Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
PIRMOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Redagavo K. Barėnas. Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 51, Londonas, 1964. 380 psl. Kaina nariams — minkštais viršeliais 2 dol., kietais — 3 dol., nenariams atitinkamai 3 ir 4 dol. Metraštyje dalyvauja 33 autoriai, atsiuntę savo kūrinius.

Juozas Eretas: TREMTIES LIETUVIS IDĖJŲ SŪKURYJE. Išleido "Šaltinis" Londone 1965. Tai 16 psl. (teksto 14 psl.) atspaudas iš "Šaltinio".

Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.: VOKIEČIŲ ORDINO POLITIKA IR JOS PRIEŠAI PABALTIJY. Brook-lyn, 1965. Atspaudas iš "Kario" 1965 kovo nr., 65-73 psl.

Anatolijus Kairys: VIŠČIUKŲ ŪKIS. Trijų veiksmų satyrine komedija. Išleido Terra, Čikaga, 1965.91 psl. Vytauto Bagdanavičiaus įžanginis žodis (11-14).

MOKSLEIVIO BALSAS, 1965 kovo men., nr. 1 (3). 16 puslapių spaustuvėj spausdintas Hamiltono moksleivių ateitininkų iliustruotas laikraštėlis, redaguotas ir prirašytas pačių moksleivių.
 
PIRMYN JAUNIME!, Toronto moksleivių ateitininkų laikraštėlis, 1965 nr. 2 (Vasario 16) ir nr. 3 (gegužės 9 — Motinos diena), iliustruotas, spausdintas rotatoriumi. Redaktorė L. Švėgždaitė.

V. S. Vardys: THE COLONIAL NATURE OF SOVIET NATIONALITY POLICY. 19 psl. Atspaudas iš Indijos žurnalo "International Review of History and Political Science, 1:3, 1964, gruodžio men.

V. S. Vardys: GERMANY'S POSTWAR SOCIALISM: NATIONALISM AND KURT SCHUMACHER (1945-
52). Atspaudas iš "The Review of Politics", XXVII : 2, 220 - 240 psl., 1965 balandžio men., University of Notre Dame Press, Notre Dame, Ind.

CONGRESSIONAL RECORD. Proceedings and debates of the 89th Congress, First Session. 44 psl. leidinys, pateikiąs JAV Atstovų Rūmų ir Senato posėdžiuose pasakytas kalbas ir kitus pareiškimus, minint 1965 metais Lietuvos nepriklausomybės Vasario 16 dieną.

DIE JAHRESERNTE EINES ARMEN EXIL-LITAUISCHEN SAMMLERS. Rechenschaftsbericht des "Litauen - Archives" fūr das Jahr 1964 von Dr. P. Rėklaitis. 7 pusi. leidinėlis informuoja, kuo savo archyvą 1964 praturtino dr. P. Rėklaitis. Iš viso tais metais jo archyvas praturtėjo 756 dalykais. Tarp kitų iš Berlyno antikvariato jam pasisekė gauti seniausią Vilniaus univ. istoriją — lotynišką J. A. Preuschofo veikalą, išleistą 1707.

Recenzuojama tik tos knygos, kurios yra gautos. Leidėjai ar autoriai prašomi paminėjimui skirtas knygas siųsti redaktoriaus adresu: 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai