Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NUMERIO BENDRADABIAI PDF Spausdinti El. paštas
Sesuo M. Antanina, F.M.M. (Daiva Nauragytė, g. 1934 Kaune) poetė. Vidurinį mokslą baigė 1951 Villa Joseph Marie mokykloj Newton, Pa. Į-stojusi į Marijos Pranciškonių Misi-ninkių vienuoliją (1954), baigė anglų literatūros studijas: Emmanuel kolegijoj (Bostone) 1961 įsigijo B.A. laipsnį ir Bostono Kolegijoj 1963 gavo M. A. laipsnį. Anksčiau daug savo poezijos yra spausdinusi "Ateityje" ir kt.

Povilas Gaučys (g. 1901 m.), diplomatas, vertėjas. Nepriklausomybės metais dirbo užsienio reikalų ministerijoje ir buvo konsulas Latvijoje, Argentinoje ir Brazilijoje. Tarp gausių jo vertimų minėtina: Rolando giesmė (1927), Tristanas ir Izolda (1931), J. W. Goethes — Jaunojo Verterio kančios (1932), Aristofano — Debesys (1937), Eschilo — Prikaltas Prometėjas (1938), Pietų Kryžiaus padangėje (1952; tai Pietų Amerikos rašytojų antologija).

Antanas Gustaitis (g. 1907 Marijampolės aps.) rašytojas. Literatūrą ir teatro meną bei dramaturgiją studijavo Vytauto D. univ. ir vėliau dirbo Lietuvos radiofonuose, būdamas iš pirmųjų lietuviškos radiofoninės dramaturgijos kūrėjų. Daugiausia žinomas kaip humoristinės - satyrinės poezijos autorius, su savo aštriu žodžiu pakartotinai apkeliavęs visas di-desniąsias JAV ir Kanados lietuvių kolonijas. Be eilės vaidinimų, 1956 išleido humoristinių eilėraščių rinkinį "Anapus teisybės" ir turi parengęs naują rinkinį.

Arūnas Liulevičius (g. 1934 Šakiuose) matematikas. Filosofijos doktoratą matematikoje įsigijo 1960 ir toliau 1961-62 studijas gilino Prince-tono Institute for Advanced Study. Nuo 1962 Čikagos Universitete dėsto matematiką. "Laiškų Lietuviams" redakcijos narys. Gyvai bendradarbiauja "Ateityje" ir kt.

Stasys Lozoraitis (g. 1898 Kaune) Lietuvos diplomatijos šefas. Teisę studijavo Berlyno univ. Lietuvos diplomatinėj tarnyboj pradėjo dirbti 1923 (Berlyne, vėliau Vatikane; nuo 1932 centre buvo politikos departamento direktorius). Lietuvos užsienio reikalų ministras 1934-38. Vėliau paskirtas nepaprastu pasiuntiniu ir į-galiotu ministru Romon prie Kviri-nalo. Pagal 1940 birželio 2 užsienio reikalų ministro Urbšio telegramą, eina užsienyje pasilikusios Lietuvos diplomatijos šefo pareigas.

Nelė Mazalaite (g. 1907 Darbėnuose, Kretingos aps.), rašytoja. Pradėjusi savo kūrybą spausdinti 1929, yra išleidusi 11 atskirų knygų. Jos kūrybą sudaro legendos, novelės, romanai. "Gintariniai vartai" 1952 buvo apdovanoti Lietuvių Rašytojų Draugijos premija. Rankraštyje tebesąs pasakojimų rinkinys "Miestelis, kuris buvo mano" šį pavasarį susilaukė "Aidų" literatūros premijos. Šiame numeryje dedamasis pasakojimas yra paimtas iš premijuotojo rankraščio.

Pranas Skardžius (g. 1899 Subačiuje, Panevėžio aps.), kalbininkas lituanistas. Studijas daktaro laipsniu baigė Leipcigo univ. 1929. 1930-44 profesoriavo Vytauto D. univ. Išspausdino daug studijinių kalbinių straipsnių lietuvių ir vokiečių kalbo-tyriniuose žurnaluose. Pagrindiniai moksliniai veikalai: Daukšos akcentologija (1935) ir Lietuvių kalbos žodžių daryba (1943). Su St. Barzduku ir J. M. Laurinaičiu parūpino "Lietuvių kalbos vadovą" (1950).

Vytautas Vardys (g. 1924 Beržore, Kretingos aps.), Wisconsino valstybinio universiteto politinių mokslų profesorius, buvo pristatytas š. m. balandžio nr. Papildoma informacija: jo redaguotąją knygą "Lithuania un-der the Soviets: Portrait of a Nation, 1940-1965" F. A. Praegerio leidykla jau išleido (V.31).

Tomas žiūraitis (g. 1915 Raseinių aps.), kunigas domininkonas. Į domininkonus įstojo 1933, kunigu įšventintas 1939, filosofijos doktoratą įsigijo Salzburgo katalikų univ., parašęs disertaciją "Das Wesen der menschlichen Persönlichkeit" (išspausdinta 1959). 1956-62 buvo dominin-konių motiniškojo vienuolyno kapelionas Oxforde, Mich., ir ten pat De Lima kolegijos dėstytojas. Nuo 1962 gyvena Vašingtone, daugiausia atsidėdamas misininko ir spaudos darbui. Spaudoj bendradarbiauja nuo 1934. Be straipsnių periodikoj ir poros religinių knygų, išspausdino "žodį ir gyvenimą" (1955).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai