Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ST. CATHARINES PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNAS — ŠIO "AIDŲ" NUMERIO LEIDĖJAS PDF Spausdinti El. paštas
Šio "Aidų" numerio leidėjas yra lietuvių pranciškonų vienuolynas St. Catharines mieste, Ontario provincijoj, Kanadoje. Jis parėmė žurnalą 500 dol. auka.

Šis vienuolynas pagal eilę yra trečias lietuvių pranciškonų šv. Kazimiero provincijoj. Kai po II pasaulinio karo ėmė telktis lietuviai Niagaros pusiasaly, jų dvasiniam aptarnavimui 1949 m. St. Catharines mieste įkurtas vienuolynas. Apylinkės lietuviai gyventojai dar tebebuvo vargani emigrantai. Vienuolyno bei koplyčios kūrimo naštą teko pakelti vieniems pranciškonams: buvo nupirktas didokas žemės sklypas su senu mūriniu pastatu, ir pradėjo kurtis religinis centras. Abu kunigai pastoracijoj dirba daug ir sutartinai.

Per 16 metų vienuolynui vadovavo 4 viršininkai: a. a. T. Modestas Stepaitis, T. Petras Baniūnas, T. Juvenalis Liauba ir T. Barnabas Mikalauskas. Dabar viršininko pareigas atlieka T. Benediktas Bagdonas. Pastoracinis lietuvių aptarnavimas pavestas T. Barnabui Mikalauskui.

Lietuvių Niagaros pusiasaly nėra daug. Pranciškonų misija St. Catharines vietovėj apima 4 nedidelius miestus su jų apylinkėmis — St. Catharines, Wellanda, Port Colborną ir Niagara Falls. Misijai priklausančių lietuvių yra apie 4C0: St. Catharines — 216, Wellande — 83, Port Colborne — 30, Niagara Falls — 27 lietuviai. Sekmadieniais laikomos mišios dviejose vietose — Wellande ir St. Catharines miestuose. Dažnai prisieina patiems kunigams surankioti ir parsivežti vaikus   pirmosios   komunijos  pamokoms. Panašiai ir su šeštadienine mokykla.

Be religinio veikimo, daug dėmesio skiriama ir tautiniam darbui. Niagaros pusiasalio lietuviai seniai susiorganizavę į Lietuvių Bendruomenę, turi draugijų, ypačiai rūpinamasi jaunimu. Veikimo centras per 16 metų yra St. Catharines pranciškonų vienuolynas su erdvia koplyčia bei sale. Tenka nemažai stebėtis, kad negausi lietuvių bendruomenė gali suruošti tokius žymius pasirodymus, kaip metines Lietuvių Dienas, sutraukti kitų miestų lietuvius ir pakviesti chorų, ansamblių ir solistų programai išpildyti.

Šiemet St. Catharines įvyko XI-ji Kanados Lietuvių Diena rugsėjo 4-5 ir joj dalyvavo Čiurlionio ansamblis. Ansamblis čia lankosi jau nebe pirmą kartą. Taip pat čia yra buvęs Dainavos ansamblis iš Čikagos ir Varpo choras iš Toronto; solistai — Baranauskas, Vaznelis, Verikaitis, šukytė, Linkevičiūtė ir kt. Didingų švenčių organizavimu ir žymių chorų bei ansamblių kvietimu labai pasižymėjo T. Barnabas Mikalauskas, šioje apylinkėje gyvendamas 10 metų. Jis taip pat visom jėgom reiškėsi lietuvių bendruomeninėj veikloj, jaunimo   organizavime   ir   kitose srityse. St. Catharines pranciškonų vienuolynas net finansiškai remia Niagaros pusiasalio lietuvių kultūrinę veiklą, ypač jaunimo užmojus.

Atkreiptinas dėmesys ir į St. Catharines pranciškonų misijos pastatų estetinę pusę. Dabar retas praeivis nepažiūrės į gražiai architektūriškai apipavidalintą vienuolyną ir koplyčią. Tai archit. dr. A. Kulpavičiaus nuopelnas. Anksčiau vienuolynas buvo gana paprastos formos, nors kiekvienas jo vyresnysis stengėsi jį pagerinti. Ypač minėtinas T. Juvenalio Liaubos nuopelnas įrengiant koplyčią. Tačiau pastatai tiek iš vidaus, tiek iš oro įgijo naują meninį apipavidalinimą tik prieš trejetą metų, esant vienuolyno vyresniuoju T. Barnabui Mikalauskui.

Į koplyčios vidinę erdvę įvesti rėmai, išgaunant aukščio iliuziją. Ilgio formai išryškinti įjungti penki nauji balkiai ir palubės šonuose išilginiai apšvietimai. Langai papuošti simbolinio turinio vitražais iš medžio ir plastikos kombinacijų, kuriuos suprojektavo N. Kulpavičienė. Dar įdomesnė yra koplyčios bei vienuolyno išorė. Prie senojo pastato prijungtas naujas prieangis ir atremontuoti koplyčios bei vienuolyno fasadai. Koplyčios frontonas užsibaigia lietuviškos formos kryžiumi, žemiau kryžiaus nusileidžia stoginė išlanka su plastiko ir medžio dekoratyviniu langu centre plytinėje sienoje. Durys pagražintos lietuvių tautodailės ornamentika, įvedant plytą į frontoną tinkuotame pastate, norėta šią pastato dalį sumonumentalinti ir pabrėžti, o kitas pastato dalis prislopinti ir suvienodinti. To siekiant, uždėti dekoratyviniai lentų rėmai net aplink langus. Vienoj vienuolyno pusėj langų visiška priedanga išilgais mediniais ruožais labai sutvirtina pastato forminę struktūrą. Taipgi iš lentų kombinacijos su spalvotu plastiku padaryta veranda, kuri iš kiemo pusės padidina ir sumodernina pastatą.

Tiek bendrais bruožais apie St. Catharines pranciškonų vienuolyną — gyvą židinėlį lietuviškoje buityje. Jis pajėgia pats išsilaikyti ir net paremti bendrus kultūrinius reikalus. Tai dabar paliudija ir pagalba "Aidų" žurnalui.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai