotyrą šių dienų Lietuvoje. — New Yorko skautų filisterių susirinkime gegužės 21 dr. Br. Vaškelis (iš Lafayette kolegijos) ieškojo J. Baltrušaičio vietos lietuvių literatūroje.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai