Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Kun. V. Cukuras — Pasauliečių atsakomybė Bažnyčioje ................................................... 285
Leonardas Andriekus — Karalius Mindaugas (eil.) ............................................................ 291
Juozas Jakštas — V. T. Pašutos naujoviškas Lietuvos valstybės pradžios aiškinimas  ... 295
Vladas Jakubėnas   —   Verdi "Requiem", Br. Markaičio "Vilniaus Varpai" ................. 305
Marius Katiliškis — Seržantas X   ....................................................................................... 312

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
V. Skrupskelytė — Septintasis Ateitininkų Federacijos kongresas  .................................. 317
Antanas Gustaitis — Mariaus Katiliškio penkios dešimtys ................................................321
Telesforas Valius — Pranas Domšaitis — 85 metų sukaktuvininkas .................................322
V. Čižiūnas — Laiškas dėl katalikų už katalikų .................................................................. 322
Mūsų buityje .......................................................................................................................... 324


KNYGOS
Dr. J. Grinius — Antano Jasmanto "Gruodas".................................................................... 329
Atsiųsta paminėti ................................................................................................................... 332

Viršelio 1 psl. — Pr. Domšaitis: Iš Pietų Afrikos
Viršelio 4 psl. vinjetė V. Igno
Vinjetės 291 ir 294 psl. — T. Valiaus

Šis numeris iliustruotas Pr. Domšaičio tapybos darbų nuotraukomis; be to, Br. Markaičio, VI. Jakubėno, M. Katiliškio ir A. Jasmanto atvaizdai, Čikagos Lietuvių Operos kolektyvo VI. Juknevičiaus nuotrauka, Ateitininkų kongreso P. Ąžuolo nuotraukos ir prof. K. Pakšto antkapio paminklo nuotrauka.

Redaguoja — Juozas Girnius    •     Leidžia — Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administracijos adresas: 680 Bushvvick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

SEPTEMBER, 1965

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Broooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Secondclass postage paid at Brooklyn, N.Y., and at additional mailing offices.
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai