Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Atkreipiant dėmesį PDF Spausdinti El. paštas
Nors lietuviškų knygų ne per daug pasirodo, bet vis vien visų jų plačiau recenzuoti neįmanoma. Tačiau pravartu bent trumpai atkreipti dėmesį ir į mažesnius leidinius, specialesnės paskirties ar šiaip mažiau "kontroversinius" ir dėl to ne tiek žvilgį pagaunančius.

Juozas Eretas: TREMTIES LIETUVIS IDĖJŲ SŪKURYJE. Išleido "šaltinis" Londone 1965, 16 (teksto 12) psl. šioj brošiūroj autorius tęsia tremties prasmės ir misijos svarstymus, kuriuos pernai buvo pradėjęs to paties "šaltinio" išleistu atspaudu "Tremtis — prakeikimas ar uždavinys?". Likdamas Lietuvai ištikimas, nors ir grįžęs į savo gimtinę Šveicariją, J. Eretas rūpinasi lietuviškosios išeivijos klausimais, beveik sakyčiau, jautriau ir ryžtingiau už mus pačius. Pirmoje šios brošiūros dalyje jis žvelgia į tautinės kultūros reikšmę, kritiškai pervertindamas dialektinį bei istorinį materializmą, humanizmą, pragmatizmą (plačiau tai lietė savo str. "Krikščionis ir kultūra" LKMA Suvažiavimo Darbų V tome), o ragindamas "lietuviškai apipavidalinti krikščioniškąjį humanizmą". Antroje brošiūros dalyje įspėja,  kokią  "akies    lėlytės" svarbą turi gimtoji kalba, ir ryškina mūsų tremties "užduotinį charakterį". Brošiūrą baigia žadinimu neužsikrėsti "sociologiniu pesimizmu", bet  ryžtis  teigiamiems  žygiams: "Istoriją daro pasiryžėliai; istorija gi daroma silpnavaliais".

Z. Raulinaičio redaguojamas Karys yra išaugęs į leidinį, kuris savo istoriniu interesu gali sudominti ir "nekarius".  Kaip  "šaltinis" padarė J. Ereto straipsnių atspaudus, taip ir "Karys" pagirtinai pasistengia    savo    reikšmingesnius istraipsnius atskirai atspausti - išleisti, šiuo metu rankose yra du tokie "Kario" atspaudai. Z. Raulinaitis išleido 64 psl. leidiniu savo straipsnius  apie  VAIDEVUTĮ   (iš Kario" 1964 m. 7, 8, 9 ir 10 numerių; Lietuvos  karinės  istorijos raštų nr. 7). Autorius perteikia Vaidevučio legendą, nebandydamas jos romantiškai istorinti,  bet  ne  be pugrindo nurodydamas, jog ir legendos turi   savo   prasmę.   Kitas "Kario" atspaudas — dr. V. Gidžiūno O.F.M., žurnalinio formato 9 puslapių straipsnis VOKIEČIU ORIDINO POLITIKA IR JOS PRIEŠAI PABALTIJY (iš "Kario"  1965 kovo nr.), šiame straipsnyje pranciškonų) istorikas analizuoja, kaip politiniai užsimojimai iškreipė Vokiečių ordino misijinę paskirtį ir | privedė prie visiško išsigimimo.

ŠVENTOJI AUKA — šiais metais Tėvų Jėzuitų puošniai išleista didelio formato vaizdų knyga (sakytume, nuotraukų albumas), skirta pavaizduoti mišioms. Bruno Markutis, S. J., taupiame, bet vaizdingame įžangos žodyje nušviečia mišių aukos teologinę istoriją ir liturginę prasmę. Tekstą sudaro mišių maldos, Br. Markaičio naujai išverstos. Kintamosios mišių maldos paimtos iš šv. Kazimiero mišių Tekstą  iliustruoja  Algimanto Kezio, S.J., 37 puslapinės nuotraukos. Visose nuotraukose koncentruojasi į mišių auką aukojančiojo i  kunigo  rankas. žmogaus  rankos yra Išraiškingos, ir A. Kezys moka išraišką fotografijos objektyvu sugauti. Bet kai visose nuotraukose įregima tik rankos,  susidaro  mažiau sutelkimo, o daugiau kartojimosi įspūdis. Kyla ir klausimas: kiek aplamai galima išreikšti, kas kone neišreiškiama? Bet kiek rankos gali "kalbėti", jų "kalbą" A. Kezys savo nuotraukose "įrašė". Leidinys turi 92 psl. ir kainuoja 8 dol., bet šios kainos tikrai vertas — ir prabangiškai puošnus, ir meniškai skoningas. Grafiškas knygos apipavidalinimas Algirdo Ku-rausko.

PALIK AŠARAS MASKVOJE — Barboros Armonienės atsiminimai, surašyti Algirdo L. Nasvyčio ir "Vilties" išleisti Clevelande 1965; 253 psl., kaina 3 dol. Amerikos lietuvio žmona, B. Armonienė buvo įvykių užklupta ir nebespėjo grįžti pas vyrą, anksčiau (1940 vasarą) išsiskubinusį į JAV. Todėl ir teko jai Lietuvoje pergyventi bolševikų okupaciją, būti 1948 ištremtai į Sibirą ir ten iškalėti koncentracijos stovyklose ir kalėjimuose ligi 1956. Knygoje ji ir pasakoja tą savo patirtį — paprastai, bet jaudinančiai dėl to, kad tokį pat likimą turėjo kentėti ir tūkstančiai kitų tokių pat paprastų, nieko nekaltų, tik terorinio siautėjimo "mašinon" patekusių žmonių. Knygos santrauka buvo paskelbta "Life" žurnale, 1961.IV.28 ir V.5, ir tais pat metais angliškai išleista J. B. Lippincotto leidyklos. 1963 knyga pasirodė ispaniškai Argentinoje ir portugališkai Brazilijoje. Pagaliau jos sulaukėme ir lietuviškai: nors lietuviui skaitytojui ji turi mažiau ką nežinoma papasakoti, negu sovietinės tikrovės nepažįstantiems, bet jaudina nemažiau, nes pasakojama savųjų tragiškas likimas, patekus tikron tremtin.

Stepo Zobarsko leidykla Many-Iand Books, Inc. (Box 226, Wall Street Station, New York N. Y. 10005) vykdo reikšmingą darbą — lietuvių literatūros kūrinių vertimą ir išleidimą anglų kalba. Jau išleista V. Krėvės kūrinių (The Herdsman and the Linden Tree), J. Gliaudos romanas (House upon the Sand), A. Barono, M. Katiliškio, A. Landsbergio ir I. šeiniaus rinktinė (Lithuanian Quartet). Skelbiama išeinant ir daugiau jos leidinių. Tuo tarpu kreipiame dėmesį į šiais metais pasirodžiusį V. Krėvės "Pagundos" vertimą — THE TEMPTATION. Lietuvių Enciklopedijos išleistuose V. Krėvės raštuose "Pagunda" įdėta V toman, 257-301 psl. Davus stambesnį šriftą, angliškas vertimas sudaro gražų 102 psl. leidinuką (kaina 3 dol.). Išvertė Raphael Sealey, dėstąs romėnų istoriją Buffalo univ., gerai išmokęs lietuvių kalbą (jau esame gavę jo straipsnį ir mūsų žurnalui). Į-žangos žodį parašė Fairleigh Di-ckinson univ. dėstytojas literatūros kritikas Charles Angoff. Nurodydamas, jog ši psichologinė novelė yra ne tik meno kūrinys, bet ir laiko dokumentas (kaip netie-siog perteikiąs V. Krėvės patirtį, susidūrus su sovietiniais diplomatais), Ch. Angoff skelbia ją išlik-siant ir tada, kai daugelis kitų panašių knygų bus seniai užmirštos. "The Temptation yra tikrai reikšminga knyga" — baigia savo žodį Ch. Angoff. O mums reikšminga, kad, išversta į anglų kalbą, ji galės pasiekti ir tuos, kurie yra laimingi, galėdami sovietinį komunizmą studijuoti tik iš knygų, o ne iš tikrovės — tokios brutalios, ir todėl tokios neįtikimos, patiems nepatyrus.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai