Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NUMERIO BENDRADARBIAI PDF Spausdinti El. paštas
Leonardas Andriekus (g. 1914), poetas; nuo pereitų metų pranciškonų provinciolas, anksčiau visą laiką nuo Aidų perkėlimo j JAV jų techninis redaktorius. Eilėraščių rinkiniai: Atviros marios (1955), Saulė kryžiuose (1960), Naktigonė (1963).

Vaclovas čižiūnas (g. 1900) pedagogas ir vadovėlių autorius, spaudos ir visuomenės darbininkas. 1953 išleido "Tautinį auklėjimą šeimoje". Visuomeniškai susijęs su valstiečiais liaudininkais. Mūsų žurnalo senas bendradarbis.

Jonas Grinius (g. 1902), literatūros kritikas, Vytauto D. univ. docentas (1929-44), autorius veikalų: O. V. Milašius — poetas (1930), Putino lyrika (1932, vokiškai nauja studija 1964), Grožis ir menas (1938), ir kt. Be to, eilė dramų ir daug kritikos straipsnių.

Juozas Jakštas (g. 1900), istorikas. Vytauto D. univ. istorijos doktoratą įsigijo 1938 (po studijų Berlyne ir Vienoje), nuo 1932 buvo Vytauto D. univ. vyr. asistentas, 1940-44 Vilniaus univ. docentas. Jo specialybė — viduramžiai, bet taip pat daug domisi ir Lietuvos istorija. Rugsėjo 9 jis sulaukė 65 metų.
Vladas Jakubėnas (g. 1904), kompozitorius ir muzikos kritikas. Baigęs Rygos konservatoriją ir Berlyno Aukštąją valstybinę muzikos mokyklą, nuo 1932 dėstė Kauno konservatorijoj, plačiai reiškėsi muzikos recenzijomis spaudoje ir kaip kompozitorius. Dabar Čikagoje turi piano studiją.

Marius Katiliškis (g. 1915), rašytojas, rugsėjo 15 sulaukęs 50 amžiaus metų. Buvo atkreipęs dėmesį dar nepriklausomybės metais, bet pilnai savo talentą išskleidė jau tremtyje. Veikalai: Prasilenkimo valanda (19481, Užuovėja (1952), Miškais ateina ruduo (1957), Išėjusiems negrįžti (1958), Šventadienis už miesto (1963).

Viktorija Skrupskelytė (g. 1935), prancūzų kalbos ir literatūros dėstytoja Čikagos Universitete (nuo 1963). Studijavo St. Joseph kolegijoj Hartforde, Dijone (Prancūzijoj) ir Fordhamo univ., kur 1959 gavo magistro laipsnį. Ruošia doktoratą Illinois Universitete.

Telesforas Valius (g. 1914) dailininkas. Kauno meno mokyklą baigė 1937. Buvo grafikos studijos vedėjas Vilniaus dailės akademijoj 1942-44 ir Freiburgo Ecole des arts et des mė-tiers 1946-49. Su grafikos darbais dalyvavo įvairių kraštų parodose ir laimėjo eilę premijų. 1950-64 turėjo Aidų meninę priežiūrą.
Apie kun. V. Cukurą žr. šių metų 1 nr., apie Ant. Gustaitį — 6 nr.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai