Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Naujus metus pradedant ............................................................................................... 1
Kajetonas J. Čeginskas — Taika ir žmogaus teisės ..................................................  2
Danguole Sadūnaite (12 eilėraščių) .............................................................................  5
Antanas Maceina — Tikėjimo krizė ir pasauliečiai ...................................................  7
Zefirina Balvočienė (eil.) ............................................................................................. 11
Adomas Varnas ........................................................................................................... 12
Stasys Yla — Pasauliečių taryba religiniams lietuvių reikalams .............................. 14
Žvilgsnis į 1968 metus ................................................................................................. 17

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
S. Ž. — Teatro festivalio įspūdžiai  ............................................................................  33
J. Gimbutas — Pirmoji Baltijos studijų konferencija  ................................................ 36
J. Dainauskas — Arch. J. Muloko lietuviškasis kelias ...........................................  38
V. Vizgirda — Lietuvių dailė enciklopedijos XV tome .............................................. 39
Mūsų buityje ................................................................................................................ 41

KNYGOS
Mirga Girniuviene — L. Andriekaus poezija angliškai  ...........................................  45
A. Mažiulis — Lietuvių šeimos papročių sovietizacija (A. Vyšniauskaitės knyga) .. 47

Viršelis 1 psl. — J. Mulokas, statinio detalės nuotrauka, daryta V. Maželio
Šis numeris iliustruotas architekto J. Muloko projektuotų statinių nuotraukomis. Be to, Ad. Varno tapybos darbų, Ad. Varno, J. Muloko, B. Bab-rausko, VI. Stankos ir V. Bagdanavičiaus atvaizdai

Leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 0212.2
Administruoja T. Benvenutas Ramanauskas, O. F. M., 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221
•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Illinois Department of Mental Health), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (Purdue University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (St. John's University, New York), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Marburg a.d. Lahn, Vokietija), R. Sealey (University of California, Berkeley), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. Šliažas (Monmouth College, 111.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)
•    Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.

JANUARY, 1969 AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan hern. 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221.  Subscription $7.00; single MM "0 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai