Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PRANAS DOMŠAITIS — 85 METŲ SUKAKTUVININKAS PDF Spausdinti El. paštas
Dailininkas Pranas Domšaitis, šiuo metu gyvenąs Pietų Afrikoje, rugsėjo 15 švenčia 85 metų sukaktį. Jis nėra plačiau pažįstamas lietuviškajai visuomenei, nes visą laiką praleido už gimtinės ribų. Kai mūsų dailininkai pasisklaidę po pasaulį ne vienu atveju yra atidavę savo kūrybinę duoklę svetimiesiems, tai Pranas Domšaitis yra brangus radinys Lietuvai. Tai mūsų dailininkas, nors ir nėra turėjęs progos tiesiog dalyvauti mūsų dailės gyvenime.

Pranas Domšaitis gimė 1880 metais Kropinuose, Kuršių kopose, Klaipėdos krašte, ūkininko šeimoje. Jau septynių amžiaus metų pirmieji būsimo dailininko darbeliai, lipdant iš molio gyvulių figūrėles, parodė jo talentą. Jo motina (gim. Putinaitė) buvo už sūnaus leidimą mokytis meno. Tačiau tėvas norėjo matyti sūnų namuose ūkininkaujant. Laimingai garsusis vokiečių dailininkas Max Liebermann apsprendė jaunojo Domšaičio likimą: jis parašė tėvui savo įsitikinimą Prano gabumais ir prašė išsaugoti jo neabejotiną talentą. Jau suaugęs, pradėjo meno studijas Karaliaučiuje, studijavo Berlyne pas L. Corinth, o vėliau Paryžiuje ir Florencijoje. Daug keliavo po Europą studijų tikslais.

Jau pirmosios Pr. Domšaičio parodos atkreipė dėmesį savo originaliu priėjimu prie gamtos, kuri taip dažna jo kūryboje. To meto vokiečių dailėje jo kūryba buvo greit įvertinta, ir jau prieš I pasaulinį karą išleistoje vienoje dailės knygoje, atrinkusioje 14 geriausių to laiko dailininkų, jis buvo gausiai reprezentuotas, žymi vokiečių dailininkė Kaethe Kolhvitz po vienos Domšaičio parodos Berlyne 1919 m. rašė: "Čia yra kažkas tuose tapybos darbuose, kas jaudina vaizduotę. Jie tiek daug pasako. Ten yra kažkas tokio nesutelpančio laike. Ten yra dar kažko tiek daug už tų namų, žmonių, kalnų ir debesų". Tas aptarimas yra buvęs taiklus. Tada rašyti žodžiai tebėra tikri ir šiandien.

Pr. Domšaitis per ilgą savo kūrybos laikotarpį yra sukūręs nusistebėjimą keliančių darbų. Jo tematika plati, atlikimo technikos įvairios. Gamtovaizdis, žmogus figūroje ar portrete, religinės temos randa Domšaičio kūryboje išraiškų paprastumą. Jis turi retą dovaną išreikšti paslaptingumą daiktų ir vaizdų, o taip pat žmogaus, kuris pro juos praeina.

Nors ir sulaukęs tokio amžiaus. Pr. Domšaitis vis intensyviai dirba ir išlaiko kūrybinę jėgą. Didelio nusistebėjimo jis sukėlė Pietų Afrikos meniniame pasauly, kai 1964 metų birželio mėn. laimėjo "Fame and Promise" konkursą, skelbtą visiems Pietų Afrikos dailininkams. Johannesburge dirbusi jury komisija buvo sudaryta iš trijų žymiausių Pietų Afrikos dailininkų: Nei Erasmus, Walter Bat-tiss ir Mathews Whippman. Konkursui buvo pateikta 450 darbų, iš kurių 130 buvo atrinkta parodai. Vietos spauda, šį mūsų dailininko laimėjimą komentuodama, ne vienu atveju atžymėjo dailininko kilimo vietą: Lietuva. Jis ir rašosi — "Pranas Domšaitis". šia proga spaudos atstovams jis pareiškė: nebeturiu daugiau laiko niekam kitam, kaip kūrybai. Dailininkas neslepia savo susižavėjimo Pietų Afrikos peizažu ir randa, kad jos gamta atitinka jo išgyvenimus. Dar vaikystėje jam tekę matyti iliustruotą knygą apie Pietų Afriką ir jau tada brendusi svajonė gyventi tame krašte. Dailininko svajonė yra pilnai išsipildžiusi, ir jo matytų knygų kraštas yra tapęs impulsu žiloje senatvėje intensyviai ir brandžiai kūrybai. Pietų Afrikoje Domšaitis apsigyveno 1949 metais. Gyvena Cape Town.

Lietuvių jis buvo sutiktas po II pasaulinio karo Dornbirne, Vorarlberge, Austrijoje. Karo metu ten prieglaudą buvo radusi grupė lietuvių, kurie ir pakvietė jį dalyvauti pirmojoje užsieniečių parodoje Bregenze 1946 m. kovo - balandžio mėn. Ten jis pirmą kartą turėjo progos savo kūrybą išstatyti su lietuvių dailininkų grupe (P. Augius, Pr. Domšaitis, VI. Meškėnas, A. Peldavičiūtė - Mantvydienė, A. Šepetys ir T. Valius). Pr. Domšaitis tada išstatė 9 aliejaus drobes ir 2 pasteles. Lietuvių grupei jis tiko ne tik savo lietuviška pavarde, bet ir išstatytų darbų nuotaikomis bei tematika: žvejų laivas Kuršių Marių uoste, Lietuvio ūkininko troba, Apsnigtas lietuvių kaimas.

Pr. Domšaičio kūrybos šiame žemyne negausu, tačiau buvo jo darbai išstatyti visoje eilėje lietuvių parodų Toronte, Windsore, Niagara Falls, Čikagoje, New Yorke ir k.

Mūsų žurnale Pr. Domšaitis buvo plačiau paminėtas prieš penkeris metus, 1960 nr. 7, iliustruojant tą numerį jo kūrybos darbų nuotraukomis ir įdedant apie jį J. žmuidzino straipsnį. Tame pat numeryje yra ir jo autoportretas bei atvaizdas. Be to, jo kūrinių nuotraukų buvo įdėta 1954 nr. 6, 1958 nr. 5, 1959 nr. 2.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai