Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
13-OJI JAV IR KANADOS MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė E. Ribokienė   
Lituanistinių mokyklų mokytojų studijų savaitė šiais metais įvyko liepos 8-15 lietuvių pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte, Maine. 13-sios JAV ir Kanados Mokytojų studijų savaitės vadovu buvo JAV Rytinio pakraščio mokyklų inspektorius Antanas Masionis. Programą koordinavo Švietimo tarybos pirmininkas Bromus Juodelis. Dvasinio susikaupimo ir lietuvių kalbos seminaro lektorius buvo kun. Juozas Vaišnys, S.J. Studijų prelegentai: A. Masionis, A. Rinkūnas, dr. J. Girnius, T. Gečienė, St. Rudys, V. Gureckienė, A. Gustaitis, K. Mileris, Jul. Širka, E. Ribokienė ir dr. I. Užgirienė. Negalėjusieji atvykti prelegentai — dr. M. Girniuvienė ir komp. Jul. Gaidelis — savo paskaitas atsiuntė.

Paskaitos buvo grupinės, gyvai klausytojų išdiskutuotos. Jų mintys: lituanistinių mokyklų paskirtis, lietuviškojo žodžio puoselėjimas, keliai ir būdai, kaip lituanistines mokyklas išlaikyti išeivijoje, mokyklų mažėjimas, jaunų mokytojų paruoši mas, administracinės problemos, tėvų ir visuomenės lietuviškosios sąmonės ugdymas ir t.t. Jei ne visos, tai būdingesnės paskaitos bus atspausdintos Švietimo Gairėse.

Studijų savaitė prasidėjo sekmadienį, liepos 8, į pranciškonų vasarvietę suvažiavus 58 JAV ir Kanados Švietimo darbuotojams. Po vakarienės studijų savaitę atidarė jos vadovas A. Masionis. Suvažiavusius sveikino JAV Švietimo tarybos pirm. Br. Juodelis, LB Rytų apygardos pirm. J. Kapočius ir kiti. Po sveikinimų buvo susipažinimo vaišės.

Pirmadienį, po pamaldų ir pusryčių, prasidėjo intensyvios studijų dienos. Kiekvienai dienai buvo kitas vadovas.

Pirmuoju ėjo lietuvių kalbos ir rašybos pasitobulinimo seminaras.
Jį vedė kun. J. Vaišnys, S.J., pasikvietęs Lemonto lituanistinės mokyklos mokytoją Rasą Šoliūnaitę asistente.

Mokytojai džiaugsmingai sutiko torontiškį pedagogą Antaną Rinkūną su nekalbantiems lietuviškai jo paruoštu vadovėliu, išleistu Toronte 1979 m. — "Ar kalbate lietuviškai?". Autorius supažindino klausytojus su vadovėliu ir darbo sąsiuviniais. Dar yra ruošiami lituanistinėms mokykloms pritaikyti ir kiti vadovėliai: 3 skyriui — S. Jonynienės ir 8 skyriui — Pauliaus Jurkaus.

Mažojoje studijų salėje buvo surengta mokslo priemonių parodėlė. Surengė Abromaitienė ir V. Matulaitis. Su paveikslinėmis mokslo priemonėmis dalyvius supažindino V. Matulaitis, paaiškindamas, kur galima jas įsigyti, kaip pasigaminti ir naudotis.

Iš lituanistinių mokyklų pranešimų paaiškėjo mokinių mažėjimas. Į mokyklas ateina mokiniai ir nekalbą lietuviškai. Trūksta tinkamai paruoštų jaunų mokytojų, kurie turi užimti iš tėvynės atvykusių mokytojų vietas. Taip pat paaiškėjo, kad Kanados lituanistinės mokyklos ir mokytojai finansiškai gerai remiami federalinės valdžios. JAV-ėse iš Lietuvių fondo ir kitų šaltinių parama nėra pakankama.

Mokytojų studijų savaitės dalyviai nutarė paruošti lituanistinių mokyklų išlaikymo išeivijoje rezoliucijas — nutarimus. Nutarimų komisija sudaryta iš St. Rudžio — pirmininko, Teresės Gečienės, Broniaus Juodelio, Antano Rinkūno ir kun. J. Vaišnio, S.J. Jie paruošė nutarimus, kurie čia skelbiami.

1. JAV ir Kanados 13-sios Mokytojų studijų savaitės, įvykusios 1979 liepos 8-15 Kennebunkporte, Maine, dalyviai, apsvarstę neseniai Lietuvoje paskelbtą ir įsakytą vartoti pakeistą iki šiol buvusią bendrinės lietuvių kalbos rašybą, nutarė prašyti Lituanistikos Institutą peržiūrėti reformuotą rašybą, nutarti, kas mums priimtina, ir pasirūpinti pakeistos rašybos vadovėlio išleidimu, kad mūsų mokyklos, spauda ir visuomene galėtų šios rašybos laikytis.

2. Kadangi šeima yra svarbiausias veiksnys, prašyti JAV ir Kanados LB švietimui vadovaujančias institucijas paraginti visas lituanistines mokyklas ir LB apylinkes organizuoti paskaitas ir diskusijas jaunoms šeimoms lietuviškojo auklėjimo temomis ir visais galimais būdais talkinti tėvams ugdyti lietuvybę savo vaikuose.

3. Suprasdami Chicagos Pedagoginio lituanistinio instituto vaidmenį, paruošiant mokytojus lituanistinėms mokykloms, prašo Instituto vadovybę peržiūrėti savo programas ir suaktyvinti akivaizdinio ir neakivaizdinio skyrių studijas, o Švietimo tarybą ir lietuvių bendruomenę prašo Instituto vadovybės pastangas visokeriopai paremti.

4. Prašyti švietimo centrines institucijas įpareigoti lituanistines mokyklas, kurios dar nėra to padariusios, įsteigti lietuvių kalbos klases lietuviškai nekalbantiems vaikams ir paraginti tų vaikų šeimas pasinaudoti angliškai kalbančių vaikų specialiomis vasaros stovyklomis, kurios yra rengiamos Dainavoje ir Neringoje ar kitose vietose.

5. Prašyti JAV LB Švietimo tarybą ir Kanados Švietimo komisiją imtis iniciatyvos suorganizuoti suagusiųjų lietuvių kalbos kursus angliškai kalbantiems, bendradarbiaujant su Lietuvos vyčiais, kur sąlygos leidžia.

6. Prašyti centrines švietimo institucijas užmegzti ryšį su tikos instituto psichologų sekcija, per kurią būtų galima pasinaudoti psichologų talka, ruošiant vadovėlius, studijų savaites, paskaitas. Ištirtina galimybė paruošti lietuviškųjų vertybių pratimus, naudojantis naujaisiais psichologiniais duomenimis.

7.Išklausę lietuvių lietuvių kalbos seminarą ir įsitikinę nuolatinio lietuvių kalbos pasitobulinimo svarba, mokytojų studijų savaitės dalyviai kviečia visus lituanistinių mokyklų mokytojus
skaityti lietuviškuose žurnaluose dedamus lietuvių kalbos skyrius.

8. Padėkoti JAV ir Kanados lietuvių fondams ir Lietuvių Bendruomenių vadovybėms už suteiktą finansinę paramą lituanistiniam švietimui ir prašyti tą paramą, pagal galimybę, didinti.

9. Mokytojų studijų savaitės dalyviai reiškia pagarbą tėvams, leidžiantiems savo vaikus į lituanistines mokyklas ir jas išlaikantiems.

10. 13-sios Mokytojų studijų savaitės dalyviai reiškia nuoširdžią padėkąJAV LB Švietimo tarybai ir Kanados
Švietimo komisijai už šios studijų savaitės surengimą ir savaitės vadovui Antanui Masioniui už jos sėkmingą pravedimą.

Mokytojų studijų savaitėje buvo ir kultūrinių bei pramoginių vakaronių, kurios vyko vasarvietės didžiojoje salėje.

Pirmadienio vakarą R. Šoliūnaitė parodė įdomų spalvotą filmą iš Cle-velando Grandinėlės gastrolių Los Angeles mieste. Antradienį dail. V. Vizgirda žodžiu ir skaidrėmis supažindino dalyvius su Lietuvos dailininkais ir jų darbais. Trečiadienį buvo poezijos vakaras. St. Santvaras klausytojus supažindino su savo naujausia premijuota poezijos knyga "Rubajatai". Taip pat savo eilėraščius skaitė Antanas Gustaitis ir Leonardas Andriekus. Turėjome ir nuotaikingą vėžių vakaronę su muzika bei dainomis. Šeštadienio rytą kun. J. Vaišnys, S.J., su studijų savaitės dalyviais mišių aukoje prisiminė į amžinybę iškeliavusius mokytojus. Kiek vėliau kanadietis mokytojas Eimantas paskaitė savo suredaguotą mokytojų savaitės leidinėlį.

Šeštadienio vakarą buvo mokytojų studijų savaitės užbaigtuvės ir dabartinių ilgamečių lituanistinių mokyklų vedėjų, direktorių bei mokytojų pagerbtuvės. Specialiai pagerbtas daug pedagogikoje nusipelnęs šios studijų savaitės vadovas Antanas Masionis. Studijų savaitė baigta didžiojoje vasarvietės salėje vaišėmis ir Lietuvos himnu.
E. Ribokienė

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai