Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Bronius Kviklys, MŪSŲ LIETUVA. Krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. II tomas. Lietuvių Enciklopedijos leidinys, Bostonas, 1965. 750 psl., 10 x 7 inčų formato, kietais viršeliais, šiame tome aprašoma vietovės Utenos, Rokiškio, Kauno, Kėdainių, Ukmergės, Panevėžio ir Biržų apskrityse.

Mykolas Vaitkus, ŠERKŠNO SIDABRAS. 1953-54 metų poezija. Lietuviškos Knygos   Klubo   leidinys,
Čikaga, 1965. 86 psl., kaina 1.50 dol. Aplanką piešė P. Jurkus.

Mykolas Vaitkus, ŠIAURĖS ŽVAIGŽDĖ. Atsiminimai III. Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 53, Londonas, 1965. 302 psl., kaina minkštais viršeliais nariams 2 dol., kietais viršeliais — 3 dol., nenariams atitinkamai 3 ir 4 dol.

ANTONIANUM 1965. Pranciškonų šv. Antano gimnazijos abiturientų leidinys, Kennebunkport, Maine, atspausdintas pranciškonų spaustuvėj Brooklyne. Didelio formato 48 psl. VI-ji abiturientų laida šį savo leidinį skiria "Lietuvai, vargstančiai vergijoje".

Aleksis Rannit, ZABOLOTSKII - A VISIONARY AT A CROSSROAD OF EXPRESSIONISM AND CLASSICISM. Some reflections on parallels in poetry and art. Publishing House of the Inter-Language Literary Associates, Washington, D. C, 1965, 31 p.

DAIGELIAI. Čikagos aukštesniosios lituanistikos mokyklos moksleivių metraštis 1964-65 ir šios mokyklos veiklos 15 m. apžvalga. Išleido mokyklos tėvų komit. Čikagoj 1965, atspausdino Galindos spaustuvė Clevelande. 248 psl., tiražas 1100 egz. Metraštinę dalį (3-128 p.) redagavo V. Misiulis, E. Aglinskaitė, J. Bielskutė, V. Narutis, Al. Pakalniškis, J. Šuopytė, D. ir J. Vaičeliūnaitės; metraščio globėjas — J. Masilionis. Istorinę dalį (129 -248 psl.) redagavo J. Masilionis, parašė J. Masilionis, M. Valiukėnas, A. Rūgytė ir E. Strasevičienė.

Į LAISVĘ, 1965 birželis, nr. 37-38, 128 psl. Turinyje: A. Budreckis — 1941 metų tautinis sukilimas, J. Vidzgiris — Sovietų koegzistencijos samprata ir kiti straipsniai bei apžvalgos.

LUX CHRISTI, 1965 birželis, nr. 2, 80 psl. Turinyje pažymėtina prel. L. Tulabos str. apie vysk. V. Brizgį ir prel. K. Razmino str. apie vysk. Pr. Brazį.

SKAUTŲ AIDAS, 1965 pirmo pusmečio nr. 1, 2, 3, 4, 5 ir 6, iš viso 148 psl. Prie nr. 6 priedas SKAU-TYBĖ, nr. 1, 24 psl.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai